S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Evropský profesní průkaz – EPC

Vytvořeno: 23. 1. 2021 Poslední aktualizace: 4. 11. 2022

Uznání odborné kvalifikace pro držitele Evropského profesního průkazu – EPC

Evropský profesní průkaz (European Professional Card, EPC) je elektronický postup, díky kterému je možné nechat uznat odbornou kvalifikaci v zemi EU. Evropský profesní průkaz je možné využít pro účel dočasného nebo příležitostného výkonu regulované činnosti nebo pro účel trvalého pracovního usazení v České republice jako hostitelském státě.

V současné době mohou o Evropský profesní průkaz žádat pouze dvě nelékařská zdravotnická povolání, a to všeobecná sestra a fyzioterapeut.

 

Platnost Evropského profesního průkazu:

 • po neomezenou dobu, pokud se držitel usadí dlouhodobě (usazená osoba);

 • 12 měsíců, pokud držitel poskytuje služby jen dočasně (hostující osoba).

 

Více informací o Evropském profesním průkazu můžete najít ZDE

 

Zpět na Uznávání kvalifikací získaných v členských státech EU

 

Držitel Evropského profesního průkazu, který chce na území ČR vykonávat zdravotnické povolání soustavně (usazená osoba) musí podat žádost o vydání rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o uznání způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání na území České republiky.

 

Rozhodnutí o uznání způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání na území České republiky je podmíněno:

 • uznáním odborné kvalifikace – zahrnuje uznání odborné způsobilosti nebo specializované způsobilosti (od procesu uznání odborné kvalifikace je upuštěno v případě předložení Evropského profesního průkazu);

 • uznáním jiné způsobilosti – zahrnuje uznání zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti:

  • zdravotně způsobilý je ten, kdo předloží doklad o zdravotní způsobilosti, doklad o zdravotní způsobilosti vyžadovaný členským státem původu. Nepožaduje-li členský stát původu pro výkon předmětné činnosti zdravotní způsobilost, považuje se za dostačující doklad vydaný příslušným orgánem členského státu původu, který prokazuje splnění podmínky zdravotní způsobilosti stanovené v § 3 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb., tj. lékařský posudek vydaný na základě lékařské prohlídky vydaný registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, a není-li, jiným poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství;

  • bezúhonný je ten, kdo předloží doklad o bezúhonnosti, tzn. výpis z rejstříku trestů nebo výpis z obdobné evidence členského státu původu nebo odpovídající doklad vydaný příslušným orgánem členského státu původu. Pokud členský stát původu takový doklad nevydává, může být tento doklad nahrazen místopřísežným nebo čestným prohlášením;

 • ověřením znalosti českého jazyka v rozsahu nezbytně nutném k výkonu příslušného zdravotnického povolání. Schopnost vyjadřovat se v českém jazyce ověřuje ministerstvo posouzením:

  • dokladu o jazykové zkoušce z českého nebo slovenského jazyka, nebo

  • dokladu o vzdělání absolvovaného v českém nebo slovenském jazyce, nebo

  • jiných žadatelem doložených skutečností prokazujících znalost českého jazyka v rozsahu nezbytně nutném k výkonu příslušného povolání, nebo

  • pohovorem (postup stanovuje vyhláška č. 189/2009 Sb.), ke kterému žadatel bude pozván po podání žádosti, pokud nepředloží některý z výše uvedených dokladů.

   • znalost českého jazyka ověřuje komise jmenovaná ministerstvem, která má nejméně 3 členy, z nichž nejméně 1 člen má odbornou způsobilost k výkonu daného nelékařského zdravotnického povolání a nejméně 1 člen je zástupce ministerstva

   • termín a místo konání ověření určí ministerstvo a oznámí je uchazeči nejméně 15 kalendářních dnů před termínem konání ověření.

   • znalost českého jazyka se ověřuje v rozsahu nezbytně nutném pro výkon daného povolání. Uchazeč prokáže schopnost odborně se vyjadřovat a komunikovat v českém jazyce, a to formou četby odborného textu v českém jazyce, reprodukce obsahu přečteného textu, rozhovoru s fiktivním pacientem, popřípadě s osobou, která je způsobilá k výkonu daného nelékařského zdravotnického povolání a provedením písemného záznamu vztahujícího se k výkonu příslušného zdravotnického povolání.

 

Není-li splněna některá výše zmiňovaná podmínka, nebude vydáno rozhodnutí o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území ČR a zdravotnický pracovník nemůže toto povolání v ČR vykonávat.

