Doplňující informace k vyhlášené veřejné soutěži výzkumu a  vývoje na léta 2010 až 2015

Vytvořeno: 14. 12. 2009 Poslední aktualizace: 14. 12. 2009

Doplňující informace k vyhlášené veřejné soutěži výzkumu a  vývoje na léta 2010 až 2015


Vzhledem k častým dotazům uchazečů na vyplňování některých částí formuláře Žádost o poskytnutí účelové podpory IGA MZ předkládá Ministerstvo zdravotnictví ČR doplňující informace k vyhlášené veřejné soutěži na léta 2010 až 2015.1.       Výpočet doplňkových výdajů v části „C – Uznané náklady projektu“ je prováděn procentuálním podílem z neinvestičních neboli běžných výdajů (strana P.32 v Zadávací dokumentaci), tzn. ze součtu věcných a osobních výdajů, nikoli pouze z věcných výdajů.


Pozn.: Pokud uchazeč počítá doplňkové výdaje pouze z věcných výdajů, např. z důvodu vnitřních předpisů příjemce, není toto považováno za chybu, neboť uplatněný procentuální podíl doplňkových výdajů může činit max. 20 %, v případě výpočtu 20 % z nižší částky (věcné výdaje bez osobních výdajů), bude dodržen stanovený limit a není tudíž důvod k vyloučení žádosti.


2.       Oprava výše procent u odvodů v Osobních výdajích – nelze opravit nastavenou výši procenta, proto prosíme uchazeče, aby uváděli v korunových částkách hodnotu dle správné výše procenta (která činí pro tento rok 34 a 36%). Částka v korunách je rozhodující, nastavené procento mělo usnadnit výpočet a je pouze pomocné.


3.        Publikace v části „D – Základní informace o řešitelském týmu“ – publikace, uváděné za poslední čtyři kalendářní roky (úplné) uvádějte v max. počtu 20 publikací, nezahrnujte zde abstrakta (strana P.25). Zde uváděné publikace mají stanovený rozsah 1 strany, pokud jsou uváděné citace dlouhé a nedovolují uvedení 20 publikací,  doporučujeme snížit jejich počet tak, aby bylo možné dodržet rozsah. (Posuzovatelé nehodnotí zda, uchazeč má publikací 20 nebo jen 17.) Další možností je v životopise uvést počet publikací a jejich celkový IF a v tabulce „Publikace za poslední 4 roky“ uvést výčet a citace těch nejdůležitějších z nich.


4.       Název Resortního programu v anglické části formuláře – nelze opravit, prosíme uchazeče, aby ponechali stávající název, oprava bude provedena při importu u poskytovatele. Jedná se o chybu vlastního formuláře.


Ministerstvo zdravotnictví vydává nový formulář Žádost o poskytnutí účelové podpory IGA MZ pro ty uchazeče, kteří ještě nemají vyplněnu Žádost na stávajícím formuláři a chtějí se některých výše uvedených problémů vyvarovat. V přiloženém formuláři Žádosti jsou již některé problémy odstraněny a je tedy možné použít tento formulář.


Uchazeči, kteří již mají formulář Žádosti vyplněný v původní verzi, jej nemusí přepisovat do nového opraveného formuláře, neboť poskytovatel bude přijímat obě verze formulářů určených pro soutěž na léta 2010 – 2015.


V opravené 2. verzi formuláře Žádost o poskytnutí účelové podpory IGA MZ (opět se jedná o dva formuláře – samostatný formulář pro příjemce a druhý samostatný formulář pro spolupříjemce) jsou provedeny následující změny oproti verzi 2.01:1.   Opraven anglický název programu v části A.1 (formulář příjemce).


2.   Doplněna položka „Výzkumná org.“ v části A.5 v nabídce Velikost.


3.   Oprava procent odvodů na 36 a 34% pro mzdy + odměny a 34 a 0% pro OOV.


4.   Zalamování tabulek C.1.d, C.1.e a C.1.f na další stránky při větším počtu položek.


 


V návaznosti na časté dotazy zde uvádíme ještě jednou kontakty na osoby, které Vám mohou poskytovat odpovědi na Vaše otázky:1.      Odborné dotazy k soutěži a především vlastním projektům a jejich rozpočtům směřujte na pí Frišovou, agentura Grases, s.r.o. (tel.: 224 942 185, eva.frisova@grases.cz),


2.      Technické dotazy k vyplňování formuláře Žádosti o účelovou podporu směřujte na Ing. Kotka, CRC Data spol. s r.o. (tel. 602 339 057, kotek@crcdata.cz),


3.      Ostatní dotazy mohou zodpovědět pracovníci VZV/1 (termín odevzdání Žádostí je do 8.1.2010 včetně na adresu Grasesu, vyhlášení výsledků v červenci, v srpnu předpokládáme uzavírání smluv a v září vyplácení prostředků a zahájení čerpání). Všechny informace i Zadávací dokumentace je zveřejněna na webu MZ v sekci Odborník, zdravotník/ Věda a výzkum – v těchto záležitostech se můžete obrátit na Bc. Říhovou, kl. 2318, martina.rihova@mzcr.cz.


Přehled po legislativní stránce má Mgr. Kapucián, příp. pokud máte nejasnosnosti kolem uznání „výzkumné organizace“ a velikosti „podniku“, volejte Mgr. Novákovou. Mgr. Kapucián, kl. 2640, ales.kapucian@mzcr.cz, Mgr. Nováková, mobil: 725 817 412, sarka.novakova@mzcr.cz.

Přílohy