S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2020

Vytvořeno: 21. 12. 2020 Poslední aktualizace: 18. 5. 2021

V souladu s ustanovením §75 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla a v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání je příjemce dotace povinen doložit finanční vypořádání dotace za předchozí rok na formuláři „Finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu“, viz příloha a současně zaslat avízo odboru ONP MZ.

Částka za nespotřebované prostředky se poukazuje  nejpozději do 15. února 2021, resp. 25. února 2021 v případě, že dotace je poskytnuta prostřednictvím kraje, na účet cizích prostředků MZ č. 6015-2528001/0710 vedený u ČNB.

Při odeslání nespotřebovaných prostředků je nutné dbát na dodatečnou a správnou identifikaci vratky. Jako variabilní symbol příjemce dotace uvádí prvních sedm čísel před lomítkem (číslo rozhodnutí).

Nespotřebované prostředky, které se vracely zpět na účet MZ během roku, se do finančního vyúčtování nezapisují, ty pouze snižují poukázanou částku.

Přílohy