Odborník | Zdravotník

Jak lze získat akreditaci a co je nutné doložit?


Říjen 2018: V současné době lze vyřídit jen Žádosti o udělení akreditace pro všechny základní kmeny a pro vlastní specializovaný výcvik v oboru všeobecné praktické lékařství.

Prosíme, vyčkejte na vznik dalších nových vzdělávacích programů pro vlastní specializované výcviky. V opačném případě budou doručené žádosti po vydání nových vzdělávacích programů pro vlastní specializovaný výcvik přerušeny s výzvou k doložení skutečností dle nových požadavků.


1 Vyplňte žádost přes interaktivní formulář

Otevřít aplikaci
2 Vyplňte dotazník o personálním zabezpečení a materiálně-technickém vybavení.

Zobrazit dotazníky na základní kmen

Zobrazit dotazníky na vlastní specializovaný výcvik

V případě, že uzavřete smlouvu s akreditovaným pracovištěm, nevyplňujete v dotazníku obsah týkajících se oborů, které jsou smluvně zajištěny (tj. informace o školitelích, lékařích oprávněných školit ve kmeni atd.)

Pokud máte více míst poskytování zdravotních služeb, ve kterých hodláte uskutečňovat vzdělávání, je nutné doložit pro každé toto místo dotazník.

3 Doložte plán plnění povinností stanovených vzdělávacím programem.

Vygenerovat plán
4 Doložte životopis školitelů a kopie dokladů o:
• odborné a specializované způsobilosti nebo
• zvláštní odborné způsobilosti nebo
• zvláštní specializované způsobilosti anebo
• jiné odborné kvalifikaci garanta oboru a školitele odpovědných za průběh vzdělávání

5 Doložte kopii "Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb".

Postačí neověřená kopie. Rozhodnutí je vydáváno krajskými úřady.
6 Právnické osoby: Doložte výpis z obchodního rejstříku a Zřizovací listinu (pokud vlastníte).

(výpis z OŘ postačí z justice.cz)
7 Doložte smlouvy o spolupráci s jiným zařízením k zajištění povinné praxe a vzdělávacích aktivit.

(pokud není povinná praxe zajišťována přímo žadatelem)
8 Přiložte k písemnému vyhotovení elektronickou podobou (sken) všech dokumentů na CD či flash disku.
9 Žádost opatřete kolkem v hodnotě 1 000 Kč.
Ukázka dobrého a špatného zpracování kolku Nápověda
10 V jednom písemném vyhotovení zašlete všechny dokumenty na adresu:

Ministerstvo zdravotnictví
odbor vědy a lékařských povolání
Palackého náměstí 4
128 01 Praha 2Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 05.06.2007

Poslední úprava: 29.10.2018, 10:33