Dotazník o praxi založené na důkazech – EBPQ

Vytvořeno: 13. 1. 2022 Poslední aktualizace: 21. 7. 2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás touto cestou požádat o vyplnění online dotazníku s názvem:
Dotazník o praxi založené na důkazech – EBPQ

Tento projekt je průřezovou studií, která si klade za cíl zjistit názory o praxi založené na důkazech od zdravotnických pracovníků. Neexistují žádné správné nebo nesprávné odpovědi. Zajímají nás pouze Vaše názory a používání vědeckých důkazů ve Vaší praxi.

Dotazník obsahuje 30 otázek, jejichž zodpovězení bude trvat přibližně 13 minut (většina otázek je uzavřených, s využitím Likertovy škály pro označení odpovědi). Výstupem projektu je zjistit povědomí o praxi založené na důkazech a jejím využívání zdravotnickými pracovníky v České republice. Tato studie je významná a výjimečná, protože cílí na celonárodní populaci zdravotnických pracovníků bez ohledu na jejich pracovní zařazení – lékařské i nelékařské zdravotnické pracovníky.


Účast: Podmínky účasti: Dobrovolně se může zúčastnit každý zdravotnický pracovník. Zúčastnění dobrovolníci musí být starší 18 let.
Výhody: Za vyplnění dotazníku respondentovi nenáleží finanční ani jiná odměna. Účast v této multicentrické studii poskytne vědecké důkazy a informace pro tvůrce politik na národní úrovni.
Rizika: Nejsou očekávány žádné fyzické či psychické vedlejší účinky, ani nehrozí žádné riziko plynoucí z účasti v dotazníkovém průzkumu.

 

Etické schválení

Tento projekt schválila Etická komise Lékařské fakulty Masarykovy univerzity – referenční číslo 12/2020

 

Ochrana dat

Správcem získaných dat je Masarykova univerzita (MUNI) a data budou použita univerzitou výhradně pro účely výzkumu v oblasti veřejného zdraví. Data nebudou zpřístupněna ani použita jinými institucemi ani nebudou využita pro jiné účely. Získaná data budou zpracována a analyzována po dobu trvání projektu (přibližně jeden rok). Po dokončení projektu budou získaná data zašifrována a bezpečně uložena prostřednictvím univerzity v rámci opatření k zajištění integrity výzkumu.

 

Kontakt

Máte-li dotazy týkající se studie, kontaktujte nás:
Dr. Abanoub RIAD, DDS, abanoub.riad@med.muni.cz;
PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D. klugar@med.muni.cz;
prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. apokorna@med.muni.cz

Korespondenční adresa: Masarykova Univerzita, Lékařská fakulta Pavilon A5 – Kamenice 753/5, 625 00 Brno, Česká republika. Tel: 549 49 3312. Prof. PhDr. Andrea Pokorná. Ph.D, Oddělení hodnocení kvality péče, ÚZIS ČR, andrea.pokorna@uzis.cz

 

Účastí ve studii pomůžete nezávislému vědeckému výzkumu v hodnocení povědomí o praxi založené na důkazech – Evidence Best Practice u zdravotnických pracovníků v České republice.

Dotazník je zcela anonymní a v žádném případě nemůže dojít ke zveřejnění toho, jak jste odpovídal/la na konkrétní dotaz. Sesbíraná data zůstanou ve správě Masarykovy univerzity a budou využívána pouze pro účely výzkumu v oblasti veřejného zdraví. K datům nebude mít přístup nikdo mimo výzkumný tým. Data nebudou předána třetím stranám a nebudou využita k jiným účelům. Výzkumný tým bude data statisticky zpracovávat a po statistickém zpracování (nejpozději do tří let) budou data zašifrována a bezpečně uložena na úložištích Masarykovy univerzity.

 

Dotazník naleznete na tomto odkazu:  https://muni.cz/go/EBPQ_CZ