EU4Health – vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o udělení grantu

Vytvořeno: 3. 1. 2024 Poslední aktualizace: 3. 1. 2024

Evropská komise zveřejnila výzvu k předkládání Žádostí o udělení grantu v rámci programu EU4Health. Příjem Žádostí o udělení grantu je stanoven od 6. prosince 2023 do 31. ledna 2024 17:00 hod (CET, Brusel). Stručné informace o vypsané výzvě včetně pravidel způsobilosti, zpracování Žádosti, hodnocení atd. naleznete níže a v přílohách.

Call for proposals for operating grants to non-governmental organisations: financial contribution to the functioning of health non-governmental bodies implementing one or more specific objectives of Regulation 2021/522 (EU4H-2024-OG)

Výzva k předkládání návrhů na granty na provozní náklady pro nevládní organizace: finanční příspěvek na fungování nevládních subjektů v oblasti zdraví, které provádějí jeden nebo více specifických cílů nařízení 2021/522.

Kód výzvy

EU4H-2024-OG

Rozpočet

9 000 000 EUR

Očekává se, že rozpočty projektů (maximální výše grantu) se budou pohybovat v rozmezí 500 000 – 1 000 000 EUR na projekt.

Není vyloučeno předložení/vybrání žádostí, které požadují jiné částky.

Způsobilí žadatelé

 • Právnické osoby se sídlem ve členském státu EU (včetně zámořských zemí a území);
 • právnické osoby se sídlem v mimo země EU: země uvedené na seznamu zemí EHP a země přidružené k EU4Health (uvedené v seznamu zúčastněných zemí);
 • právnické osoby, které splňují kritéria stanovená v čl. 13 odst. 1 až 4 a 8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/522, včetně zvláštních kritérií, která jsou podrobně uvedena ve článku 1. a příslušná kritéria stanovená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046;
 • nestátní neziskové organizace v oblasti veřejného zdraví a musí splňovat podmínky uvedené ve výzvě.

Doporučená délka projektu

Doba trvání nesmí přesáhnout rozpočtový rok žadatele.

Další informace a podání žádostí zde:

Funding & tenders (europa.eu)

 

Očekávané výsledky:

Nestátní neziskové oranice hrají významnou roli mimo jiné při poskytování pomoci na úrovni EU, na vnitrostátní a místní úrovni. V oblasti zdravotnictví, a zejména veřejného zdraví, poskytují služby přímo pacientům a jednotlivcům, přičemž v některých případech jsou v první linii zásahu i během mimořádných událostí. Nestátní neziskové oranice jsou také zásadní při překlenování rozdílů mezi institucemi a pacienty a při usnadňování komunikace na vnitrostátní úrovni a na úrovni Unie. Tyto organizace jsou neziskové, a proto se spoléhají na financování z různých zdrojů, například ze soukromých darů, vnitrostátních nebo mezinárodních příspěvků.

Cíle, rozsah a činnosti:

Cílem je zajistit účast nestátních neziskových organizací na činnostech, které jsou nezbytné pro realizaci jednoho nebo více specifických cílů programu EU4Health. Proto by granty na provozní náklady měly během roku 2024 podporovat fungování některých nestátních neziskových organizací v činnostech zahrnujících zvyšování povědomí o různých zdravotních aspektech, komunikaci a šíření informací.

Očekávaný dopad:

Prostřednictvím svých hlavních provozních činností budou nestátní neziskové organizace dosahovat vyšší zdravotní gramotnosti a podpory zdraví, budování kapacit a vytváření sítí; a přispívat k optimalizaci zdravotnických činností a postupů poskytováním zpětné vazby od pacientů a usnadňováním komunikace s pacienty.

Od příjemců se očekává, že ve svých návrzích dále prokáží přidanou hodnotu svých činností pro EU a zaváží se k dosažení konkrétních výsledků, jako jsou: online materiály, webové stránky, příručky a nástroje týkající se případových studií na podporu zdraví ve školách, informační listy a příslušná literatura, materiály pro učitele o zdravotní gramotnosti a pomoc a podpora partnerské spolupráce s dalšími školami v Unii v oblasti budování kapacit a odborné přípravy s cílem snížit dopad rizikových faktorů nepřenosných nemocí; nové přístupy k podpoře zdravého a udržitelného stravování; odborné poradenství a vzájemné propojení; a spolupráce ve společných oblastech činnosti.

Očekává se, že některé činnosti příjemců přispějí k provádění nelegislativních politických iniciativ a/nebo k provádění příslušných právních předpisů Unie v oblasti zdraví. Tyto činnosti podpoří provádění plánovaného revidovaného doporučení Rady o prostředí bez kouře a klíčových akcí v této souvislosti.

Příjemci budou usnadňovat výměnu znalostí, budování kapacit souvisejících s jejich odbornými znalostmi a měli by spolupracovat s dalšími organizacemi občanské společnosti a mezinárodními organizacemi (např. WHO a dalšími organizacemi).