 

Formulář žádosti o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v České republice pro držitele Evropského profesního průkazu je k dispozici níže v příloze.

 

K vyplněné a podepsané žádosti o uznání způsobilosti k výkonu povolání na území ČR doloží držitelé Evropského profesního průkazu následující doklady:

 • Kopii dokladu totožnosti.

 • Kopii dokladu osvědčujícího státní příslušnost (dokládá se pouze v případě, že tato skutečnost nevyplývá z dokladu totožnosti).

 • Kopii dokladu o změně jména spolu s jeho překladem (např. oddací list).

 • Kopii dokladu o zdravotní způsobilosti spolu s jeho překladem – nesmí být při předložení starší 3 měsíců – tzn. doklad o zdravotní způsobilosti vyžadovaný členským státem původu. Nepožaduje-li členský stát původu pro výkon předmětné činnosti zdravotní způsobilost, považuje se za dostačující doklad vydaný příslušným orgánem členského státu původu, který prokazuje splnění podmínky zdravotní způsobilosti stanovené v § 3 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb., tj. lékařský posudek vydaný na základě lékařské prohlídky vydaný registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, a není-li, jiným poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství.

 • Kopii dokladu o bezúhonnosti spolu s jeho překladem – nesmí být při předložení starší 3 měsíců – tzn. výpis z rejstříku trestů nebo výpis z obdobné evidence členského státu původu nebo odpovídající doklad vydaný příslušným orgánem členského státu původu. Pokud členský stát původu takový doklad nevydává, může být tento doklad nahrazen místopřísežným nebo čestným prohlášením.

 • Kopii dokladu o odborné kvalifikaci – osvědčení o EPC

 • Kopii dokladu/ů prokazující znalost českého jazyka v rozsahu nezbytně nutném pro výkon daného povolání v České republice podle § 82 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., tj. 

  • doklad o jazykové zkoušce z českého nebo slovenského jazyka nebo

  • doklad o vzdělání absolvovaném v českém nebo slovenském jazyce nebo

  • jiný obdobný doklad prokazující znalost českého jazyka v rozsahu nezbytně nutném pro výkon daného povolání;

  • v případě, že žadatel některý z uvedených dokladů nevlastní, uvede tuto skutečnost ve formuláři žádosti a znalost českého jazyka ověří Ministerstvo zdravotnictví pohovorem; tento doklad se nevyžaduje u státních příslušníků Slovenské republiky.

 • Kolkové známky v úhrnné hodnotě 1 000,- Kč (nalepit obě části kolkové známky, kolková známka, která neobsahuje vrchní nebo spodní část není platná, kolky jsou k dostání na všech pobočkách České pošty) nebo doklad o úhradě správního poplatku bankovním převodem (musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, jméno a příjmení majitele účtu, datum úhrady, číslo účtu a variabilní symbol).

 

Jedním ze způsobů úhrady je provedení platby na účet Ministerstva zdravotnictví. Bankovní poplatky s tím spojené hradí žadatel. Na účet musí být připsána přesná částka nebo částka jakkoli vyšší. Pokud by byla připsána částka nižší, správní poplatek by uhrazen nebyl a rozhodnutí by nebylo vydáno. Odhadnout správnou částku je věcí žadatele. Doplatek na správnou výši je samozřejmě možný, ale jsou to další poplatky k tíži žadatele.

 

Nezbytné podklady k provedení převodu:

Číslo účtu MZ pro správní poplatky: 3711-0002528001
Kód banky: 0710
Název banky: Česká národní banka, Praha 1
Mezinárodní kód účtu (IBAN): CZ45 0710 0037 1100 0252 8001
Mezinárodní kód banky (BIC): CNBACZPP
Variabilní symbol: 1111111111

 

Má-li Ministerstvo zdravotnictví pochybnosti o pravosti předložených kopií, požaduje jejich předložení v originále nebo úředně ověřené kopii. U dokladu totožnosti nebo dokladu osvědčujícího státní příslušnost může požadovat předložení originálu k nahlédnutí.

Doklady se předkládají spolu s kopií překladu do českého jazyka, pokud v něm nebyly vydány (překlad není vyžadován u dokladů vydaných ve slovenském jazyce). Má-li Ministerstvo zdravotnictví pochybnosti o správnosti překladu, může na uchazeči požadovat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění.

 

Kontaktní osoba:

Ing. Bc. Kateřina Přibylová

E-mail: Katerina.Pribylova@mzcr.cz
Telefon: +420 543 559 553

Přílohy