Informace k procesu uznávání na dobu neurčitou (usazená osoba)

Vytvořeno: 22. 5. 2021 Poslední aktualizace: 3. 8. 2023

Každý nelékařský zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník, který získal vzdělání mimo ČR v některém členském státě Evropské unie či ve Švýcarsku, Norsku, Islandu nebo Lichtenštejnsku (dále jen „v EU mimo ČR“) a který přichází vykonávat toto povolání na území České republiky, může vykonávat toto povolání v ČR jako:

 1. osoba usazená – usazenou osobou se rozumí uchazeč, který vykonává na území České republiky soustavně zdravotnické povolání nebo povolání jiného odborného pracovníka na základě uznání způsobilosti k výkonu tohoto povolání, pokud byla odborná kvalifikace pro výkon tohoto povolání získána nebo už vykonávána v souladu s právními předpisy v jiném členském státě než v České republice;
 2. osoba hostující – hostující osobou se rozumí uchazeč, který je usazen na území jiného členského státu než České republiky za účelem výkonu odborné činnosti a na území České republiky vykonává odpovídající zdravotnické povolání nebo povolání jiného odborného pracovníka dočasně nebo příležitostně v rámci volného poskytování služeb.

Informace k uznání pro osobu hostující

 


Zpět na Uznávání kvalifikací získaných v členských státech EU


 

USAZENÁ OSOBA

Každý uchazeč, který získal vzdělání v EU mimo ČR a který přichází vykonávat povolání na území České republiky soustavně, musí mít vydané platné rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání nebo povolání jiného odborného pracovníka (dále jen „JOP“).

 

Rozhodnutí o uznání způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání nebo povolání JOP na území České republiky je podmíněno:

1.
uznáním odborné kvalifikace – zahrnuje uznání odborné způsobilosti nebo specializované způsobilosti
2.
uznáním jiné způsobilosti – zahrnuje uznání zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti
3.
ověřením znalosti českého jazyka v rozsahu nezbytně nutném k výkonu příslušného zdravotnického povolání nebo k výkonu povolání JOP

Není-li splněna některá výše zmiňovaná podmínka, nebude vydáno rozhodnutí o uznání způsobilosti a zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník nemůže toto povolání v ČR vykonávat. Pro každé výše uváděné uznání obdrží zdravotnický pracovník nebo JOP na základě podané žádosti rozhodnutí.

 


 

1.

UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE

v sobě zahrnuje:

a

uznávání odborné způsobilosti

Postupy uznávání se liší dle povolání:

1)

Uznávání odborné způsobilosti všeobecné sestry a porodní asistentky probíhá na základě posouzení dokladů o získaném vzdělání dle principů:

 • automatického uznávání – splnění jednotných minimálních požadavků na vzdělání (každý členský stát EU nahlásil své automaticky uznávané diplomy – viz příloha směrnice 2005/36/ES – 5.2.2. pro všeobecné sestry a příloha 5.5.2. pro porodní asistentky) – viz sdělení č. 287/2020 Sb. část II bod 4. pro všeobecné sestry a bod 5. pro porodní asistentky;

 • nabytých práv – pro žadatele se vzděláním, které nesplňuje minimální požadavky, založeno na kompenzaci nedostatků studia prokázáním 3 let nepřetržitého výkonu daného povolání z období posledních 5 let;

 • obecného systému – pro žadatele se vzděláním, které nesplňuje minimální požadavky a kdy žadatel nemůže prokázat nabytá práva (viz postupy pro uznávání odborné způsobilosti ostatních nelékařských zdravotnických povolání).

2)
Uznávání odborné způsobilosti ostatních nelékařských zdravotnických povolání nebo povolání JOP probíhá na základě posouzení dokladů o dosaženém zahraničním vzdělání a jejich srovnání s českými požadavky na vzdělání, kterým se získává způsobilost k výkonu daného povolání v ČR (viz vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání). Použije se i pro všeobecné sestry a porodní asistentky v případě, že nelze použít automatické uznávání ani uznávání na základě nabytých práv.

