Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu 2023 – univerzity a IPVZ

Vytvořeno: 18. 12. 2023 Poslední aktualizace: 18. 12. 2023

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje tři listy formuláře na závěrečné vypořádání dotací ze státního rozpočtu, poskytnutých Vám Ministerstvem zdravotnictví ČR na rok 2023. Jsou to:

  1. a) formulář Finanční vypořádání dotací ze SR 2023
  2. b) formulář Vypořádání jednotlivých projektů za rok 2023
  3. c) formulář Finanční vypořádání podle 367/2015 Sb..

Univerzity: K těmto výše uvedeným formulářům je nutné ještě doložit závěrečnou zprávu o plnění dotačního programu dle podmínek vyplývajících z veřejnoprávní smlouvy č. 571/17 včetně jejích dodatků. Zpráva bude obsahovat rozdělení poskytnuté dotace na čtyři části.

Část A – paušální dotace na kalendářní rok ve výši 3 450 000 Kč

Část B – paušální dotace na jednoho školence ve výši 3 000 Kč

Část C – paušální dotace za atestační zkoušku ve výši 4 000 Kč

Část D – paušální dotace za zkoušku po kmeni ve výši 4 000 Kč.

IPVZ: K těmto výše uvedeným formulářům je nutné ještě doložit závěrečnou zprávu o plnění dotačního programu dle Metodiky Ministerstva zdravotnictví pro přidělování finančních prostředků
ze státního rozpočtu Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví na poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR na specializační vzdělávání lékařů určené na úhradu nákladů
za zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni, atestační zkoušky a závěrečné zkoušky nástavbových oborů lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

Příslušné formuláře (viz příloha) zašlete elektronicky na e-mailovou adresu: jana.hejnova@mzcr.cz
a současně také prostřednictvím datové schránky na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, oddělení vědy výzkumu a dotací na vzdělávání, Ing. Jana Hejnová, Palackého náměstí 4, 128 01, Praha 2, a to nejpozději do 31. ledna 2024.

Osobní doručení v listinné podobě ani zaslání prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb není požadováno.

Vyplněné formuláře zašlete i v případě, že jste již dílčí vyúčtování, zprávu o plnění projektu
a další požadované doklady odeslali odboru, který vám dotace poskytl.

 

Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2023 musí být provedeno dle § 75 zákona
č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla a v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 367/2015 sb.
O zásadách a lhůtách finančního vypořádání se státním rozpočtem, státními finančními aktivy
a Národním fondem ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb. do 15. února následujícího roku, včetně poukázání nespotřebované části státní dotace na účet cizích prostředků MZ ČR č. 6015-2528001/0710 u ČNB. Zároveň je třeba zaslat spolu s formulářem „Finanční vypořádání“ avízo o uskutečněné platbě s uvedením variabilního symbolu ve tvaru výdajová položka a číslo programu (univerzity 5332 3592-4332, IPVZ 5336 3592-4332).

 

Pokud dojde k porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (tzn., že prostředky státní dotace budou využity neoprávněně nebo zadrženy a jejich nespotřebovaná část nebude vypořádána podle § 14 odst. 11 uvedeného zákona a vrácena na účet MZ ČR do 15. února 2023), podléhají subjekty, kterým byla státní dotace poskytnuta, sankcím ve smyslu 
§ 44a tohoto zákona.

Přílohy