Informace o průběhu mimořádného zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (část zdraví) dne 13. února 2020

Vytvořeno: 27. 2. 2020 Poslední aktualizace: 27. 2. 2020

Dne 13. února 2020 se v Bruselu uskutečnilo mimořádné zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele, část zdraví. Radě předsedal chorvatský ministr zdravotnictví Vili Beroš. Evropskou komisi zastupovali komisařka pro zdraví Stella Kyriakides a komisař pro krizové řízení Janez Lenarčič. K jednání byli přizváni také Andrea Ammon, ředitelka Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí, a Mike Ryan, výkonný ředitel Světové zdravotnické organizace. Delegaci ČR vedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Dle programu jednání, který byl schválen v úvodu, začala Rada politickou rozpravou na téma nového koronaviru COVID-19. Ministryně a ministři se v následné diskusi věnovali dvěma oblastem. Nejprve možnostem posílení vzájemné spolupráce, jednotnému přístupu k preventivním a přípravným opatřením s cílem zajistit řádnou ochranu veřejného zdraví či úloze Evropské komise při poskytování podpory členským státům. Za druhé vlivu mimořádných situací na evropský trh s léčivy a zdravotnickými prostředky, krokům, které by měla EU a členské státy podniknout, aby byla zajištěna udržitelnost dodávek a způsobům, jak toho dosáhnout. Napříč všemi vystoupeními rezonovala výzva k užší spolupráci a koordinaci při zavádění opatření na národní úrovni, především při komunikaci s veřejností, při informování zdravotnického personálu a cestujících z postižených oblastí. Vysoce hodnocena byla také dosavadní činnost Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí, Evropské lékové agentury, Výboru pro zdravotní bezpečnost a dalších dotčených platforem Evropské komise. Důraz kladli vystupující i na spolupráci mimo EU, na vyjádření solidarity a pomoc postiženým oblastem v Číně. Druhým bodem jednání bylo schválení návrhu závěrů Rady ke koronaviru COVID-19, které proběhlo ke konci jednání jednomyslně.

Ministr Vojtěch se ve svém vystoupení zaměřil na dostupnost léčiv na trhu EU a nezbytnosti strategického přístupu do budoucna, neboť Čína dominuje světovému trhu ve výrobě léčiv, a je proto potřeba zajistit soběstačnost EU v tomto ohledu. Ministr také zmínil opatření, která byla přijata na národní úrovni, vč. finanční pomoci, kterou Česko vyčlenilo na pomoc Číně.

Komisařka Kyriakides ve svém vystoupení apelovala na větší koordinaci a sdílení informací o opatřeních na národní úrovni, neboť společně koordinovaná opatření budou vždy účinnější v zabránění rozšíření nákazy v EU. Komisař Lenarčič informoval o krocích, které Evropská komise podniká v rámci krizového řízení, včetně kroků pro společné nákupy osobních ochranných prostředků. A. Ammon uvedla výhody očkování proti běžné chřipce v současné situaci a ocenila připravenost jednotlivých členských států. M. Ryan hovořil o nezbytnosti pomoci státům se slabšími zdravotními systémy mimo jiné v budování laboratorních kapacit.