Výsledkem procesu může být:

 • uznání kvalifikace žadatele jako rovnocenné odborné kvalifikaci vyžadované v ČR; nebo

 • uznání kvalifikace žadatele na základě splnění jednoho z kompenzačních opatření (adaptační období, rozdílová zkouška). Ministerstvo je oprávněno požadovat splnění kompenzačních opatření, pokud obsah vzdělání a přípravy žadatele je z hlediska teoretických a praktických oblastí nebo délky podstatně rozdílný od obsahu vzdělání a přípravy vyžadovaného v ČR. Žadateli může být uloženo pouze jedno kompenzační opatření a má možnost výběru mezi adaptačním obdobím a rozdílovou zkouškou.

Adaptačním obdobím se rozumí období výkonu daného zdravotnického povolání v České republice pod dohledem odborně způsobilé osoby. Délka adaptačního období nesmí překročit 3 roky.

Rozdílovou zkouškou se rozumí zkouška zaměřená na posouzení schopnosti uchazeče vykonávat dané zdravotnické povolání v České republice.

 

 

b

uznávání specializované způsobilosti

Při uznávání specializované způsobilosti se postupuje podle stejných principů jako při uznávání odborné způsobilosti ostatních nelékařských zdravotnických povolání.

2.

UZNÁVÁNÍ JINÉ ZPŮSOBILOSTI

probíhá na základě prokázání:

a

zdravotní způsobilosti – zdravotné způsobilý je ten, kdo předloží doklad o zdravotní způsobilosti – lékařský posudek; nepožaduje-li členský stát původu doklad o zdravotní způsobilosti pro výkon zdravotnického povolání nebo povolání JOP, považuje ministerstvo za dostačující doklad vydaný příslušným orgánem členského státu původu, který prokazuje splnění podmínky zdravotní způsobilosti stanovené v § 3 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb.; tento doklad nesmí být při předložení starší než 3 měsíce.

b

bezúhonnosti – pro prokázání podmínky bezúhonnosti se považuje za dostačující předložení výpisu z rejstříku trestů nebo obdobné evidence trestů členského státu původu nebo odpovídající doklad vydaný příslušným orgánem členského státu původu; tento doklad nesmí být při předložení starší než 3 měsíce. Pokud členský stát původu doklad uvedený v odstavci 1 nevydává, může být tento doklad nahrazen místopřísežným nebo čestným prohlášením.

3.

OVĚŘENÍ ZNALOSTI ČESKÉHO JAZYKA

Znalost českého jazyka se vyžaduje pouze v rozsahu nezbytně nutném k výkonu příslušného zdravotnického povolání nebo k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče.

Schopnost vyjadřovat se v českém jazyce ověřuje ministerstvo posouzením:

a

dokladu o jazykové zkoušce z českého nebo slovenského jazyka, nebo

b

dokladu o vzdělání absolvovaného v českém nebo slovenském jazyce, nebo

c

jiných žadatelem doložených skutečností prokazujících znalost českého jazyka v rozsahu nezbytně nutném k výkonu příslušného povolání, nebo

d

pohovorem (postup stanovuje vyhláška č. 189/2009 Sb.), ke kterému žadatel bude pozván po podání žádosti, pokud nepředloží některý z výše uvedených dokladů.

Od ověření znalosti českého jazyka pohovorem se upustí, pokud uchazeč předloží doklady uvedené v předchozím odstavci pod písm. a, b nebo c. O tomto úkonu bude proveden záznam do spisu.

Znalost českého jazyka ověřuje komise jmenovaná ministerstvem, která má nejméně 3 členy, z nichž nejméně 1 člen má odbornou způsobilost k výkonu daného nelékařského zdravotnického povolání a nejméně 1 člen je zástupce ministerstva. Členové komise zvolí předsedu, který řídí jednání komise a odpovídá za její činnost. Pokud se nepodaří zvolit předsedu ani při druhé volbě, určí se losem.

