S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení investičního rozvoje odboru evropských fondů a investičního rozvoje (2706)

Vytvořeno: 4. 6. 2021 Poslední aktualizace: 4. 6. 2021
 • Doba úvazku: Doba neurčitá
 • Místo výkonu: Praha
 • Platová třída: 13
 • Předpokládaný nástup: srpen 2021
 • Obor(y) služby: Finance

Charakteristika vykonávaných činností

 • komplexní věcná koordinace a usměrňování nejrozsáhlejších projektů veřejných investic,
 • účast na projektovém řízení vybraných akcí jako zástupce správce programu – MZ,
 • metodické řízení, koordinace a zajištění činností spojených s přípravou a realizací investičních akcí účastníků programů reprodukce majetku u akcí vedených v informačním systému Správa majetku vlastnictví státu (dále jen SMVS) a Evidenčním dotačním systému (dále je EDS) v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb. (dále jen vyhláška) a zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů,
 • posuzování žádostí o poskytnutí dotací ze státního rozpočtu a navrhování postupu pro rozhodnutí vedení MZ o udělení dotace,
 • agenda spojená s vydáváním řídících dokumentů na investiční akce v rámci národních programů kapitoly MZ včetně zpracování podmínek k řídící dokumentaci zdravotnickým zařízením v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví,
 • posuzování a kontrola dodržování postupů dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z hlediska správce programu,
 • účast na projektovém řízení vybraných akcí jako zástupce správce programu – MZ,
 • posuzování návrhů smluv o dílo, kupních smluv a ostatních smluvních dokumentů předkládaných účastníky programu v rámci akcí reprodukce majetku a jejich zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv,
 • vedení přehledu o postupu financování investičních akcí a vystavených rezervací v Integrovaném informačním systému státní pokladny (IISSP),
 • spolupráce na přípravě a zpracování návrhu dokumentací programů reprodukce majetku,
 • spolupráce a kontrola údajů předkládaných účastníky programu při zúčtování finančních vztahů s fakturami za příslušný kalendářní rok,
 • spolupráce na přípravě a zpracování návrhu dokumentací programů reprodukce majetku,
 • spolupráce na zpracování podkladů do materiálů pro porady vedení Ministerstva zdravotnictví, vlády ČR a stanovisek k vládním materiálům předkládaným ostatními ministerstvy v rámci meziresortního připomínkového řízení.

Nabízíme

 • 25 dní dovolené;
 • 5 dní indispozičního volna;
 • pružná služební doba;
 • široká nabídka benefitů;
 • 6 dní služebního volna k individuálním studijním účelům;
 • odborná knihovna v budově MZ (možnost zapůjčení odborné literatury);
 • příspěvek na stravování;
 • možnost stravování v budově MZ.

Požadavky

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;
 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný;
 • je bezúhonný;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost.

Přílohy