S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada v oddělení kvality zdravotní péče odboru zdravotní péče (2258)

Vytvořeno: 14. 9. 2022 Poslední aktualizace: 14. 9. 2022
Ministerstvo zdravotnictví - budova na Palackého náměstí
 • Doba úvazku: Doba neurčitá
 • Místo výkonu: Palackého náměstí 375/4, Praha 2
 • Platová třída: 14
 • Předpokládaný nástup: listopad/prosinec 2022
 • Obor(y) služby: Zdravotnictví a ochrana zdraví

Charakteristika vykonávaných činností

 • tvorba nebo komplexní posuzování návrhů právních předpisů s celostátní působností nebo předpisů Evropské unie, analýza právního a skutkového stavu, zhodnocování nezbytnosti změny právního stavu, změny rozsahu právní regulace, souladu s dalšími právními předpisy, mezinárodními smlouvami a s právem Evropské unie;
 • tvorba návrhů koncepčně nových právních předpisů s celostátní působností nebo právních úprav věcí dosud zákony neupravených nebo předpisů Evropské unie nebo jejich komplexní posuzování v připomínkovém řízení nebo zpracovávání zásadních komplexních stanovisek k těmto předpisům;
 • metodické vedení územně samosprávných celků a obcí při výkonu přenesené působnosti v oblasti zdravotnictví;
 • spolupráce a metodické vedení krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy;
 • tvorba stanovisek Ministerstva zdravotnictví k výkonu přenesené působnosti územně samosprávných celků a správa webového portálu Metodické vedení krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy;
 • příprava podkladů a organizace pracovních jednání (konzultační dny) s vedoucími odborů zdravotnictví krajských úřadů a se zaměstnanci krajských úřadů pro oblast výkonu přenesené působnosti v oblasti zdravotnictví;
 • tvorba Sborníku stanovisek k dotazům a podnětům krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy;
 • organizace, koordinace a zabezpečování kontrol výkonu přenesené působnosti krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy v oblasti zdravotnictví včetně kompletace protokolů o kontrole v rámci Ministerstva zdravotnictví;
 • zpracování ročních zpráv o výsledcích kontrol a podkladů pro Hodnotící zprávu z kontrol výkonu přenesené působnosti na krajských úřadech a Magistrátu hlavního města Prahy pro Ministerstvo vnitra;
 • zpracování připomínek k právním předpisům v rámci připomínkových řízení;
 • příprava podkladů pro rozhodování v otázkách spadajících do rozsahu kompetence ústředního orgánu státní správy
  v oblasti spravované agendy;
 • vypracování zásadních materiálů pro utváření státní zdravotní politiky v oblasti své působnosti.

Nabízíme

 • 25 dní dovolené;
 • 5 dní indispozičního volna;
 • pružná služební doba, možnost home office;
 • široká nabídka benefitů (cafeterie);
 • 6 dní služebního volna k individuálním studijním účelům;
 • odborná knihovna v budově MZ (možnost zapůjčení odborné literatury);
 • příspěvek na stravování (stravenky nebo platební karta).

Požadavky

Zákonem stanovené požadavky:

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;
 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný;
 • je bezúhonný;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost;
 • splňuje požadavek stanovený služebním předpisem státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 30/2021 ze dne 30. prosince 2021, kterým se stanoví zvláštní požadavky pro vybraná služební místa ve služebním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a to úroveň znalosti cizího jazyka – znalost angličtiny nebo francouzštiny nebo němčiny odpovídající alespoň 1. úrovni (stupni) znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy[1];
 • [1] Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.

Přílohy