S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Informace pro žadatele o dotaci

Vytvořeno: 7. 9. 2022 Poslední aktualizace: 7. 9. 2022

V návaznosti na vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče pro rok 2023 upozorňujeme na následující:

  • v případě, že se na žadatele vztahuje zákonná povinnost podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů, je povinen k žádosti přiložit platný úplný nebo částečný výpis z Evidence skutečných majitelů (tato povinnost se týká obecně prospěšných společností, ústavů a spolků). Informace o skutečných majitelích se taktéž vyplňuje přímo do žádosti. Nevkládejte přílohu v systému Grantys do subjektu, ale do přílohy projektu.

Dále pak věnujte pozornost neodstranitelným vadám (Metodika, str. 14). Při jejich výskytu poskytovatel řízení zastaví.

  • Z neodstranitelných vad je nejčastější opomenutí jedné nebo více povinných příloh (kopie smlouvy o běžném účtu, rozpočtové tabulky, výpis z Evidence skutečných majitelů – pokud se na žadatele tato poslední povinnost vztahuje). Rozpočtové tabulky se přikládají k žádosti i v případě, že není na jejich položky požadována dotace (tj. pokud jsou součástí projektu náklady na „služby“, přikládá se k žádosti rozpočtová tabulka „služby“, a to i v případě, že na služby není požadovaná dotace).
  • Další nejčastější vadou je nevyplnění hodnoty u druhého a dalšího indikátoru (uvádění hodnoty je povinné u každého indikátoru).
  • Pozor: číslo bankovního účtu uvedené v žádosti musí být shodné s bankovním účtem v povinné příloze.
  • Po odeslání v systému Grantys zkontrolujte, zda je žádost odeslána i datovou schránkou, řádně podepsána dle pokynů uvedených v metodice.

Pro lehčí průběh administrativního procesu doporučujeme:

  • před uzavřením a odesláním žádosti zkontrolovat, zda částky uvedeny v žádosti o dotaci souhlasí s částkami v rozpočtových tabulkách v příloze, že jsou tabulky řádně vyplněny (např. požadavky musí být specifikovány co nejpodrobněji, u OOV a mezd je nutný jmenovitý seznam osob), a že se součty v tabulkách a v žádosti shodují,
  • ujistit se, že spolufinancování má přímou spojitost s projektem, nelze vykazovat např. provozní náklady nebo mzdy nesouvisející s realizací projektu.

Tato informace nenahrazuje plné znění Metodiky programu Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče pro rok 2023.