Informace o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu

Vytvořeno: 20. 3. 2019 Poslední aktualizace: 20. 3. 2019

V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednaní ve služebním úřadu, jsou v Ministerstvu zdravotnictví České republiky určeni prošetřovatelé, kteří přijímají a prošetřují oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebních úřadech. 

Prošetřovatelem podle § 3 odst. 3 tohoto nařízení byla určena:

      JUDr. Jitka Bartošová

Prošetřovatelé přijímají oznámení, a to i anonymně, a prošetřují v nich obsažená podezření ze spáchání protiprávního jednání:

  • představeným
  • státním zaměstnancem
  • jiným zaměstnancem
  • osobou ve služebním poměru podle jiného právního předpisu

při výkonu státní služby, práce nebo veřejné funkce nebo v souvislosti s ním podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb. nebo postupem podle jiného právního předpisu.

 

Oznámení je možno zaslat:

  • prostřednictvím elektronické pošty na adresu: prosetrovatel@mzcr.cz nebo
  • v listinné podobě vhodit do schránky umístěné v budově Ministerstva zdravotnictví České republiky označené jako „Příjem oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání“. Tato schránka se nachází v prostoru před podatelnou a takto určené místo není nahráváno nebo monitorováno kamerovým ani žádným jiným systémem nebo
  • v listinné podobě vhodit do schránky umístěné na budově Ministerstva zdravotnictví České republiky (boční strana budovy MZ na náměstí Pod Emauzy). Prostor kolem schránky není nahráván nebo monitorován kamerovým ani žádným jiným systémem.

     

Prošetřovatelé utají totožnost oznamovatele, který o to v oznámení požádá, a postupují při prošetření tak, aby nedošlo k prozrazení totožnosti takového oznamovatele.

Prošetřovatelé prošetří podezření do 20 dnů ode dne přijetí nebo postoupení oznámení a ve zvlášť složitých případech do 40 dnů ode dne přijetí nebo postoupení oznámení.

Při prošetřování oznámení prošetřovatelé postupují podle § 7 nařízení vlády č. 145/2015 Sb.

Oznamovatel má právo být vyrozuměn o výsledku prošetření.