Informace z dokončeného cyklu auditů činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v období 2013 – 2015

Vytvořeno: 23. 5. 2017 Poslední aktualizace: 13. 7. 2020

Dne 1. ledna 2006 se stalo použitelným nařízení (ES) č. 882/2004, podle kterého musí být všechny dozorové orgány podrobeny auditům, jejichž cílem je prověření činnosti dozorového orgánu a identifikace případných nedostatků a návrhy a doporučení k zefektivnění činnosti dozorového orgánu. V souladu s tímto požadavkem byly auditům podrobeny jednotlivé krajské hygienické stanice (KHS), kdy v tříletém cyklu v letech 2013 – 2015 byl interní audit proveden na všech 14 KHS, včetně 14 vybraných územních pracovišť (na každé KHS jedno územní pracoviště). Předmětem auditu byly odbory hygieny výživy, předmětů běžného užívání a hygieny dětí a mladistvých KHS, které vykonávají státní zdravotní dozor v oblastech, na které se vztahují požadavky potravinového práva. Následující zpráva poskytuje souhrnnou informaci o provedených auditech.

Přílohy