S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Informace k procesu uznávání pro pracovníky ze zemí mimo EU, zejména z Ukrajiny

Vytvořeno: 8. 3. 2022 Poslední aktualizace: 18. 3. 2022

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání tímto sděluje, že proces uznávání kvalifikací získaných v zemích mimo EU není nadále nijak omezen. Všechny žádosti jsou vyřizovány ve standartních lhůtách.

V souvislosti s událostmi, které se dějí na území Ukrajiny, mohou mít někteří žadatelé v současné době problém s předložením dokladu prokazujícího bezúhonnost, který je potřebný pro podání žádostí o:

  • povolení k výkonu odborné praxe na území ČR pod přímým vedením na dobu určitou,
  • uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání nebo povolání jiného odborného pracovníka na území ČR, a při podání
  • informace o záměru vykonat praktickou část aprobační zkoušky.

Podle ustanovení § 3 odst. 5 se bezúhonnost k výše uvedeným žádostem dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů nebo dokladem prokazujícím splnění podmínky bezúhonnosti vydaným státem, jehož je fyzická osoba občanem, a doklady vydanými státy, ve kterých se fyzická osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě déle než 6 měsíců. Výpis z evidence Rejstříku trestů a tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců.

Cizinec, který je nebo byl státním občanem jiného členského státu Evropské unie nebo má nebo měl adresu bydliště v jiném členském státě Evropské unie, může místo výpisu z evidence obdobné Rejstříku trestů doložit bezúhonnost výpisem z Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů jiného členského státu Evropské unie.

Nelze-li získat doklad o bezúhonnosti ze státu (nyní např. z Ukrajiny), jehož je žadatel občanem nebo se v něm žadatel zdržoval v posledních 3 letech nepřetržitě déle než 6 měsíců, lze předložit čestné prohlášení o bezúhonnosti.

Vzor čestného prohlášení je k dispozici v příloze níže.

Přílohy