O výsledku ověření rozhoduje komise hlasováním. V případě nerozhodného výsledku hlasování rozhoduje hlas předsedy komise.

Termín a místo konání ověření určí ministerstvo a oznámí je uchazeči nejméně 15 kalendářních dnů před termínem konání ověření.

Znalost českého jazyka se ověřuje v rozsahu nezbytně nutném pro výkon daného povolání. Uchazeč prokáže schopnost odborně se vyjadřovat a komunikovat v českém jazyce, a to formou:

 • četby odborného textu v českém jazyce, a
 • reprodukce obsahu přečteného textu, a
 • rozhovoru s fiktivním pacientem, popřípadě s osobou, která je způsobilá k výkonu daného nelékařského zdravotnického povolání, a
 • písemného záznamu vztahujícího se k výkonu příslušného zdravotnického povolání.

Před zahájením ověření znalosti českého jazyka uchazeč prokáže svoji totožnost před komisí a o předložení dokladu totožnosti se provede záznam do protokolu.

Komise celkově zhodnotí uchazečovy znalosti českého jazyka slovy – prospěl / neprospěl – a provede o tom záznam do protokolu o ověření znalosti českého jazyka. Do protokolu o ověření znalosti českého jazyka se provádí záznam o obsahu pohovoru.

 

Na základě uznání odborné kvalifikace, uznání jiné způsobilosti a po ověření schopnosti vyjadřovat se v českém jazyce, ministerstvo vydá rozhodnutí o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, které žadatele opravňuje k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu povolání jiného odborného pracovníka na území České republiky.

Součástí jedné žádosti může být žádost o uznání odborné kvalifikace, o uznání jiné způsobilosti a také o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu povolání jiného odborného pracovníka (dále jen „JOP“). Jsou-li všechny výše uvedené žádosti součástí jedné žádosti, ministerstvo vždy nejdříve rozhodne o uznání odborné kvalifikace žadatele a vystaví pro každé uznání samostatné rozhodnutí.

 


 

Žádost o uznání odborné kvalifikace, jiné způsobilosti a způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v České republice

1
Vyplňte žádost přes aplikaci EZP a uložte ji.

Žádost v aplikaci EZP

Aby bylo možné dosáhnout požadovaného cíle, je nutné v žádosti správně zvolit možnosti:

K tomu, aby bylo možné vykonávat nelékařské zdravotnické povolání nebo povolání JOP na území České republiky je nutné mít uznanou způsobilost k výkonu povolání nebo povolání JOP (dále jen „uznání způsobilosti“) – bez tohoto uznání není možné vykonávat dané povolání na území ČR.

a

Uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání je vydáno na základě uznání odborné kvalifikace, uznání jiné způsobilosti a po ověření znalosti českého jazyka. Pokud žadatel zatím nevlastní rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace nebo rozhodnutí o uznání jiné způsobilosti z přechozích správních řízení volí si v žádosti kromě první možnosti (uznání způsobilosti k výkonu povolání) také ostatní možnosti (uznání jiné způsobilosti, uznání odborné kvalifikace a ověření ČJ). Povolání, které si žadatel volí u položky uznání způsobilosti, si volí také u položky uznání odborné kvalifikace (musí být totožné).

b

V případě, že žadatel požaduje jen dílčí úkon (odbornou kvalifikaci nebo jinou způsobilost), může si zvolit a zaškrtnout jen určitou položku nebo jejich kombinaci:

 • Uznání odborné kvalifikace – zahrnuje uznání odborné nebo specializované způsobilosti. Po tomto uznání se žadatel dostává do pozice jako by získal odbornou nebo specializovanou způsobilost absolvováním studia v ČR (viz § 5 až § 43 zákona č. 96/2004 Sb.). Samotné uznání odborné kvalifikace ještě neopravňuje žadatele vykonávat příslušné povolání na území ČR. V případě, že žadatel absolvoval v některém členském státě EU specializační studium, zvolí si z nabídky odpovídající obor specializačního vzdělávání.

