Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. do 25. října 2020.

Cenový předpis 2/2020/CAU včetně dodatků

Vytvořeno: 4. 3. 2020 Poslední aktualizace: 20. 7. 2020

CENOVÝ PŘEDPIS  MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ 2/2020/CAU ze dne 10. prosince 2019 

O REGULACI CEN poskytovaných zdravotních služeb, STANOVENÍ MAXIMÁLNÍCH CEN zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A SPECIFICKÝCH ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ

Ministerstvo zdravotnictví podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že dne 10. prosince 2019 byl schválen Cenový předpis 2/2020/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů. Cenový předpis nabyl účinnosti dne 1. ledna 2020 a byl publikován ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, částce 12 ze dne 20. prosince 2019. 

http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik-c12/2019_18287_11.html

 

 

 

Přílohy