Informace o uznávání nelékařských zdravotnických pracovníků pro zaměstnavatele a cizince v návaznosti na konflikt na Ukrajině

Vytvořeno: 29. 3. 2022 Poslední aktualizace: 21. 4. 2022
   Інформація про визнання освіта нелікарських працівників у сфері охорони здоров’я для роботодавців та іноземців
  Информация о признании немедицинского персонала в сфере здравоохранения для работодателей и иностранцев

 

Obecné informace k zaměstnání v ČR

https://www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-ukrajine

https://www.uradprace.cz/web/cz/-/pomoc-pro-obcany-ukrajiny-a-jejich-zamestnavatele

 

Kdo je nelékařský zdravotnický pracovník

Všeobecná a praktická sestra, porodní asistentka, sanitář, ošetřovatel, zdravotní laborant, fyzioterapeut a další, jejich přehled je k dispozici zde

Jsem potencionální zaměstnanec

Občané Ukrajiny, kterým Ministerstvo vnitra udělilo speciální vízum, nemusí žádat o povolení k zaměstnání a mohou volně vstoupit na trh práce. Pokud chtějí pracovat jako nelékařský zdravotnický pracovník – typicky všeobecná nebo praktická sestra (zdravotní sestra), doporučujeme následující postup:  

 1. Vyřídit si žádost o vízum na příslušném Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině
 2. Domluvit si zaměstnání v některém z akreditovaných zařízení 
 3. Požádat Ministerstvo zdravotnictví o povolení k výkonu odborné praxe trvající maximálně 3 měsíce tak, aby vznikl prostor pro vyřízení nostrifikace dokladu o vzdělání z Ukrajiny. K žádosti je nutno přiložit níže uvedené dokumenty (informace s podrobnými pokyny):
  •   Pozvání do ČR – vydané budoucím zaměstnavatelem
  •   Čestné prohlášení o bezúhonnosti
  •   Doklad o zdravotní způsobilosti
  •   Kopie dokladu (a víza)
  •   Kolková známka nebo doklad o uhrazeném správní poplatku
 4. V mezidobí (během 3 měsíců, kdy je platné povolení) požádat o uznání dokladu o zahraničním vzdělání 
 5. V případě, že získáte nostrifikaci zahraničního vzdělání, je možné požádat o povolení k výkonu odborné praxe na dobu maximálně jednoho roku, které může být vydáno opakovaně (na celkovou dobu max. 2 roky). 

Do vypršení platnosti povolení je nutné, aby pracovník absolvoval aprobační zkoušku a požádal Ministerstvo zdravotnictví o uznání způsobilosti k výkonu povolání na území ČR. Pokud zkoušku nesloží, nemůže bohužel pracovat na pozici zdravotnického pracovníka.  

Jako alternativa se nabízí absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu. Akreditaci pro tyto kurzy neboli oprávnění uskutečňovat vzdělávací program pro akreditované kvalifikační kurzy má napříč ČR uděleno 176 zařízení. Touto cestou získají zahraniční pracovníci odbornost k výkonu povolání podle českých předpisů a nebude nutné žádat o povolení k výkonu odborné praxe na dobu určitou nebo o uznání způsobilosti podmíněné vykonáním aprobační zkoušky. Výhodou je možnost rekvalifikovat do zdravotnictví i nezdravotnické pracovníky.

Pro upřesňující informace je možné kontaktovat ministerstvo prostřednictvím e-mailové adresy: zdravotnici.ukrajina@mzcr.cz.

 

Kurzy českého jazyka

Všem přicházejícím zdravotnickým pracovníkům doporučujeme co nejdříve zahájit výuku českého jazyka. Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů připravilo e-learningové kurzy českého jazyka pro všeobecné a praktické sestry. Kurz byl prvotně vytvořen pro žadatele o aprobační zkoušku, lze jej ale využít i pro získání znalosti českého jazyka potřebné pro zahájení odborné praxe.
Kurz je rozdělen do dvou částí, první část je zaměřena na obecnou češtinu, zvláště na základní komunikaci v pracovním prostředí. Druhá část kurzu je zaměřena na odbornou češtinu a slouží k získání schopnosti porozumění a vyjadřování odborných zdravotnických termínů v českém jazyce.


Jsem potencionální zaměstnavatel

Pokud patříte mezi akreditovaná zařízení, můžete nabídnout zaměstnání ukrajinským nelékařským pracovníkům v podobě odborné praxe. K výkonu odborné praxe je zapotřebí, aby měl ukrajinský zdravotnický pracovník vydané:

Pokud akreditovaným zařízením nejste, je možné o akreditaci požádat. Postup žádosti je dostupný zde