 • Uznání jiné způsobilosti – zahrnuje uznání zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti. Samotné uznání jiné způsobilosti neopravňuje žadatele vykonávat příslušné povolání na území ČR.

Uznání způsobilosti k výkonu povolání na území ČR (zahrnující uznání odborné kvalifikace, uznání jiné způsobilosti a ověření znalosti českého jazyka) je zpoplatněno správním poplatkem v celkové úhrnné výši 2 000,- Kč (jako součet níže uvedených částek za dílčí úkony).

V případě, že žadatel požaduje jen dílčí úkon, je hodnota správního poplatku následující:

 • Uznání odborné kvalifikace (uznání odborné nebo specializované způsobilosti) je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 1 000,- Kč.

 • Uznání jiné způsobilosti (zahrnující uznání zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti) je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 500,- Kč.

 • Uznání způsobilosti k výkonu povolání na území ČR (zahrnující ověření znalosti českého jazyka po doložení rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace a rozhodnutí o uznání jiné způsobilosti) je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 500,- Kč.

 
 
 
 
 
 
2
Žádost vytiskněte a podepište.
3
Uhraďte správní poplatek ve výši dle zvolené možnosti dle bodu 1:

a
formou kolkové známky, kterou nalepíte na vytištěnou žádost
(lze zakoupit na pobočkách České pošty)
b
bankovním převodem na účet Ministerstva zdravotnictví:

 • Číslo účtu: 3711-0002528001/0710
 • Mezinárodní kód účtu (IBAN): CZ45 0710 0037 1100 0252 8001
 • Mezinárodní kód banky (BIC): CNBACZPP
 • Variabilní symbol: 1111111111

K žádosti poté doložte kopii potvrzení o převodu.

Bankovní poplatky spojené s úhradou správního poplatku hradí vždy žadatel. Na účet MZ ČR musí být připsána příslušná částka. Pokud by byla připsána částka nižší, bude žadatel vyzván k doplacení stanovené částky.

4
K žádosti přiložte požadované přílohy:

a

v případě uznání způsobilosti k výkonu povolání všeobecné sestry a porodní asistentky:

 • Kopii dokladu totožnosti.

 • Kopii dokladu osvědčujícího státní příslušnost (dokládá se pouze v případě, že tato skutečnost nevyplývá z dokladu totožnosti).

 • Kopii dokladu o změně jména spolu s jeho překladem (např. oddací list).

 • Kopii dokladu o zdravotní způsobilosti spolu s jeho překladem – nesmí být při předložení starší 3 měsíců – tzn. doklad o zdravotní způsobilosti vyžadovaný členským státem původu. Nepožaduje-li členský stát původu pro výkon předmětné činnosti zdravotní způsobilost, považuje se za dostačující doklad vydaný příslušným orgánem členského státu původu, který prokazuje splnění podmínky zdravotní způsobilosti stanovené v § 3 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb., tj. lékařský posudek vydaný na základě lékařské prohlídky vydaný registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, a není-li, jiným poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství.

 • Kopii dokladu o bezúhonnosti spolu s jeho překladem – nesmí být při předložení starší 3 měsíců – tzn. výpis z rejstříku trestů nebo výpis z obdobné evidence členského státu původu nebo odpovídající doklad vydaný příslušným orgánem členského státu původu. Pokud členský stát původu takový doklad nevydává, může být tento doklad nahrazen místopřísežným nebo čestným prohlášením.

