Informace pro příjemce dotace z Operačního programu Životní prostředí

Vytvořeno: 9. 1. 2020 Poslední aktualizace: 14. 7. 2020

 

Ministerstvo zdravotnictví vydává pokyn s názvem „Pokyn k procesu schvalování metody EPC jako dodavatelského úvěru na financování vlastních zdrojů u projektů realizovaných v Operačním programu Životní prostředí“ (dále jen Pokyn), a to ve spolupráci s Ministerstvem financí a Státním fondem životního prostředí. Vydaný Pokyn navazuje na „Metodický pokyn pro projekty PO a OSS MZ spolufinancované z ESIF v Operačním programu Životní prostředí 2014-2020 – financování nezpůsobilých výdajů“ a týká se projektů realizovaných v rámci Operačního programu Životní prostředí, které využívají metodu EPC jako dodavatelský úvěr na financování vlastních zdrojů projektu.

Výše zmíněný Pokyn byl zpracován v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). Zákon o rozpočtových pravidlech stanoví, že dodavatelské úvěry mohou být přijaty pouze se souhlasem Ministerstva financí. Pokyn detailně specifikuje podmínky schválení s cílem usnadnit příjemcům dotace uplatnění metody EPC jako dodavatelského úvěru v projektech. 

Uvedený pokyn byl zpracován v rámci projektu Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0003715) spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského sociálního fondu.

 

Přílohy