Informace pro žadatele o dotaci

Vytvořeno: 8. 9. 2022 Poslední aktualizace: 8. 9. 2022

V návaznosti na vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2023, upozorňujeme na novou povinnou přílohu k žádosti o dotaci:

 • V případě, že se na žadatele vztahuje zákonná povinnost podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů, je povinen přiložit do příloh žádosti v Grantysu platný úplný nebo částečný výpis z Evidence skutečných majitelů (tato povinnost se týká obecně prospěšných společností, ústavů a spolků). Informace o skutečných majitelích se vyplňuje rovněž do formuláře žádosti (Osoby s podílem v organizaci; Osoby, v nichž má organizace podíl a výše tohoto podílu).

Doporučení ke kontrole žádosti o dotaci před jejím odesláním:

V metodice v Čl. (11) Formální hodnocení žádostí – jsou uvedeny neodstranitelné vady žádosti, které vedou k zastavení řízení ze strany poskytovatele. Před odesláním žádosti vždy zkontrolovat, zda žádost tyto vady neobsahuje.

Pozornost věnujte zejména následujícím oblastem:

 • nejčastějším důvodem pro zastavení řízení je nedodání všech povinných příloh, zejména pak všech rozpočtových tabulek. Tabulky musí být doloženy ke všem položkám rozpočtu, tedy i k těm na které není požadována dotace (pokud jsou součástí rozpočtu projektu např. služby nebo osobní náklady, přestože na ně není požadována dotace, musí být doloženy příslušné rozpočtové tabulky),
 • před odesláním zkontrolovat, zda částky v rozpočtových tabulkách souhlasí s částkami uvedenými v žádosti o dotaci a jestli jsou všechny tabulky řádně vyplněny,
 • zachovat předepsaný formát žádosti o dotaci i rozpočtových tabulek,
 • číslo bankovního účtu uvedené v žádosti musí být shodné s bankovním účtem v povinné příloze,
 • indikátory musí být jasně specifikovány včetně uvedení číselného údaje tak, aby byla možná kvantitativní kontrola po ukončení projektu,
 • spolufinancování musí mít přímou spojitost s projektem, nelze vykazovat např. provozní náklady nebo mzdy nesouvisející s realizací projektu (opakovaně se stává, že je předkládána žádost, kde jsou zahrnuty veškeré předpokládané mzdové a provozní náklady daného střediska, takto podaný projekt je velmi těžké zpracovat a v podstatě vždy obsahuje neodstranitelné vady),
 • zkontrolovat, zda je žádost řádně podepsána dle pokynů uvedených v metodice,
 • žádost je nutné do 30. září zaslat rovněž datovou schránkou.

Nejčastější chyby v žádosti, kdy poskytovatel dotace musí zasílat výzvy k odstranění vad žádosti (tyto chyby zbytečně administrativně zatěžují jak poskytovatele dotace, tak i žadatele, a navíc zdržují dotační proces a finanční prostředky se ke všem příjemcům dotace dostanou se zpožděním) jsou:

 • žádost obsahuje neuznatelné náklady uvedené v Čl. (10) metodiky,
 • použití nesprávných tabulek či tabulek pro jiné dotační období či dotační program,
 • rozpočtové tabulky nejsou v předepsaném editovatelném formátu pro možnost editace,
 • špatné nastavení indikátorů. Indikátory musí být jasně definovány a snadno kontrolovatelné i po ukončení projektu. Ze žádosti musí být zřejmé, že splňují podmínky metodiky,
 • ze žádosti není zřejmé, že požadované položky v rozpočtu splňují podmínky metodiky.

Tato informace nenahrazuje plné znění Metodiky dotačního programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2023.

Doporučujeme nenechávat podání žádostí až na poslední týden platnosti výzvy. V případě nejasností kontaktujte administrátora dotačního programu: Jana Lanžová, tel. 224 972 911, mail.:  jana.lanzova@mzcr.cz.

Pokud budete mít problém či dotazy týkající se systému Grantys, kontaktujte technickou podporu na tel.: 515 903 115, e-mail: grantys@nap.cz.