Informace k předepisování zdravotnických prostředků na poukaz sestrami

Vytvořeno: 18. 3. 2022 Poslední aktualizace: 24. 10. 2022

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání informuje o postupu předepisování zdravotnických prostředků na poukaz všeobecnými nebo dětskými sestrami.

Zákon č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (§ 28) umožňuje, aby kromě lékaře předepisoval na poukaz zdravotnické prostředky také zdravotnický pracovník, který má specializovanou nebo zvláštní odbornou způsobilostí podle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů.

Úhrada z veřejného zdravotního pojištění vychází z podmínek stanovených zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen č. 48/1997 Sb.).

Pokud není zdravotnický prostředek částečně či plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění, není důvod, aby jej nelékařští zdravotničtí pracovníci předepisovali na poukaz (zdravotnické prostředky,        u nichž je na předepsání vázán přímo samotný výdej, a nikoliv jen úhrada z veřejného zdravotního pojištění, musí vždy předepisovat pouze lékař).

Zákon č. 48/1997 Sb. pak stanoví v příloze č. 3, Oddíl A, tabulce č. 4 podmínky, za kterých může předepisovat zdravotnické prostředky na poukaz všeobecná nebo dětská sestra se specializovanou nebo se zvláštní specializovanou způsobilostí bez indikace lékaře. Jde tak o úpravu výjimky z § 18 zákona č. 48/1997 Sb.

 

Příloha č. 3 k zákonu č. 48/1997 Sb., Oddíl A, tabulka č. 4

Seznam odborností sester pro preskripční omezení
(odbornost zahrnuje všechny podobory a nástavbové odbornosti)

Zkratka

všeobecná nebo dětská sestra se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí, v rozsahu stanoveném ošetřujícím lékařem v doporučení domácí péče (sestra v domácí péči)

SDP

všeobecná nebo dětská sestra se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí, pokud je nositelem výkonů podle vyhlášky stanovící seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami a s pravidly pro jejich vykazování podle § 17 odst. 4 u poskytovatele, který má oprávnění k poskytování zdravotních služeb v lékařské odbornosti požadované pro předepsání příslušného zdravotnického prostředku preskripčním omezením uvedeným v ODDÍLU C (sestra v lékařských oborech)

SLO

 

Ani jedna ze zákonných možností neumožňuje předepisování zdravotnických prostředků sestrám v odbornosti 913 – „ošetřovatelská péče v sociálních službách“ (§ 22 písm. c) a d) zákona č. 48/1997 Sb.). Pro uživatele sociálních služeb v pobytových sociálních zařízeních předepisuje zdravotnické prostředky poskytovatel zdravotních služeb, který jim poskytuje zdravotní péči, a to buď přímo lékař (typicky VPL) nebo jeho sestra, případně, je-li zdravotní péče poskytována prostřednictvím poskytovatele domácí péče, pak sestra domácí péče, avšak nikoli sestra – zaměstnanec poskytovatele sociálních služeb, protože ten není poskytovatelem zdravotních služeb.

 

V praxi tedy mohou sestry předepisovat vybrané zdravotnické prostředky ve dvou případech:

  1. Předepisování zdravotnických prostředků na poukaz sestrami v domácí péči (SDP)

V případě domácí péče (odbornost 925) může sestra se specializovanou nebo se zvláštní specializovanou způsobilostí předepisovat zdravotnické prostředky v okamžiku, kdy lékař doporučí/indikuje domácí péči a uvede, které skupiny nebo podskupiny zdravotnických prostředků bude sestra oprávněna konkrétnímu pacientovi předepisovat samostatně po dobu, na kterou je poskytování domácí péče doporučeno.

 

  1. Předepisování zdravotnických prostředků na poukaz sestrami v lékařských oborech (SLO)

V případě lékařských oborů (např. u ambulantních specialistů či praktických lékařů) může sestra se specializovanou nebo se zvláštní specializovanou způsobilostí předepisovat zdravotnické prostředky na poukaz bez indikace za podmínek uvedených v příloze č. 3 k zákonu č. 48/1998 Sb., Oddíl A, tabulka č. 4. Tzn. má uvedenou kvalifikaci, je nositelem výkonu podle vyhlášky stanovící seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami a s pravidly pro jejich vykazování a je zaměstnancem poskytovatele, který má oprávnění k poskytování zdravotních služeb v lékařské odbornosti požadované pro předepisování příslušného zdravotnického prostředku preskripčním omezením, které je uvedeno v příloze č. 3 k zákonu č. 48/1997 Sb., Oddíl C. Spolupráce mezi lékařem a sestrou je pak řešena v rámci pracovně právního vztahu.

 

Příloha: Seznam ZP (viz příloha č. 3 k zákonu č. 48/1998 Sb., Oddíl C), které může při splnění zákonných podmínek předepisovat zdravotnický pracovník s odborností SDP a SLO.