 • Kopie dokladů o odborné kvalifikaci spolu s jejich překlady: zahrnující

  • doklad o dosažené kvalifikaci, tj. diplom nebo vysvědčení či osvědčení, včetně jeho dodatku;

  • doklad osvědčující shodu vzdělání se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES (tento doklad vydává ministerstvo zdravotnictví nebo profesní komora daného členského státu EU); tento doklad může být nahrazen samotným diplomem, který je uveden v příloze 5.2.2. (pro všeobecné sestry) a 5.5.2. (pro porodní asistentky) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES pro daný členský stát původu; tento doklad není vyžadován u diplomů vydaných slovenskými vzdělávacími institucemi;

  • doklad osvědčující tzv. nabytá práva (tento doklad vydává ministerstvo zdravotnictví nebo profesní komora daného členského státu EU nebo jiný příslušný orgán v domovském státě) u dokladů o dosažené kvalifikaci, které nejsou neuvedeny v příloze 5.2.2. (pro všeobecné sestry) a 5.5.2. (pro porodní asistentky) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES pro daný členský stát původu (tento doklad není vyžadován u vzdělání absolvovaného na slovenských vzdělávacích institucích; v tomto případě stačí předložit doklad o výkonu povolání všeobecné sestry nebo porodní asistentky po dobu nejméně 3 let nepřetržitě v posledních 5 kalendářních letech od bývalých zaměstnavatelů nebo současného zaměstnavatele).

 • Kopii dokladu/ů prokazující znalost českého jazyka v rozsahu nezbytně nutném pro výkon daného povolání v České republice podle § 82 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., tj.

  • doklad o jazykové zkoušce z českého nebo slovenského jazyka nebo

  • doklad o vzdělání absolvovaném v českém nebo slovenském jazyce nebo

  • jiný obdobný doklad prokazující znalost českého jazyka v rozsahu nezbytně nutném pro výkon daného povolání;

   v případě, že žadatel některý z uvedených dokladů nevlastní, uvede tuto skutečnost ve formuláři žádosti a znalost českého jazyka ověří Ministerstvo zdravotnictví pohovorem;  tento doklad se nevyžaduje u státních příslušníků Slovenské republiky.

 • Kolkové známky v úhrnné hodnotě 2 000,- Kč (nalepit obě části kolkové známky, kolková známka, která neobsahuje vrchní nebo spodní část není platná, kolky jsou k dostání na všech pobočkách České pošty) nebo doklad o úhradě správního poplatku bankovním převodem (musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, jméno a příjmení majitele účtu, datum úhrady, číslo účtu a variabilní symbol – viz pokyny k vyplnění žádosti).

Výše uvedené doklady se předkládají v kopii. Má-li Ministerstvo zdravotnictví pochybnosti o pravosti předložených kopií, požaduje jejich předložení v originále nebo úředně ověřené kopii. U dokladu totožnosti nebo dokladu osvědčujícího státní příslušnost může požadovat předložení originálu k nahlédnutí.

Doklady se předkládají spolu s kopií překladu do českého jazyka, pokud v něm nebyly vydány (překlad není vyžadován u dokladů vydaných ve slovenském jazyce). Má-li Ministerstvo zdravotnictví pochybnosti o správnosti překladu, může na uchazeči požadovat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění.

b

v případě uznání způsobilosti k výkonu povolání ostatních nelékařských zdravotnických povolání nebo povolání JOP

 • Kopii dokladu totožnosti.

 • Kopii dokladu osvědčujícího státní příslušnost (dokládá se pouze v případě, že tato skutečnost nevyplývá z dokladu totožnosti).

 • Kopii dokladu o změně jména spolu s jeho překladem (např. oddací list).

 • Kopii dokladu o zdravotní způsobilosti spolu s jeho překladem – nesmí být při předložení starší 3 měsíců – tzn. doklad o zdravotní způsobilosti vyžadovaný členským státem původu. Nepožaduje-li členský stát původu pro výkon předmětné činnosti zdravotní způsobilost, považuje se za dostačující doklad vydaný příslušným orgánem členského státu původu, který prokazuje splnění podmínky zdravotní způsobilosti stanovené v § 3 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb., tj. lékařský posudek vydaný na základě lékařské prohlídky vydaný registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, a není-li, jiným poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství.

