S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. října do 3. listopadu 2020.

Informace pro příjemce dotace – s platností od 15.10.2020 byla upravena Metodika programu Poskytování zdravotně sociálních služeb osobám bez přístřeší I a II.

Vytvořeno: 15. 10. 2020 Poslední aktualizace: 15. 10. 2020

Ministerstvo zdravotnictví na základě zkušeností s realizací pilotních provozů Poskytování zdravotně sociálních služeb osobám bez přístřeší a Poskytování zdravotně sociálních služeb osobám bez přístřeší II, upravilo Metodiku programu Poskytování zdravotně sociálních služeb osobám bez přístřeší I (nyní verze 3.0) a Metodiku programu Poskytování zdravotně sociálních služeb osobám bez přístřeší II (nyní verze 2.0).

K úpravám došlo také ve vykazování způsobilých výdajů v rámci Zprávy o realizaci pilotního provozu, a to v jejích přílohách: Výkaz způsobilých výdajů a Rozpočet způsobilých výdajů. Ostatní přílohy zůstávají nezměněné.

Pilotní provoz bude financován z projektu „Zvýšení dostupnosti a vytvoření možností zdravotní péče pro osoby bez přístřeší“ registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009641, realizovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa OPZ: 3.2 – Sociální začleňování a boj s chudobou. Tento projekt je financován Evropskou unií, z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.

Přílohy