S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitel/ředitelka odboru právního (ID 2203)

Vytvořeno: 4. 1. 2023 Poslední aktualizace: 4. 1. 2023
Ministerstvo zdravotnictví - budova na Palackého náměstí
 • Doba úvazku: Doba neurčitá
 • Místo výkonu: Palackého náměstí 375/4, Praha 2
 • Platová třída: 14
 • Předpokládaný nástup: březen 2023
 • Obor(y) služby: Zdravotnictví a ochrana zdraví; Legislativa a právní činnost; Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace

Charakteristika vykonávaných činností

 • posouzení a příprava smluv a jiných právních úkonů, včetně majetkoprávních věcí, jejichž účastníkem je ministerstvo, státní příspěvková organizace nebo organizační složka státu v přímé řídící působnosti ministerstva a které podléhají schválení ministerstvem podle zvláštních právních předpisů s výjimkou pracovně právních a služebních vztahů;
 • metodická činnost při zadávání veřejných zakázek veřejnou soutěží;
 • koncepce, koordinace a realizace veřejných zakázek v rámci resortu zdravotnictví;
 • příprava informace pro vládu ČR o opatřeních při zadávání veřejných zakázek na základě výjimek a významných veřejných zakázkách;
 • centrální evidence uzavřených a předaných smluv, dohod a jejich změn na ministerstvu v rozsahu stanoveném příkazem ministra, kromě pracovněprávních úkonů
  a služebních vztahů;
 • evidence žalob a soudních sporů v občanském soudním řízení, včetně rozhodčího řízení týkajících se ministerstva
  s výjimkou sporů věcně příslušných do sekce ochrany a podpory zdraví a sekce organizačních věcí státní služby;
 • podání návrhů na zahájení soudního řízení a další procesní úkony v soudních řízeních v občanském soudním řízení, včetně rozhodčího řízení a zastupování v takových věcech ministerstva před soudy, s výjimkou pracovněprávních
  a služebních sporů, sporů věcně příslušných do sekce ochrany a podpory zdraví a sporů o náhradu škody s nimi spojených;
 • příprava a posouzení materiálů, týkajících se hospodaření a nakládání s majetkem státu, ministerstva, státních příspěvkových organizací a organizačních složek státu v přímé řídící působnosti ministerstva;
 • podání návrhů na zahájení soudního řízení, činí další procesní úkony v soudních řízeních ve správním soudnictví
  a zastupování v takových věcech ministerstva před soudy, pokud nejde o spory podle zákona o střetu zájmů a ve věcech státní služby nebo věcně příslušné do sekce ochrany a podpory zdraví a spory o náhradu škody s nimi spojené;
 • příprava podkladů a zajištění jednání rozkladové komise ministerstva upraveném příkazem ministra, příprava návrhu rozhodnutí ministra na základě doporučení rozkladové komise;
 • provádění správního řízení o opravných prostředcích podle právních předpisů upravující podmínky poskytování zdravotních služeb, specifických zdravotních služeb a zdravotnické záchranné služby.

Nabízíme

 • 25 dní dovolené;
 • pružná služební doba;
 • možnost home office;
 • 5 dní indispozičního volna;
 • 5 dní služebního volna k individuálním studijním účelům;
 • příspěvek na stravování (stravenky nebo platební karta);
 • příspěvek FKSP – osobní limit cafeterie;
 • příspěvek na penzijní připojištění až 9 600 Kč/rok;
 • podpora dobrovolnické činnosti;
 • podpora zdraví a pohybových aktivit;
 • karta Multisport;
 • sociální zápůjčky a výpomoci;
 • odborná knihovna v budově MZ (možnost zapůjčení odborné literatury);
 • možnost stravování v budově ministerstva.

Požadavky

Zákonem stanovené požadavky:

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru; 
 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný;
 • je bezúhonný;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost;
 • splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona o státní službě služebním předpisem státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 30/2021 ze dne 30. prosince 2021, kterým se stanoví zvláštní požadavky pro vybraná služební místa ve služebním úřadu, ve znění pozdějších předpisů a to požadavek úrovně znalosti cizího jazyka – znalost anglického, francouzského nebo německého jazyka odpovídající alespoň 1. úrovni (stupni) znalosti cizího jazyka dle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č.j. MSMT-24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech a požadavek odborného zaměření vzdělání – magisterský studijní program v oboru právo a právní věda;

 • splňuje požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. b) zákona o státní službě služebním předpisem státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 30/2021 ze dne 30. prosince 2021, kterým se stanoví zvláštní požadavky pro vybraná služební místa ve služebním úřadu, ve znění pozdějších předpisů,  kterým je způsobilost mít přístup k utajovaným informacím stupně utajení Vyhrazené v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů;

 • splňuje předpoklad účasti ve výběrovém řízení na služební místo ředitele/ředitelky odboru podle § 55 odst. 3 zákona
  o státní službě. Podle tohoto ustanovení se výběrového řízení může zúčastnit osoba, která v uplynulých 15 letech vykonávala nejméně po dobu 2 let činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné, z toho nejméně po dobu 1 roku ve vedoucí funkci nebo jako člen statutárního orgánu právnické osoby.

Přílohy