Předložení Žádosti o udělení grantu

Žádosti mohou být podány pouze elektronicky prostřednictvím Funding & Tenders portálu Evropské komise. Manuál k vyplňování Žádostí o poskytnutí dotace je k dispozici zde: EU Funding & Tenders Online Manual. Podání Žádosti probíhá v následujících krocích:

 1. Vytvořte si uživatelský účet v sekci Create an account a registrujte organizaci v sekci Participant register, kde budete ověřeni centrální validační službou (ověření REA). Jakmile budete mít účet EU Login, můžete svou organizaci zaregistrovat v sekci Registru účastníků. Po dokončení registrace obdržíte devítimístné číslo – identifikační kód účastníka (Participant Identification Code, PIC).
 2. Podejte Žádost prostřednictvím portálu Funding & tenders portalu, odkaz je k dispozici vždy v konkrétní Výzvě. Samotná žádost o grant sestává ze tří částí:
 • Část A obsahuje administrativní informace o žadatelských organizacích (budoucí koordinátor, příjemci, přidružené subjekty a přidružení partneři) a souhrnný rozpočet návrhu. Vyplňte ji přímo online.
 • Část B se týká odborného popisu aktivit (tzv, pracovních balíčků). Stáhněte si povinnou Word šablonu, která je k dispozici na samotném Funding & tenders portalu v sekci, kde vyplňujete žádost. Po jejím vyplnění ji přiložte k Žádosti ve formátu PDF
 • Přílohy, které nahrajte ve formátu PDF (Excel je podporován jen někdy v závislosti na typu souboru; dokumenty musí být nahrány do správné kategorie v systému pro předkládání návrhů, jinak by návrh mohl být považován za neúplný, a tudíž nepřijatelný).

Návrh musí být předložen před uzávěrkou výzvy (viz oddíl 4). Po uplynutí této lhůty lhůtě je systém uzavřen a návrhy již nelze předkládat.

Po předložení návrhu obdržíte potvrzující e-mail (s datem a časem odeslání vaší žádosti). Pokud tento potvrzovací e-mail neobdržíte, znamená to, že váš návrh NEBYL předložen. Pokud se domníváte, že je to způsobeno chybou ve systému pro podávání žádostí, měli byste neprodleně podat stížnost prostřednictvím oddělení IT Helpdesk a vysvětlit okolnosti a přiložit kopii návrhu (a pokud je to možné, i kopii návrhu).

Podrobnosti o procesech a postupech jsou popsány v online příručce. Online příručka obsahuje také odkazy na často kladené dotazy a podrobné pokyny týkající se portálu.

Vzor formuláře žádosti o grant bude dostupný na stránkách jednotlivých výzev.

Hodnotící kritéria pro udělení grantu:

 1.  Relevance:

jasnost a konzistentnost projektu, cílů a plánování; míra, do jaké odpovídají tématům, prioritám a cílům výzvy; přínos ke strategickému a legislativnímu kontextu EU; zdůvodnění, proč je třeba se zaměřit právě na tuto oblast; zdůvodnění, proč je finanční podpora nezbytná pro provádění jednoho nebo více specifických cílů Nařízení (EU) 2021/522; evropský/nadnárodní rozměr; dopad pro řadu zemí (EU nebo způsobilé země mimo EU); možnost využití výsledků v jiných zemích; potenciál pro rozvoj vzájemné důvěry a přeshraniční spolupráce.

(k postupu je třeba získat min. 21 bodů z max. 30 bodů)

 1. Kvalita

Návrh a realizace projektu:

technická kvalita; logické vazby mezi identifikovanými problémy, potřebami a navrhovanými řešeními; řízení; časový harmonogram, rizika a rizikové faktory řízení rizik, monitorování a jejich hodnocení; proveditelnost provozních opatření.

(k postupu je třeba získat min. 21 bodů z max. 30 bodů)

Projektový tým a ujednání o spolupráci:

kvalita činnosti týmů; vhodné postupy a řešení problémů mechanismy spolupráce v rámci operačních týmů.

(k postupu je třeba získat min. 21 bodů z max. 30 bodů)

 1. Dopad:

ambice a očekávaný dlouhodobý dopad výsledků na cílovou skupinu nebo veřejnost; vhodná strategie šíření informací pro zajištění udržitelnosti a dlouhodobého dopadu; udržitelnost výsledků po skončení financování EU.

(k postupu je třeba získat min. 7 bodů z max. 10 bodů)

Výše grantu EU

Evropská komise poskytuje z programu EU4Health grant do výše maximálně 60 % celkových způsobilých nákladů. V případech výjimečné prospěšnosti může příspěvek EU dosahovat až 80 % způsobilých nákladů.

Za výjimečně prospěšné se považují projekty, kde alespoň 30 % rozpočtu projektu náleží subjektům členských států, jejichž HND na obyvatele je nižší než 90 % unijního průměru, a kterých se účastní subjekty z alespoň 14 členských států, z nichž přinejmenším čtyři jsou členské státy, jejichž HND na obyvatele je nižší než 90 % unijního průměru.

Přílohy