S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Externí klinický audit

Vytvořeno: 12. 8. 2015 Poslední aktualizace: 11. 2. 2021

Externí klinický audit je způsob hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření, který definuje zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 373/2011 Sb.“).

Poskytovatel zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření (např. RTG, CT, a další), je dle § 97 odst. 2 písm. c) zákona č. 373/2011 Sb., povinen uzavřít smlouvu podle § 81 odst. 1 téhož zákona na provedení externího klinického auditu na všech svých pracovištích poskytujících lékařské ozáření do 1 roku ode dne uveřejnění seznamu oprávněných osob podle § 77 odst. 3 zákona č. 373/2011 Sb.

Z ustanovení § 75 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb. dále vyplývá povinnost pro poskytovatele zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření, provádět externí klinický audit nejméně jedenkrát za 5 let.

Externím klinickým auditům předchází interní klinické audity prováděné dle § 74 zákona č. 373/2011 Sb. které se provádí jedenkrát za rok, a to prostřednictvím osob, jež mají k poskytovateli pracovněprávní nebo obdobný vztah a jsou odborně způsobilé v oblasti, ve které má být audit proveden. Poskytovatel zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření je dle § 97 odst. 2 písm. b) povinen provést první interní klinický audit podle § 74 odst. 2 do 2 let ode dne uveřejnění Národních radiologických standardů.

Seznam osob oprávněných k provádění externího klinického auditu poskytovaných zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření, dle § 75 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, naleznete zde dle oblasti lékařského ozáření, pro jejíž hodnocení bylo oprávnění uděleno.Seznam osob oprávněných k provádění hodnocení kvality a bezpečí dle § 98, 99 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, naleznete zde.