S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Ministr zdravotnictví vyhlašuje výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitel/ředitelka Státního zdravotního ústavu

Vytvořeno: 1. 2. 2021 Poslední aktualizace: 1. 2. 2021

Ministr zdravotnictví
vyhlašuje
výběrové řízení na vedoucí pracovní místo
ŘEDITEL / ŘEDITELKA
Státního zdravotního ústavu

 

Hlavní pracovní náplň:

 • komplexní odpovědnost za strategii, personální řízení a rozvoj příspěvkové organizace v souladu s jejím postavením a úkoly vyplývajícími z § 86 zákona  č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

Kvalifikační požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu;
 • zkušenosti v ekonomice zdravotnictví;
 • zkušenosti s vedením a řízením zaměstnanců minimálně 5 let;
 • organizační schopnosti a řídící předpoklady;
 • občanská bezúhonnost;
 • znalost anglického jazyka odpovídající alespoň 2. úrovni (stupni) znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. [1]

Požadované přílohy:

 • životopis zaměřený na odbornou praxi;
 • motivační dopis;
 • doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • osobní dotazník;
 • doklady podle zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (tzn. osvědčení + čestné prohlášení);
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců;
 • prohlášení na ochranu osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění;
 • prohlášení o jiné výdělečné činnosti a k § 304 zákoníku práce, v platném znění;
 • návrh koncepce řízení a odborného rozvoje předmětné organizace.

 

Přihlášku s požadovanými ověřenými či originálními doklady, telefonním spojením a emailovou adresou zasílejte nejpozději do 28. února 2021 na adresu: Ministerstvo zdravotnictví ČR, odbor personální, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.

Současně zašlete elektronicky ve formátu PDF Váš profesní životopis a návrh koncepce řízení organizace na e-mailovou adresu: jiri.berkovec@mzcr.cz.

Přihláška bude doručena v uzavřené obálce s uvedením jména uchazeče/uchazečky a korespondenční adresy na zadní straně obálky, na přední straně bude obálka označena nápisem: „PER – Výběrové řízení SZÚ – NEOTVÍRAT“.

Vzory a formuláře požadovaných dokumentů jsou k dispozici zde.

 

[1] Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.