S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Informace o trhu s elektronickými cigaretami a náhradními náplněmi do nich; Electronic cigarette and refill container market information

Vytvořeno: 19. 3. 2018 Poslední aktualizace: 19. 3. 2018

Informace o trhu s elektronickými cigaretami a náhradními náplněmi do nich za rok 2018

Dle § 12h odst. 4 písm. b) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), Výrobce a dovozce elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich oznámí v elektronické podobě dálkovým přenosem dat ve lhůtách a v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem Ministerstvu zdravotnictví informace o trhu s elektronickými cigaretami a náhradními náplněmi do nich.

Dle § 8 vyhlášky č. 37/2017 Sb., o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření, výše uvedené oznámení předkládá výrobce a dovozce za každý kalendářní rok nejpozději do 31. května následujícího roku.

Oznámení obsahuje:

a) souhrnné informace o objemu prodeje podle obchodní značky a typu výrobku,

b) informace o preferencích různých spotřebitelských skupin, včetně mladých lidí, nekuřáků a hlavních typů současných uživatelů,

c) informace o způsobu prodeje a

d) souhrny jakýchkoliv průzkumů trhu provedených ke zjištění informací podle písmen a) až c):

– v českém a anglickém jazyce k elektronickým cigaretám a náhradním náplním s obsahem nikotinu,

– pouze v českém jazyce k elektronickým cigaretám a náhradním náplním bez obsahu nikotinu.

 

Výrobci a dovozci předkládají výše uvedené informace Ministerstvu zdravotnictví ČR prostřednictvím Společné vstupní brány EU (EU-CEG) a to stejným způsobem, jakým oznamují nové výrobky, resp. aktualizují / doplňují dříve podaná oznámení. Povinné subjekty oznamují informace o trhu s elektronickými cigaretami a náhradními náplněmi pokud možno způsobem, který nepovede k přepsání dat předložených za minulá období, tj. vytvořením nového období, a to nejpozději do 31. května 2019.

 

 

 

Information on the market for electronic cigarettes and their refills in 2018

In accordance with Section 12h (4) b) of Act No. 110/1997 Coll., on foodstuffs and tobacco products and on amending and supplementing certain related acts, as amended (hereinafter the “Act”), a manufacturer and importer of electronic cigarettes or refill containers shall submit to the Ministry of Health in electronic form by remote transmission of data, in the extent stipulated by the implementing legal regulation and by the deadlines, all their electronic cigarette and refill cartridge market information.

In accordance with Section 8 of Decree No. 37/2017 Coll., on electronic cigarettes, refill containers and herbal products intended for smoking, the manufacturer and the importer shall submit the above information for each calendar year by 31 May of the following year at the latest.

The submission shall include:

a) A summary of sales volume information by brand and type of product

b) Information about the preferences of different consumer groups, including young people, non-smokers and the main types of current users

c) Information about the methods of product sales

d) Summaries of any market research conducted to identify the information referred to in points (a) to (c):

– in Czech and English languages for electronic cigarettes and refill containers with nicotine

– in Czech language only for electronic cigarettes and nicotine-free refill containers

 

Manufacturers and importers shall submit the above information to the Ministry of Health of the Czech Republic via the EU Common Entry Gate (EU-CEG) in the same way they announce new products or update/supplement previously-submitted notifications. If possible, the obliged entities shall communicate information on the market for electronic cigarettes and refills in a manner that will not lead to the rewriting of data submitted for past periods, i.e. by creating a new period, by 31 May 2019 at the latest.