S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Informace k problematice dokladu o školení odborné údržby a oprav

Vytvořeno: 10. 8. 2017 Poslední aktualizace: 10. 8. 2017

INFORMACE K PROBLEMATICE DOKLADU O ŠKOLENÍ ODBORNÉ ÚDRŽBY A OPRAV

Ministerstvo zdravotnictví jako reakci na opakované dotazy týkající se problematiky dokladu o školení odborné údržby a oprav uvádí, že podle § 28 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ZP“) jsou osoby provádějící servis povinny v rámci ohlášení své činnosti předložit:

a)         seznam výrobců, pro které provádějí servis, obsahující obchodní firmu nebo název osoby a adresu jejího sídla;

b)         kopii dokladu o školení odborné údržby podle § 65 odst. 4 písm. b) nebo § 66 odst. 2 písm. b) od každého výrobce nebo jím autorizované osoby a kopii autorizace této osoby výrobcem.

 

Níže uvádíme nejčastější okruhy otázek spolu s odpovědí Ministerstva ve věci dokladu o školení:

a) Lze v rámci ČR akceptovat doklad o školení vydaný zahraničním subjektem, jehož doklady jsou akceptované v rámci EU?

Ano, tento doklad lze předložit v rámci plnění oznamovací povinnosti.

b) Lze požadovat, aby pracovník na dokladu o školení byl identifikován datem narození, rodným číslem, trvalým bydlištěm či kombinací těchto identifikátorů?

Ne, povinnost uvádět tyto údaje na dokladu o školení není zákonem o ZP stanovena.

c) Musí být z dokladu patrný rozsah školení (např. uvedení zdravotnických prostředků, jichž se školení týká), či údaj, zda se školení týká odborné údržby a/nebo opravy?

Zákon o ZP nedefinuje, co je myšleno rozsahem, z tohoto důvodu je plně dostačující vymezit okruh servisovaných zdravotnických prostředků, a to např. produktovou řadou. Je-li rozsah vnímán ve vztahu vymezení činnosti servis/odborná údržba/oprava, pak se podle zákona o ZP servisem rozumí odborná údržba a oprava. Jelikož je školení zpravidla vždy komplexní a přináší veškeré technické poznatky potřebné pro technika, je zcela vyhovující, jestliže je na dokladu o školení vymezen rozsah slovem „servis“. Rozdělení oblasti servisu na odbornou údržbu a opravu je pouze českým specifikem a na doklady o školení vydané v zahraničí nelze toto specifikum uplatnit.

d) Musí být na dokladu o školení uvedená identifikace výrobce – jeho oficiální a plný název a adresa výrobce, nejlépe adresa uvedená v obchodních rejstřících tak, aby výrobce nebyl zaměnitelný s jinou právnickou osobou?

Podle ustanovení § 28 zákona o ZP, musí být při ohlašování servisní činnosti uveden název výrobce a adresa jeho sídla. Zákon o ZP ale již neuvádí, že tato skutečnost musí být obsažena i na dokladu o školení. Pokud je na dokladu o školení uvedeno pouze logo výrobce nebo osoby jím autorizované, lze toto považovat za dostačující, neboť ve většině případů jsou loga výrobců registrována a chráněna jako ochranné známky stejně jako jejich název.

e) Pokud školení provádí výrobcem autorizovaná osoba, musí mít autorizace formu plné moci?

Ne, forma této autorizace není zákonem o ZP explicitně stanovena. Autorizace může být nejen formou plné moci, ale také např. pověřením či osvědčením.

f) Lze akceptovat doklad o školení, který pracovník získal v době, kdy byl zaměstnán u jiného zaměstnavatele, než je ohlašovatel?

Zákon o ZP konkrétně nestanoví, kdy je „přenositelnost“ akceptovatelná a kdy už akceptovatelná není. Přenositelnost dokladu může být upravena v pracovně-právním vztahu daného pracovníka a ohlašovatele, případně předchozího zaměstnavatele a není předmětem přezkumu regulátora.