S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu 2019 – univerzity a IPVZ

Vytvořeno: 20. 12. 2019 Poslední aktualizace: 20. 12. 2019

V příloze tohoto článku najdete tři listy formuláře na závěrečné vypořádání dotací ze státního rozpočtu, poskytnutých Vám Ministerstvem zdravotnictví ČR na rok 2019. Jsou to:

a) formulář Finanční vypořádání dotací ze SR 2019

Na tento formulář vyplňte název a identifikační číslo (IČ) dotovaného subjektu, adresu včetně PSČ, telefonické spojení, e-mailovou adresu a souhrnně celou částku dotací poskytnutých MZ ČR ze všech dotačních programů v roce 2019 a jejich čerpání.

b) formulář Vypořádání jednotlivých projektů za rok 2019

Na tuto přílohu rozepište podle znění rozhodnutí Dotační program/Název projektu/ů a do tabulky příslušné finanční údaje. Formulář stačí na osm projektů, pokud jich máte více, použijte více formulářů. V pravém horním rohu uveďte počet listů přílohy. Tento formulář vyplňte i v případě, že máte pouze jeden projekt a údaje budou shodné s údaji na prvním formuláři. Údaje o jednotlivých projektech seřaďte podle dotačních programů, ze kterých byla dotace poskytnuta.

c) formulář Finanční vypořádání podle 367/2015 Sb.

Formulář vyplňte podle pokynů uvedených na něm pod tabulkou.

 

Univerzity: K těmto výše uvedeným formulářům je nutné ještě doložit závěrečnou zprávu o plnění dotačního programu dle Metodiky Ministerstva zdravotnictví pro přidělování finančních prostředků

ze státního rozpočtu na úhradu nákladů na atestační zkoušky a závěrečné zkoušky certifikovaných kurzů podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. Tato zpráva bude obsahovat rozdělení poskytnuté dotace na čtyři části.

Část A – paušální dotace na kalendářní rok ve výši 3 450 000 Kč

V této části bude specifikováno, na které druhy nákladů byla dotace použita (např. spotřeba materiálu  – kancelářské potřeby, režijní náklady – spotřeba energie, vody, opravy).

Část B – paušální dotace na jednoho školence ve výši 3 000 Kč

V této části budou uvedeny počty školenců vždy k 15. dni jednotlivých měsíců. (např. 15. březen  – 370 školenců).

Část C – paušální dotace za atestační zkoušku ve výši 4 000 Kč

V této části budou uvedeny počty atestujících lékařů za jednotlivé kalendářní měsíce (např. květen – 40 atestujících lékařů).

Část D – paušální dotace za zkoušku po kmeni ve výši 4 000 Kč.

V části D uveďte celkový počet uskutečněných zkoušek po kmeni dle jednotlivých měsíců.

 

IPVZ: K těmto výše uvedeným formulářům je nutné ještě doložit závěrečnou zprávu o plnění dotačního programu dle Metodiky Ministerstva zdravotnictví pro přidělování finančních prostředků ze státního rozpočtu na úhradu nákladů na atestační zkoušky a závěrečné zkoušky certifikovaných kurzů podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. V této závěrečné zprávě budou uvedeny počty atestujících lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v základních i nástavbových oborech.

Příslušné formuláře (viz příloha) zašlete elektronicky na e-mailovou adresu: jana.hejnova@mzcr.cz a současně také v tištěné formě prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, odbor vědy a lékařských povolání, Ing. Jana Hejnová, Palackého náměstí 4, 128 01, Praha 2, a to nejpozději do 31. ledna 2020.

Vyplněné formuláře zašlete i v případě, že jste již dílčí vyúčtování, zprávu o plnění projektu a další požadované doklady odeslali odboru, který vám dotace poskytl.

Součet finančních údajů u jednotlivých projektů musí souhlasit s údaji na prvním formuláři. Pokud máte jen jeden projekt, budou údaje na obou formulářích shodné. Údaje „Poukázáno“ musí souhlasit s částkami uvedenými v rozhodnutí (rozhodnutích), v případě změny výše dotace se změnovým rozhodnutím, a skutečně obdrženou částkou.        

Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2019 musí být provedeno dle § 75 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu se „Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy“ schválenými usnesením vlády č. 92/2010, ve znění usnesení vlády č. 479/2013, č. 657/2014, č. 470/2015, č 593/2016, č. 504/2017 a s usnesením vlády č. 588/2018 o „Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2019“ do 15. února následujícího roku, včetně poukázání nespotřebované části státní dotace na účet cizích prostředků MZ ČR č. 6015-2528-001/0710 u ČNB. Zároveň je třeba zaslat spolu s formulářem „Finanční vypořádání“ avízo o uskutečněné platbě s uvedením variabilního symbolu ve tvaru výdajová položka a číslo programu (univerzity 5332 3592-4332, IPVZ 5336 3592-4332).

Pokud dojde k povinnosti odvodu nespotřebovaných prostředků příjemcem, je nutné, aby tyto částku/částky poukázal příjemce dotace nejpozději 15. února 2020 (tento den je nejzazším dnem odeslání vratky z účtu příjemce). Později připsané částky budou poukázány zpět  na účet odesílatele, kterému  vznikne povinnost vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím příslušného finančního úřadu.

Upozorňujeme, že pokud dojde k porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (tzn., že prostředky státní dotace budou využity neoprávněně nebo zadrženy a jejich nespotřebovaná část nebude vypořádána podle § 14 odst. 11 uvedeného zákona a vrácena na účet MZ ČR do 15. února 2020), podléhají subjekty, kterým byla státní dotace poskytnuta, sankcím ve smyslu  § 44a tohoto zákona.

 

Přílohy