S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Informace o uznávání nelékařských zdravotnických pracovníků pro zaměstnavatele a cizince v návaznosti na konflikt na Ukrajině

Vytvořeno: 8. 3. 2022 Poslední aktualizace: 23. 3. 2022

Ministerstvo vnitra (MV) uděluje státním příslušníkům Ukrajiny hledajícím v České republice útočiště před válkou dočasnou ochranu, podrobné informace jsou dostupné na webové stránce MV. Všichni držitelé dočasné ochrany jsou pro účely zaměstnanosti považováni za cizince s povoleným trvalým pobytem a získávají volný přístup na trh práce a mohou vstupovat do evidence uchazečů o zaměstnání. Podrobné informace na webové stránce MPSV.

Zdravotnická povolání patří mezi tzv. regulovaná povolání. Pro výkon takového povolání jsou v České republice předepsány právními předpisy požadavky, bez jejichž splnění nemůže osoba toto povolání vykonávat. Zájemce o zdravotnické povolání, musí vlastnit doklad prokazující splnění podmínky pro výkon regulovaného povolání, tzn., že před podáním žádosti o vízum musí požádat Ministerstvo zdravotnictví o vydání dokladu opravňujícího k výkonu příslušného zdravotnického povolání.

 

Každý nelékařský zdravotnický pracovník, který získal vzdělání mimo Evropskou unii a který přichází vykonávat toto povolání na území České republiky, musí mít platné rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o:

  1. povolení k výkonu odborné praxe trvající maximálně 3 měsíce
    (§ 89 odst. 2 písm. b) zákona č. 96/2004 Sb.) nebo

  2. povolení k výkonu odborné praxe trvající déle než 3 měsíce, maximálně však 1 rok
    (§ 89 odst. 2 písm. a) zákona č. 96/2004 Sb.) nebo

  1. uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání
    (§ 85b zákona č. 96/2004 Sb.) podmíněné vykonáním aprobační zkoušky | NCO NZO

 

Nejrychlejší možností zaměstnání přicházejících ukrajinských občanů pro zařízení akreditovaná podle § 45 zákona č. 96/2004 Sb.:

Podat žádost o povolení k výkonu odborné praxe trvající maximálně 3 měsíce podle § 89 odst. 2 písm. b) zákona č. 96/2004 Sb. bez nutnosti vyhotovené nostrifikace (k podané žádosti bude možné doložit doklad o zdravotní způsobilosti z ČR, čestné prohlášení o bezúhonnosti a pozvání akreditovaného zdravotnického zařízení

V období 3 měsíců bude nutné získat tzv. nostrifikaci | MŠMT (uznání dokladu o zahraničním vzdělání).
Podat žádost o povolení k výkonu odborné praxe na dobu maximálně 1 roku podle § 89 odst. 2 písm. a) zákona č. 96/2004 Sb. Toto povolení je možné vydat opakovaně v celkovém součtu na dobu maximálně 2 let (§ 89 odst. 3 zákona č. 96/2004 Sb.).
Případně je možné nabídnout cizinci absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu Akreditaci pro tyto kurzy neboli oprávnění uskutečňovat vzdělávací program pro akreditované kvalifikační kurzy má napříč ČR uděleno 176 zařízení. Touto cestou získají zahraniční pracovníci odbornost k výkonu povolání podle českých předpisů a nebude nutné žádat o povolení k výkonu odborné praxe na dobu určitou nebo o uznání způsobilosti podmíněné vykonáním aprobační zkoušky. Výhodou je možnost rekvalifikovat do zdravotnictví i nezdravotnické pracovníky.

 

Možnost zaměstnání přicházejících ukrajinských občanů pro zařízení, která nemají udělenou akreditaci podle § 45 zákona č. 96/2004 Sb.:

Jedinou možností pro zahraničního pracovníka před nástupem do zaměstnání v neakreditovaném zařízení je absolvování aprobační zkoušky | NCO NZO a podání žádosti o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání (§ 85b zákona č. 96/2004 Sb.).
Samotné zařízení má však možnost požádat o udělení akreditace v mimořádném režimu z důvodu konfliktu na Ukrajině
Případně je možné nabídnout cizinci absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu Akreditaci pro tyto kurzy neboli oprávnění uskutečňovat vzdělávací program pro akreditované kvalifikační kurzy má napříč ČR uděleno 176 zařízení. Touto cestou získají zahraniční pracovníci odbornost k výkonu povolání podle českých předpisů a nebude nutné žádat o povolení k výkonu odborné praxe na dobu určitou nebo o uznání způsobilosti podmíněné vykonáním aprobační zkoušky. Výhodou je možnost rekvalifikovat do zdravotnictví i nezdravotnické pracovníky.

 

Zařazení přicházejících ukrajinských občanů do akreditovaných kvalifikačních kurzů

Výhodou je možnost rekvalifikovat do zdravotnictví nezdravotnické pracovníky. Akreditaci pro tyto kurzy neboli oprávnění uskutečňovat vzdělávací program pro akreditované kvalifikační kurzy má napříč ČR uděleno 176 zařízení, viz akreditovaný kvalifikační kurz

Nespornou obrovskou výhodou pro přicházejícího zahraničního NLZP je získání odbornosti přímo v ČR v českém jazyce v relativně krátké době. Výhodou zařazení AKK do rekvalifikací je možnost rekvalifikovat zahraniční nezdravotnické pracovníky na NLZP. Jako nejvhodnější se jeví absolvování AKK Sanitář (délka kurzu 180 hodin) s následným zaměstnáním na pozici sanitáře v ČR bez časového omezení. Touto cestou získají zahraniční pracovníci odbornost k výkonu povolání podle českých předpisů a nebude nutné žádat o povolení k výkonu odborné praxe na dobu určitou nebo o uznání způsobilosti podmíněné vykonáním aprobační zkoušky.

Další výhodou v současnosti je dohoda mezi Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem práce a sociálních věcí, která stanovila, že lze akreditované kvalifikační kurzy považovat za rekvalifikaci podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Dohoda umožňuje vstup do těchto kurzů pro širší veřejnost, a to v souvislosti s možnou částečnou či úplnou finanční úhradou ceny kurzů Úřadem práce ČR.

 

Kurzy českého jazyka

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů připravilo kurzy českého jazyka | NCO NZO pro všeobecné a praktické sestry. Je určen především žadatelům o aprobační zkoušku. Kurz je rozdělen do dvou částí, první část je zaměřena na obecnou češtinu, zvláště na základní komunikaci v pracovním prostředí. Druhá část kurzu je zaměřena na odbornou češtinu a slouží k získání schopnosti porozumění a vyjadřování odborných zdravotnických termínů v českém jazyce.