 • Kopii dokladu o bezúhonnosti spolu s jeho překladem – nesmí být při předložení starší 3 měsíců – tzn. výpis z rejstříku trestů nebo výpis z obdobné evidence členského státu původu nebo odpovídající doklad vydaný příslušným orgánem členského státu původu. Pokud členský stát původu takový doklad nevydává, může být tento doklad nahrazen místopřísežným nebo čestným prohlášením.

 • Kopie dokladů o odborné kvalifikaci spolu s jejich překlady: zahrnující

  • doklad o dosažené kvalifikaci, tj. diplom nebo vysvědčení či osvědčení;

  • doklad o struktuře dosaženého vzdělání, tj. o obsahu, rozsahu a délce vzdělání a odborné přípravy (obsahem vzdělání a odborné přípravy se rozumí teoretické a praktické oblasti, které byly součástí vzdělání a odborné přípravy);

  • doklad o výkonu zdravotnického povolání nebo povolání jiného odborného pracovníka – doklady od bývalých zaměstnavatelů nebo současného zaměstnavatele (potvrzení nebo pracovní smlouva a dohoda o rozvázání pracovního poměru).

 • Kopii dokladu/ů prokazující znalost českého jazyka v rozsahu nezbytně nutném pro výkon daného povolání v České republice podle § 82 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., tj. 

  • doklad o jazykové zkoušce z českého nebo slovenského jazyka nebo

  • doklad o vzdělání absolvovaném v českém nebo slovenském jazyce nebo

  • jiný obdobný doklad prokazující znalost českého jazyka v rozsahu nezbytně nutném pro výkon daného povolání;

   v případě, že žadatel některý z uvedených dokladů nevlastní, uvede tuto skutečnost ve formuláři žádosti a znalost českého jazyka ověří Ministerstvo zdravotnictví pohovorem;  tento doklad se nevyžaduje u státních příslušníků Slovenské republiky.

 • Kolkové známky v úhrnné hodnotě 2 000,- Kč (nalepit obě části kolkové známky, kolková známka, která neobsahuje vrchní nebo spodní část není platná, kolky jsou k dostání na všech pobočkách České pošty) nebo doklad o úhradě správního poplatku bankovním převodem (musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, jméno a příjmení majitele účtu, datum úhrady, číslo účtu a variabilní symbol – viz pokyny k vyplnění žádosti).

Výše uvedené doklady se předkládají v kopii. Má-li Ministerstvo zdravotnictví pochybnosti o pravosti předložených kopií, požaduje jejich předložení v originále nebo úředně ověřené kopii. U dokladu totožnosti nebo dokladu osvědčujícího státní příslušnost může požadovat předložení originálu k nahlédnutí.

Doklady se předkládají spolu s kopií překladu do českého jazyka, pokud v něm nebyly vydány (překlad není vyžadován u dokladů vydaných ve slovenském jazyce). Má-li Ministerstvo zdravotnictví pochybnosti o správnosti překladu, může na uchazeči požadovat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění.

5

Žádost, včetně příloh, zašlete:

a
prostřednictvím datové schránky Ministerstva zdravotnictví: pv8aaxd nebo
b

poštou na adresu:

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Vinařská 6
603 00 Brno

 

Správní lhůta pro vydání rozhodnutí o uznání způsobilosti k výkonu povolání na území ČR je 60 dní ode dne podání žádosti (tj. ode dne, kdy je správnímu orgánu tato žádost doručena) spolu se všemi stanovenými náležitostmi. Pokud žadatel nepodá žádost se všemi náležitostmi, správní lhůta pro vydání rozhodnutí se prodlužuje o dobu, než je žádost ze strany žadatele náležitě doplněna.


 

Kontaktní osoba:

Ing. Bc. Kateřina Přibylová

E-mail: mzcr@mzcr.cz
Telefon: +420 543 559 553

Přílohy