Dokumenty k 1. Výzvě

Vytvořeno: 1. 11. 2012 Poslední aktualizace: 1. 11. 2012

V této sekci jsou Vám k dispozici základní implementační dokumenty vztahující se k 1. výzvě Programu ZDRAVÍ. Těmito jsou: text výzvy – příloha č. 1, Příručka pro žadatele a konečné příjemce sub-projektů, která je základním dokumentem zachycujícím všechny kroky realizace a povinnosti žadatelů a příjemců grantů – příloha č. 2. Přílohy k Příručce jsou uvedeny v příloze č. 3.

Upozorňujeme žadatele a konečné příjemce, že dokumentace je průběžně aktualizována. O všech změnách budete informováni prostřednictvím webových stránek www.mzcr.cz.

Revize Příručky pro žadatele a konečné příjemce sub-projektů

Od 6. ledna 2014 vstupuje v platnost 2. verze Příručky pro žadatele a konečné příjemce sub-projektů z Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Aktualizovaná verze Příručky mění v souladu s platným zněním zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech způsob financování sub-projektů příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je MZ ČR. Dochází ke zrušení způsobu financování prostřednictvím rozpočtových limitů výdajů státního rozpočtu (tzv. velká limitka) a rozpočtového limitu přes ČNB (tzv. malá limitka). Financování bude probíhat přes účet příjemce u ČNB, přičemž u příspěvkových organizací budou na základě předložených kopií účetních dokladů zasílání finanční prostředky ve výši způsobilých výdajů na účet organizace u ČNB, z kterého bude následně proplácet příslušný účetní doklad.

V případě financování prostřednictvím zálohových plateb, které se týká sub-projektů neziskových organizací v rámci Aktivity III, upravuje aktualizovaná verze Příručky způsob krácení dotace o úroky z vkladů na zvláštním účtu projektu v rámci poslední žádosti o zálohovou platbu.

V rámci administrativních postupů kontroly veřejných zakázek předkládá příjemce jako přílohu žádosti o stanovisko k zadávací dokumentaci Čestné prohlášení o způsobu stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Aktualizovaná verze Příručky blíže specifikuje lhůty a požadavky na způsob zpracování předpokládané hodnoty.

Přílohy