S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Informace k projektu – Projektová kancelář MZd

Vytvořeno: 19. 1. 2017 Poslední aktualizace: 23. 7. 2020


Ministerstvo zdravotnictví je realizátorem projektu z Operačního programu Zaměstnanost s názvem Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví. Předmětem projektu je vznik a zajištění fungování centrální projektové kanceláře Ministerstva zdravotnictví (MZd) se zaměřením na koordinaci a realizaci projektů MZd v operačních programech ESIF 2014-2020, koordinaci projektů příspěvkových organizací MZd v dotačních programech ESIF a projektů naplňujících strategii Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí (Zdraví 2020).

Bližší informace k projektu jsou uvedeny v příloze č. 1.

Výstupy klíčové aktivity č. 2 v podobě jednotlivých metodik a postupů jsou uveřejněny v příloze č. 2. Jedná se o tyto dokumenty:

1. Metodika základních principů řízení odboru EF,

2. Metodika posuzování projektových záměrů a správy portfolií,

3. Metodika finančního řízení,

4. Metodika kontroly,

5. Metodika přípravy a realizace projektů MZd,

6. Postup pro přímo řízené organizace MZd pro projekty financované z ESIF,

7. Postup při zajišťování služeb obecného hospodářského zájmu v resortu zdravotnictví prostřednictvím projektů,

8. Metodika pro vyhodnocování dopadů projektů v resortu MZd.

Metodiky jsou od 1.9.2017 pilotně ověřovány a průběžně aktualizovány dle harmonogramu klíčové aktivity č. 3 na základě postupného zavádění popsaných procesů a postupů do praxe.

K 1. 4. 2018 byla aktualizována metodika „Postup pro přímo řízené organizace Mzd pro projekty ESIF“, která je uvedena v příloze č. 3.

K 1.1.2019 byly aktualizovány dvě metodiky, a to Metodika základních principů řízení odboru EFI a Metodika kontroly projektů PO MZd a OSS MZd v rámci ESI fondů v programovém období 2014-202 viz příloha č. 4. Aktualizace se týkala zejména postupů a procesů na základě Příkazu ministra č. 28/2018 Postupy při přípravě a realizaci projektů Ministerstva zdravotnictví účinného od 1.10.2018, úpravy metody výběru vzorku pro kontroly na místě a veřejnosprávní kontroly, které musí být dle pravidel OPZ vykonány u tzv. dotací v dotaci atd.

Nad rámec výše uvedených metodik byly k 15. 1. 2019 vytvořeny dvě nové metodiky, a to „Metodický pokyn pro pracovníky Ministerstva zdravotnictví realizující projekty financované z fondů EU a jiných finančních mechanismů pro ošetření rizika střetu zájmů v rámci veřejných zakázek a dotačních řízení“ a „Oběh účetních dokladů v rámci projektů ESIF realizovaných Ministerstvem zdravotnictví“. Tyto metodiky jsou uložené v příloze č. 5.

Přílohy