Informace pro cizince o uznávání lékařských povolání zdravotnických pracovníků v návaznosti na konflikt na Ukrajině

Vytvořeno: 7. 4. 2022 Poslední aktualizace: 11. 5. 2022

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor vědy a lékařských povolání tímto sděluje, že proces uznávání kvalifikací získaných v zemích mimo EU není nadále nijak omezen. Všechny žádosti jsou vyřizovány ve standartních lhůtách.

K dokladu prokazujícímu bezúhonnost, který je potřebný pro podání žádostí o:

sdělujeme následující.

Podle ustanovení § 3 odst. 3 se bezúhonnost k výše uvedeným žádostem dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů nebo dokladem prokazujícím splnění podmínky bezúhonnosti vydaným státem, jehož je fyzická osoba občanem, a doklady vydanými státy, ve kterých se fyzická osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě déle než 6 měsíců. Výpis z evidence Rejstříku trestů a tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců.

Cizinec, který je nebo byl státním občanem jiného členského státu Evropské unie nebo má nebo měl adresu bydliště v jiném členském státě Evropské unie, může místo výpisu z evidence obdobné Rejstříku trestů doložit bezúhonnost výpisem z Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů jiného členského státu Evropské unie.

Dle sdělení Velvyslanectví Ukrajiny v České republice ze dne 25. 4. 2022 platí, že Ministerstvo vnitra Ukrajiny zřídilo nový postup pro vyřízení výpisu z rejstříku trestů na území Ukrajiny (Příkaz Ministerstva vnitra Ukrajiny č. 207 ze dne 30. 3. 2022). Tento postup stanoví, že informace jsou k dispozici ve formuláři výpisu z Informačního a analytického systému (IAS) Ministerstva vnitra Evidence dat o záznamu fyzických osob pravomocně odsouzených soudy v trestním řízení, nebo že osoba nebyla v minulosti odsouzena za trestný čin.

Požádat o výpis v elektronické podobě je možné prostřednictvím odkazu https://vytiah.mvs.gov.ua

Výpis v elektronické podobě je nezbytné předložit konzulátu Ukrajiny, který zajistí jeho převedení do listinné podoby.

V souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pak platí, že listiny vyhotovené v cizím jazyce (s výjimkou slovenského jazyka) musí účastník řízení předložit v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého. Seznam tlumočníků a překladatelů je k dispozici na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti Tlumočnici a překladatelé – Portál ministerstva spravedlnosti (justice.cz).  

Od 11. 5. 2022 tak Ministerstvo zdravotnictví Odbor vědy a lékařských k výše uvedeným žádostem žadatelů s ukrajinským státním občanstvím požaduje dodání listinné podoby uvedeného výpisu opatřené úředně ověřeným překladem do českého jazyka.

Pro upřesňující informace je možné kontaktovat ministerstvo prostřednictvím e-mailové adresy: zdravotnici.ukrajina@mzcr.cz.