Finanční vypořádání se státním rozpočtem 2023

Vytvořeno: 18. 12. 2023 Poslední aktualizace: 30. 1. 2024

V souladu s ustanovením §75 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla a v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb., je příjemce dotace povinen doložit finanční vypořádání dotace za předchozí rok na formuláři „Finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu“, viz přílohy.

Částka za nespotřebované prostředky se poukazuje nejpozději do 15. února 2024, resp. 25. února 2024 v případě, že dotace je poskytnuta prostřednictvím kraje, na účet cizích prostředků MZ č. 6015-2528001/0710 vedený u ČNB.

Při odeslání nespotřebovaných prostředků musí příjemce dotace dbát na dodatečnou a správnou identifikaci vratky. Vratky musí být odeslány za každou jednu dotaci zvlášť s uvedením prvních sedmi čísel před lomítkem čísla rozhodnutí (tzn. číslo projektu) jako variabilní symbol.

Nespotřebované finanční prostředky, které se vracely během roku zpět na výdajový účet MZ, dle platných rozhodnutí vydaných MZ, se do finančního vyúčtování nezapisují, pouze snižují poukázanou částku. Vratky vrácené do konce roku na výdajový účet bez vyzvání dle rozhodnutí se uvádí do zvláštního sloupce ve formuláři.

Finanční vypořádání zasílejte podepsané prostřednictvím datové schránky adresované Odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání a pro rychlejší zpracování také formou excelové tabulky na email ONP@mzcr.cz. Žádáme zároveň o zaslání odděleně od finančního vypořádání dotací pro lékařské obory.

ID datové schránky MZ: pv8aaxd

Přílohy