S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Informace k Závěrečné zprávě

Vytvořeno: 8. 12. 2016 Poslední aktualizace: 8. 12. 2016

Informace k Závěrečné zprávě

o splnění projektu prevence HIV/AIDS realizovaného v roce 2016 v rámci dotačního programu MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS

 

 Závěrečnou zprávu o splnění projektu (řádně vyplněnou část A i B) zašlete na Ministerstvo zdravotnictví ČR nebo na podatelnu Ministerstva zdravotnictví ČR osobně podejte ve dvou vyhotoveních (1 originál a 1 kopie) včetně případných příloh (nutno přiložit ke každému vyhotovení zprávy) a elektronické verze (na CD ve formátu doc nebo docx, v případě použití jiného formátu musí být vždy v editovatelné formě), a to  nejpozději do 31. 1. 2017.

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR

odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví

oddělení podpory zdraví a primární prevence

Palackého nám. 4

128 01  Praha 2

Obálku označte heslem „Závěrečná zpráva HIV/AIDS 2016“

 

UPOZORNĚNÍ:

Pro všechny typy organizací je závazná vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání). Vyúčtování dotace musí být provedeno ve smyslu zákona č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s touto vyhláškou nejpozději do 15. 2. 2017 včetně finančního vypořádání, tj. poukázání nespotřebované částky státní dotace na účet cizích prostředků MZ ČR č. 6015-2528001/0710 u ČNB nebo dle specifikace v Příloze Rozhodnutí. Příjemce dotace je povinen zároveň zaslat na odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví avízo o vrácení nespotřebovaných finančních prostředků.

Případné další požadavky a upřesnění ohledně závěrečného vyúčtování dotací se státním rozpočtem budou příjemcům dotace zaslány nejpozději k 10. 1. 2017.

 

Pro příjemce dotace – organizace typu nestátní neziskové organizace

Příjemce dotace z okruhu NNO je navíc vedle výše zmiňované závěrečné zprávy povinen dle Rozhodnutí předložit jednak revizní zprávu event. auditní zprávu a dále též veřejnou výroční zprávu o svých aktivitách za rok 2016 s termínem předložení na Ministerstvo zdravotnictví ČR nejpozději do 30. 6. 2017.

 

V případě Vašich dotazů je kontaktní osobou pro dotační program:

Jana Lanžová

Ministerstvo zdravotnictví

odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví

odd. podpory zdraví a primární prevence

tel.: 224 972 911

e-mail: jana.lanzova@mzcr.cz

Přílohy