Úvodní stránka Strategického hlukového mapování ČR

Vytvořeno: 30. 11. 2015 Poslední aktualizace: 16. 7. 2020

Na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí (Směrnice Environmental Noise Directive, END) je Česká republika jako členský stát EU povinna pořizovat Strategické hlukové mapy (SHM) a navazující akční plány (AP).

SHM se pořizují v pravidelných pětiletých cyklech nebo i dříve, dojde-li  k podstatnému vývoji hlukové situace v posuzovaném území.

SHM se pořizují pro hluk v okolí stanovených:
• hlavních pozemních komunikací
• hlavních železničních tratí
• hlavních letišť
• v aglomeracích

Na zpracování SHM navazují Akční plány, které obsahují návrhy opatření na snížení hluku v nejzatíženějších oblastech, které byly určeny na základě SHM.
Výsledky SHM i AP jsou prezentovány veřejnosti a jsou reportovány v pevně daných termínech Evropské komisi, která zajišťuje porovnání hlukové situace v rámci celé EU a dalších států (Švýcarsko, Norsko). Tyto údaje jsou podkladem pro přípravu hlukové politiky a legislativy EU, jejímž cílem je snížení hlukové zátěže obyvatelstva.

 Obr. SHM