Evropské inovační partnerství v oblasti aktivního a zdravého stárnutí

Vytvořeno: 14. 8. 2012 Poslední aktualizace: 14. 8. 2012

Stárnutí obyvatelstva je jedním z nejzávažnějších problémů, kterým Evropa čelí. Tento trend představuje výzvu pro veřejné orgány, politiky, soukromý i neziskový sektor, a to tím spíše, že přichází v době rostoucího tlaku na veřejné rozpočty, neustálého poklesu stavů zdravotnického personálu a rostoucí poptávky starších lidí po produktech a službách péče. Podpora aktivního a zdravého stárnutí významným způsobem zlepšuje kvalitu života starších občanů a napomáhá jim k tomu, aby byli i ve starším věku přínosem pro společnost, současně také snižuje neudržitelný tlak na systémy zdravotnictví.

Tzv. Evropské inovační partnerství v oblasti aktivního a zdravého stárnutí je vedle vyhlášení roku 2012 jako Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity další z iniciativ na úrovni Evropské unie, která se snaží na otázku stárnutí upozornit a aktivně ji řešit. Mj. si stanovilo cíl zvýšit do roku 2020 délku života občanů EU prožitou ve zdraví o 2 roky a to trojím způsobem:

  • zlepšením zdravotního stavu populace i kvality života (se zaměřením na starší osoby)
  • zajištěním udržitelnosti a účinnosti zdravotnictví a systémů sociální péče
  • zvýšením konkurenceschopnosti průmyslu EU podporou podniků a jejich pronikání na nové trhy.

Partnerství si klade za cíl propojit zainteresované strany z veřejného i soukromého sektoru za účelem urychlení zavádění inovativních nástrojů a přístupů tím, že zmíněné subjekty zaváže k přijetí a následné realizaci určitých opatření. Vychází ze spolupráce mezi Evropskou komisí a členskými státy EU, jejich regiony, jednotlivými průmyslovými odvětvími, odborníky z oblasti zdravotní a sociální péče a organizacemi zastupujícími seniory a pacienty.

Na konci roku 2012 a poté pravidelně každý rok bude Evropská komise pořádat tzv. Konferenci partnerů, na níž se setkají strany, jež přijaly závazek v rámci Partnerství, a další zúčastněné strany za účelem diskuse a příjímání rozhodnutí týkajících se otázek souvisejících s prováděním Strategického prováděcího plánu, budoucí činnosti a řízení. Tato konference se poté bude opakovat pravidelně každý rok.

Partnerství také zastřešuje vyhlašování pravidelných tematických výzev k předkládání návrhů projektů v rámci vhodných finančních programů Evropské unie, kterými jsou především 2. akční program Společenství v oblasti zdraví 2008–2013 či 7. rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj.

Více informací naleznete zde (v angličtině) a zde (v češtině).

Prioritní oblasti Partnerství

Možnosti spolupráce a zapojení do Partnerství