S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

2021

568/2021 Informaci, kdo je v rámci struktury státní správy ČR odpovědný za ověření správnosti nových informací v oblasti medicíny, konkrétně nových, doposud neexistujících infekčních onemocnění, na základě kterých se rozhoduje MZČR k zavádění nových opatření? 2. V souvislosti s konkrétním případem SARS-CoV-2/COVID 19 požaduji poskytnutí informací: a) V případě informace, že byl objeven nový virus SARS-CoV-2 a způsobuje onemocnění COVID-19, kdo (která osoba, úřad, instituce nebo organizace apod.) je v rámci české legislativy pro MZČR garantem toho, že tato informace, na základě které MZČR následně zavedlo svá opatření, je ověřená a vědecky platná? b) Kdy, od koho a jakou formou MZČR poprvé právně závazně obdrželo informaci, že existuje nový virus SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19? Měla tato informace charakter vědecky ověřitelné informace? c) Kdo a jakým způsobem tuto informaci ověřil v rámci právního rámce ČR? 3. 3.1.A: Požaduji doložit informace, kterými povinný subjekt disponuje a na jejichž základě prezentuje zcela odlišné informace na svých webových stránkách, než uvádí EMA či FDA. Pokud zdrojová data nemá a jedná se pouze o názor, žádám o uvedení osoby, která je za zveřejnění těchto informací zodpovědná a nad rámec této žádosti žádám o odstranění klamných informací z webu MZ ČR. 3.1.B: Nařídilo MZČR povinnost poskytnout shora citované informace EMA každému jedinci podstupujícímu očkování těmito očkovacími látkami před samotným úkonem očkování a

12. 7. 2021 Celý článek »

569/2021 „Informací o zaslání přehledu dodávek jednotlivých vakcín proti COVID-19 do České republiky za měsíc duben 2021. Pokud je k dispozici tento přehled dodávek i za jednotlivé kalendářní dny nebo týdny, žádám o poskytnutí tohoto přehledu i za tato období,

12. 7. 2021 Celý článek »

566/2021 Zda už mohou být otevřeny mycí linky pro nákladní vozy s obsluhou a zda se už mohou čistit a mýt osobní vozy pro zákazníky

12. 7. 2021 Celý článek »

565/2021Proč stále v domovech pro seniory, Alzheimercenterch a obdobných zařízeních stále velmi přísný režim pro návštěvy, jestliže klienti jsou již od února po 2. dávce očkování, naočkovaný je také personál. Kdy konkrétně (nechci nic neříkající fráze ale jasnou odpověď, něco MZ přece vědět musí) dojde k uvolnění režimu a návratu k běžnému životu v těchto zařízeních? Stávající praxe je taková, že je nutno objednat předem, doba trvání je omezená, návštěva musí absolvovat test, návštěva probíhá ne v místě, kde klient žije, ale ve vymezených prostorách apod. Tito lidé jsou zranitelní a díky „laskavé péči“ MZ jsou stále pošlapávána základní práva na rodinný život (neomezené setkávání s rodiči), nejbližší rovněž nemají žádnou možnost kontrolovat, jak fakticky jejich rodiče žijí atd.“

12. 7. 2021 Celý článek »

564/2021 1) úplných odborných podkladů na základě kterých došlo k uzavření středních škol bez praktické výuky na neurčito, včetně informací dokládajících větší rizikovost tohoto typu školství oproti střednímu školství s praktickou výukou (které již otevřeno je), nebo vysokému školství (které se plánuje plně otevřít ve třetím stupni rozvolňovacího balíčku1); 2) sdělení, jakým způsobem je vymezena „nezbytně nutná doba“ (dle § 3(1) zákona č. 94/2021 Sb.2) na kterou je zakázána prezenční výuka ve střeních školách (bez praktické výuky); 3) datum, kdy se plánuje ministerstvo nebo vláda obnovením prezenční výuky na středních školách zabývat; a 4) zda se předpokládá před koncem školního roku obnovení výuky na středních školách bez praktické výuky alespoň na rotačním principu

12. 7. 2021 Celý článek »

563/2021 1. je odborně prokázáno, že očkovaný jedinec proti onemocnění COVID-19 je bezinfekční a nemůže být přenašečem viru a 2. Za jakých okolností můžou být na základě neprokázaného faktu postavena pravidla omezující, resp. zvýhodňující skupinu osob

12. 7. 2021 Celý článek »

562/2021 Kdo a za jakých podmínek vyhlásil na území republiky v roce 2020 a 2021 epidemii

12. 7. 2021 Celý článek »

559/2021 Sdělení následujících informací týkajících se žádostí o náhradu škody dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, a dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, vzniklé v souvislosti s výskytem nového koronaviru SARS CoV-2, a to v období od března 2020 ke dni vyřízení této žádosti. 1. Kolika žádostem o náhradu škodu bylo ze strany povinného subjektu alespoň částečně vyhověno? 2. Jaká je celková výše přiznané náhrady škody

12. 7. 2021 Celý článek »

556/2021 1) Na základě, jakého usnesení, nařízení, rozhoduje o epidemiologických opatřeních v celé České republice žádným orgánem nevolená skupina osob nazvaná MeSES v čele s MUDr. 2) Kdo za tuto skupinu bude platit náhrady škod v navazujících žalobách o náhradu škody od data 26. dubna 2021, kdy Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo opět protizákonná opatření

12. 7. 2021 Celý článek »

555/2021 „Zda ještě uvolníte registraci na očkování pro pedagogické pracovníky i po termínu 28. 3. 2021? Někteří pedagogičtí pracovníci se nestihli zaregistrovat, a i když se školní rok pomalu blíží ke konci, tak ne všichni pedagogičtí pracovnici pracují jen ve školách. Například pedagogičtí pracovníci v dětských domovech pracují i přes letní prázdniny, tudíž registrace pedagogických pracovníku má smysl i po termínu 28. 3. 2021. Nebyla by tedy vhodná neomezená registrace jako je například u zdravotnických pracovníku

12. 7. 2021 Celý článek »