Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu – Rezidenční místa a další dotační programy pro rok 2023

Vytvořeno: 21. 12. 2023 Poslední aktualizace: 12. 1. 2024

Pro všechny typy organizací je závazná vyhláška č. 367/2015 Sb., ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb. o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání) (dále jen „vyhláška č. 367/2015 Sb.“). Každoroční finanční vypořádání dotace musí být provedeno ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb. do 15. února následujícího kalendářního roku, včetně finančního vypořádání, tj. poukázání nespotřebované částky dotace na účet cizích prostředků Ministerstva zdravotnictví ČR č. 6015-2528001/0710 u České národní banky. Příjemce dotace je povinen předložit finanční vypořádání dotace na formuláři „Finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu“, viz přílohy a současně zaslat avízo oddělení vědy, výzkumu a dotací na vzdělávání Ministerstva zdravotnictví.

Zprávy se zasílají datovou schránkou na adresu:

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 375/4
128 01 Praha 2

ID datové schránky:         pv8aaxd 

Přílohy