Hodnocení Závěrečných zpráv projektů MZ ČR (AZV ČR) ukončených k 31.12. 2018

Vytvořeno: 12. 9. 2019 Poslední aktualizace: 12. 9. 2019

Ministerstvo zdravotnictví předkládá výsledek hodnocení Závěrečných zpráv o řešení projektů MZ ČR (AZV ČR) ukončených k 31. 12. 2018, soutěže VES 2015, (viz příloha Seznam_hodnocených_ZZ_projektů_ukončených_k_31-12-2018_ver_3.pdf).

Projekty byly hodnoceny v čtyřstupňové kategorii V, U, O, S. Posudky k závěrečným zprávám za rok 2018 byly pro řešitele a další pověřené osoby zveřejněny v ISVP (1x posudek zpravodaje a min. 2 externích oponentů).

Souhrnná tabulka Hodnocení Závěrečných zpráv:

Celkem bylo hodnoceno 118 Závěrečných zpráv

Hodnocení

V – vynikající *

U – uspěl

O – nesplněno, bez sankcí

S – nesplněno, sankce **

Celkem

Počet

68***

40***

10***

0

118

 *18 projektů hodnocených v kategorii V bylo nominováno na Cenu ministra zdravotnictví za mimořádné výsledky dosažené v oblasti výzkumu a vývoje. Z těchto nominací vybere Vědecká rada AZV ČR (VR) a Předsednictvo AZV ČR několik projektů, kterým bude v prosinci 2019 předáno ocenění slavnostním způsobem. Všichni nominovaní byli pozváni k prezentaci svých projektů před členy VR a Předsednictva na zasedání dne 27. 9. 2019. Po prezentacích rozhodne VR a Předsednictvo o návrzích na udělení ocenění, které budou předloženy ke schválení panu ministrovi.

 ** V případě závěrečného hodnocení ukončeného projektu v kategorii „S“ je Poskytovatel oprávněn požadovat po Příjemci vrácení dotace podle míry nesplnění zadání, a to až do výše 100 % čerpané účelové podpory za celou dobu řešení projektu. Výše sankce bude posuzována individuálně na návrh odborných orgánů AZV ČR. Řešiteli takto hodnoceného projektu nebude po dobu 3 let (počínaje udělením tohoto hodnocení, nikoliv od ukončení projektu) přidělena účelová podpora MZ ČR, tudíž je bude po tuto dobu vyřazen z účasti v dalších veřejných soutěžích v roli navrhovatele.

*** Dva projekty byly dodatečně tj. po zveřejnění tohoto článku přehodnoceny, a to projekt 15-27178A z „O“ na „V“ a projekt 1525710A z „O“ na „U“ .

Přílohy:  Seznam_hodnocených_ZZ_projektů_ukončených_k_31-12-2018_ver_3.pdf

Přílohy