Finské předsednictví v Radě EU

Vytvořeno: 1. 8. 2019 Poslední aktualizace: 1. 8. 2019

Dne 1. července 2019 převzalo předsednictví Rady EU Finsko. Priority finského předsednictví Rady EU pro období od 1. července do 31. prosince 2019 (FI PRES) vycházejí z 18 měsíčního pracovního programu troj-předsednictví Rady EU, které v období leden 2019 až červen 2020 tvoří Rumunsko, Finsko a Chorvatsko, a dále z programu samotného finského předsednictví.

Finské předsednictví má specifickou pozici, jelikož jako první bude muset integrovat nové strategické priority EU v období 2019-2024 do agendy Rady EU. Současně by v jeho rámci mělo proběhnout ustavení nové Evropské komise.

Ústředním tématem finského předsednictví s přesahem do gesce Ministerstva zdravotnictví je ekonomika blahobytu (tzv. Economy of Wellbeing). Toto téma bude stavěno mj. na premise, že lidský blahobyt je hodnotou sám o sobě a jeho zajištění by mělo být klíčovým úkolem EU. FI PRES plánuje v této oblasti předložit závěry Rady. Charakteristickým bude horizontální přístup k tématu a jeho přesah do působnosti resortů sociálních věcí a financí.

Finsko se chce dále věnovat roli EU v globálním zdraví. Chce posílit příspěvky EU v rámci mezinárodních zdravotnických fór, identifikovat strategie, které může EU využít při zdolávání výzev globálního zdraví a podpořit pracovní metody EU. Navrhuje rovněž dlouhodobé projekty po sobě jdoucích předsednictví Rady EU. Dalšími zdravotními tématy budou výživa a zdravotní bezpečnost (včetně tématu antimikrobiální resistence).

FI PRES se bude věnovat dále problematice hodnocení zdravotnických technologií (Health Technology Assessment), resp. naváže na rumunské předsednictví v projednávání návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hodnocení zdravotnických technologií a o změně směrnice 2011/24/EU. V neposlední řadě bude Finsko pokračovat v projednávání revize Směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě.