Druhá výzva pro zdravotnická zařízení, splňující kriteria druhého stupně cerebrovaskulární péče

Vytvořeno: 27. 6. 2011 Poslední aktualizace: 27. 6. 2011

Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále jen MZ ČR) informovalo ve Věstníku MZ ČR č. 2/2010 odbornou veřejnost o personálních, materiálně technických a organizačních kritériích, která musí splňovat zdravotnická zařízení zajišťující cerebrovaskulární péči v České republice (dále ČR) na třech stupních péče:

 
1.      nejvyšší stupeň – Komplexní cerebrovaskulární centrum (KCC),
2.      nižší stupeň – Iktové centrum (IC),
3.      základní stupeň – ostatní cerebrovaskulární péče.
 
Na základě písemného doložení splnění těchto podmínek a na základě místních šetření, provedených týmem odborníků složeným z nominovaných zástupců za Českou neurologickou společnost ČLS JEP, Českou neurochirurgickou společnost ČLS JEP, Společnost pro rehabilitační a fyzikální medicínu ČLS JEP, Českou neuroradiologickou společnost ČLS JEP, Českou společnost intervenční radiologie ČLS JEP, zástupce Ministerstva zdravotnictví ČR a zástupců zdravotních pojišťoven, bylo celkem 32 zdravotnických zařízení zařazeno do příslušného stupně cerebrovaskulární péče. Jejich seznam byl zveřejněn ve Věstníku MZ ČR č. 8/2010.
Vzhledem k tomu, že v některých krajích ČR není počet zdravotnických zařízení, poskytujících druhý stupeň cerebrovaskulární péče (dále iktových center) optimální, MZ ČR vyhlašuje druhou výzvu pro zdravotnická zařízení, usilující o statut iktového centra. Základní podmínkou je splnění všech personálních, materiálně technických a organizačních kritérií, která byla definována ve Věstníku MZ ČR č. 2/2010, přičemž rozhodným rokem pro posuzování požadovaných počtů diagnostických a léčebných výkonů bude rok 2010. Rovněž platí, že rozhodujícím údajem pro hodnocení výkonnosti je údaj v příslušné informační databázi.
Součástí tohoto materiálu je formulář přihlášky, který musí pracoviště usilující o zařazení do druhého stupně cerebrovaskulární péče vyplnit a poslat společně s vyjmenovanými přílohami na MZ ČR.
 
 
Výzva je vypsána pro následující kraje:
·         Středočeský kraj
·         Královéhradecký kraj
·         Plzeňský kraj
·         Karlovarský kraj
·         Jihomoravský kraj
·         Zlínský kraj
·         Olomoucký kraj
·         Ústecký kraj
·         kraj Vysočina
 
Zdravotnická zařízení, která požádají o zařazení do druhého stupně cerebrovaskulární péče vyplněním přihlášky a doložením požadovaných podkladů (příloh), vyslovují svůj souhlas s podmínkami uveřejněnými v tomto textu a také s tím, že budou v souvislosti s prověřováním naplnění podmínek pro poskytování cerebrovaskulární péče na druhém stupni, popsaném v tomto textu, podrobena místním šetřením realizovaným týmem auditorů jmenovaným ministrem zdravotnictví, a to na základě předchozího písemného upozornění. 
Přestane-li zdravotnické zařízení se statutem Iktového centra splňovat personální, materiálně technická nebo organizační kritéria daná tímto materiálem, MZ ČR zdravotnickému zařízení buď dočasně pozastaví statut do doby odstranění nedostatku, nebo tento statut odejme, jde-li o závažné nedostatky. Tuto skutečnost uveřejní ve Věstníku MZ ČR a dále ji sdělí zdravotním pojišťovnám, které učiní opatření ve své působnosti.
 
   
 
 
 
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR
 
Komise pro specializovanou péči v oboru neurologie
 
 
Přihláška k zařazení do sítě
 
 
Iktových center ČR
 
 
Zdravotnické zařízení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Pracoviště:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Úplná adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 
IČZ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIČ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 
 
Statutární zástupce
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 
Telefon : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
FAX:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 
Přihlašuji se tímto k zařazení do sítě Iktových center.
 
Svým podpisem na této žádosti potvrzuji, že:
 
            1. všechny údaje uvedené v žádosti a přílohách jsou pravdivé
           
            2. dodržím všechny podmínky a kriteria stanovená Věstníkem MZ ČR, každou změnu
            oznámím neprodleně Ministerstvu zdravotnictví nebo jinému zřizovateli a zdravotním      pojišťovnám a umožním kontrolu jejich plnění
           
            3. souhlasím s tím, aby pro potřeby zhodnocení dosavadní činnosti zařízení poskytla        zdravotní pojišťovna komisi potřebná statistická data (netýká se osobních údajů o           pacientech).
 
Podpis statutárního zástupce a razítko ZZ
 
V……………………. dne ……………. ………………………………………………
 
 
Vyplněnou a podepsanou písemnou přihlášku zašlete do 45 dnů od uveřejnění na webových stránkách MZ (rozhodující je datum doručení) na adresu: Ministerstvo zdravotnictví ČR, odbor zdravotních služeb, MUDr. Ivana Mervartová, (ivana.mervartova@mzcr.cz), Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.
 
 
 
Dokumentace k žádosti statutárního zástupce o zařazení do sítě Iktových center ČR
 
 
 
 1. Výčet zdravotních pojišťoven, s nimiž má pracoviště smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče v odbornostech neurologie, vnitřní lékařství, cévní chirurgie, radiologie a zobrazovací metody a rehabilitační a fyzikální medicína, souvisejících s poskytováním cerebrovaskulární péče.
 2. Kopie statistického výkazu pracoviště za 3 předešlé kalendářní roky pro ÚZIS, bez zřetele k případným změnám osoby vedoucího pracovníka, názvu nebo sídla ZZ.
 3. Počet pacientů jimž pracoviště provedlo tyto zdravotní výkony (pro každý zdravotní výkon započíst jedno rodné číslo vždy pouze 1x) v intervalu od 1.1. do 31.12. předešlého kalendářního roku.
          počet hospitalizací pacientů s akutní CMP
          počet systémových trombolýz
 1. Jména, kopie dokladu o nejvyšší dosažené kvalifikace a výše úvazků odborného zástupce a všech pracovníků, kteří jsou nositeli výkonů v oborech neurologie, radiologie a zobrazovací metody, v období od 1.1. do 31.12. posledního ukončeného kalendářního roku. Počty lékařů centra v předatestační přípravě.
 2. Organizační struktura pracovišť, která jsou součástí této přihlášky a jejich organizační vztah k dalším pracovištím příslušného zdravotnického zařízení (nebopřiložit vnitřní organizační strukturu nemocnice).
 3. Stručný popis prostorového uspořádání pracoviště, které souvisí s výkonem cerebrovaskulární péče.
 4. Výrobní značky a rok výroby vybavení souvisejícího s výkonem cerebrovaskulární péče v oborech neurologie (vybavení JIP), radiologie a zobrazovací metody (vypište všechny přístroje uvedené ve Věstníku č. 2/2010).   
 5. Výčet spolupracujících pracovišť v rámci zdravotnického zařízení, které se přímo podílejí na péči o pacienty s cerebrovaskulárními nemocemi a jejich časová dostupnost. 
 6. Výčet spolupracujících zdravotnických zařízení v regionu i mimo region s podrobným popisem oblasti spolupráce (přesná specifikace spolupráce).
 7. Kopie výroční zprávy ZZ za poslední ukončený kalendářní rok.
 8. Popis (okresy či kraje, počty obyvatel) oblasti, z níž pracoviště zejména přijímá všechny akutní cévní mozkové příhody a oblasti, z níž pracoviště přijímá pouze nemocné k specializovaným výkonům.
 9. Kopie rozhodnutí MZ o udělení akreditace pro specializační přípravu lékařů v oborech neurologie a radiologie a zobrazovací metody.
 
 
 
 
 
 
 
 
MUDr. Vítězslav Vavroušek, MBA.
náměstek pro zdravotní péči