Jak lze získat akreditaci a co je nutné doložit?

Vytvořeno: 20. 7. 2020 Poslední aktualizace: 4. 12. 2023

Chcete-li žádat o akreditaci na základní kmen i vlastní specializovaný výcvik, je potřeba dle zákona č. 95/2004 Sb. podat zvlášť žádost na základní kmen a zvlášť žádost na vlastní specializovaný výcvik. Nelze podat jednu žádost na základní kmen i vlastní specializovaný výcvik.​

 

1
Vyplňte žádost přes interaktivní formulář

Vytvořit žádost online

2
Vyplňte dotazník o personálním zabezpečení a materiálně-technickém vybavení.

Dotazníky jsou ke stažení v dolní části této stránky.

V případě, že uzavřete smlouvu s akreditovaným pracovištěm, nevyplňujete v dotazníku obsah týkajících se oborů, které jsou smluvně zajištěny (tj. informace o školitelích, lékařích oprávněných školit ve kmeni atd.)

Pokud máte více míst poskytování zdravotních služeb, ve kterých hodláte uskutečňovat vzdělávání, je nutné doložit pro každé toto místo dotazník.

3
Doložte plán plnění povinností stanovených vzdělávacím programem.

Vygenerovat plán 

4
Doložte životopis školitelů a kopie dokladů o:
• odborné a specializované způsobilosti nebo
• zvláštní odborné způsobilosti nebo
• zvláštní specializované způsobilosti anebo
• jiné odborné kvalifikaci garanta oboru a školitele odpovědných za průběh vzdělávání
5
Doložte kopii „Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb“.

Postačí neověřená kopie. Rozhodnutí je vydáváno krajskými úřady.

6
Právnické osoby: Doložte výpis z obchodního rejstříku a Zřizovací listinu (pokud vlastníte).

(výpis z OŘ postačí z justice.cz)

7
Doložte smlouvy o spolupráci s jiným zařízením k zajištění povinné praxe a vzdělávacích aktivit.

(pokud není povinná praxe zajišťována přímo žadatelem)

8
Přiložte k písemnému vyhotovení elektronickou podobou (sken) všech dokumentů na CD či flash disku.
(U žádostí na základní kmen všeobecné praktické lékařství a vlastní specializovaný výcvik oboru všeobecné praktické lékařství není nutné dokládat.)
9
Žádost opatřete kolkem v hodnotě 1 000 Kč nebo můžete zaplatit bankovním převodem na účet číslo: 3711-0002528001/0710, variabilní symbol: IČ (žadatele) a do zprávy pro příjemce uvést, o jakou žádost se jedná (název kmene či specializovaného výcviku) a k žádosti doložit kopii potvrzení o převodu. 

Ukázka dobrého a špatného zpracování kolku
10
V jednom písemném vyhotovení zašlete všechny dokumenty na adresu:

Ministerstvo zdravotnictví
odbor vědy a lékařských povolání
Palackého náměstí 4
128 01 Praha 2

Přílohy

Základní kmeny farmaceutů

Vlastní specializované výcviky pro lékaře

Nástavbové obory