S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada v oddělení ekonomicko-správním (2419)

Vytvořeno: 6. 10. 2021 Poslední aktualizace: 6. 10. 2021
Ministerstvo zdravotnictví - budova na Palackého náměstí
 • Doba úvazku: Doba neurčitá
 • Místo výkonu: Palackého náměstí 375/4, Praha 2
 • Platová třída: 14
 • Předpokládaný nástup: prosinec 2021
 • Obor(y) služby: Zdravotnictví a ochrana zdraví

Charakteristika vykonávaných činností

 • příprava návrhů rozhodnutí ministerstva o opravných prostředcích proti rozhodnutím krajských hygienických stanic (dále jen „KHS“) podle podkladů odborných útvarů sekce pro ochranu a podporu veřejného zdraví,
 • příprava materiálů pro jednání rozkladové komise ministra ve věcech ochrany veřejného zdraví podle podkladů odborných útvarů sekce pro ochranu a podporu veřejného zdraví,
 • odborná posouzení a vyjádření k návrhům statutů zdravotních ústavů a Státního zdravotního ústavu a jejich změn,
 • zpracování zásadních komplexních stanovisek ke koncepčně novým právním předpisům s celostátní působností dotýkající se oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví,
 • vedení dokumentace právních předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví,
 • příprava podkladů a návrhů ke správním žalobám u správních soudů
  všech stupňů v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví podle podkladů odborných útvarů sekce pro ochranu a podporu veřejného zdraví,
 • právní pomoc KHS a ZÚ,
 • odborné vedení správního řízení útvarů KHS,
 • právní pomoc útvarům sekce pro ochranu a podporu veřejného zdraví ve složitých právních otázkách týkajících se ochrany a podpory veřejného zdraví a biocidních přípravků,
 • odborná příprava k jednání poradního orgánu hlavního hygienika ČR v oblasti právní problematiky ochrany a podpory veřejného zdraví, zpracování zápisu, projednání závěrů jednání s hlavním hygienikem ČR a kontrola plnění úkolů jím stanovených,
 • evidence žalob a soudních sporů ve správním soudnictví týkajících se ministerstva
  s výjimkou sporů věcně příslušných do sekce legislativy a práva a sekce ST,
 • podání kasačních stížností a dalších procesních úkonů v soudních řízeních ve správním soudnictví a s nimi spojených sporech o náhradu škody;
  zastupování v takových věcech ministerstva před soudy, pokud nejde o spory podle zákona o střetu zájmů a ve věcech státní služby nebo spory věcně příslušné do sekce legislativy a práva,
 • podíl na metodickém usměrňování a koordinaci činností KHS při výkonu státní správy v ochraně veřejného zdraví ve spolupráci s odbornými útvary sekce,
 • kontrola výkonu státní správy KHS, pokud jde o oblast správního rozhodování,
 • podíl na zpracování výroční zprávy o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví a výroční zprávy o činnosti systému ochrany a podpory veřejného zdraví ve spolupráci s odbornými útvary sekce.

Nabízíme

 • 25 dní dovolené;
 • pružná služební doba, možnost home office;
 • 5 dní indispozičního volna;
 • široký program benefitů (cafeterie);
 • 6 dní služebního volna k individuálním studijním účelům;
 • odborná knihovna v budově MZ (možnost zapůjčení odborné literatury);
 • příspěvek na stravování (stravenky nebo platební karta);
 • možnost stravování v budově MZ.

Požadavky

Zákonem stanovené požadavky:

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;
 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný;
 • je bezúhonný;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj.  vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo a právní věda.

Přílohy