Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. do 25. října 2020.

Dobrovolník ve zdravotnictví

Kdo je to dobrovolník?

Dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, v platném znění, je za dobrovolnickou službu považována činnost, při níž dobrovolník poskytuje: a) pomoc nezaměstnaným, osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, […]

22. 7. 2020 Celý článek »

Přehled nejčastějších typů dobrovolnických činností

Ve zdravotnických zařízeních se osvědčily dobrovolnické činnosti jak ve formě dlouhodobých a pravidelných návštěv tak i formou jednorázových akcí. Dobrovolníci se mohou věnovat individuálně jednomu pacientovi nebo pracovat s celou […]

22. 7. 2020 Celý článek »

Evidence poskytovatelů zdravotních služeb s dobrovolnickým programem

Od roku 2011 je existence dobrovolnických programů ve zdravotnictví, počet dobrovolníků a počet jimi odpracovaných hodin evidován formou statistických výkazů ÚZIS.   Aktuální evidenci dobrovolníků u poskytovatele zdravotních služeb v […]

22. 7. 2020 Celý článek »

Historie dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeních v ČR a dobrovolnictví v zahraničí

První impuls pro zavedení dobrovolnictví do zdravotnických zařízení v ČR vycházel v roce 1998 – 1999 z nestátních neziskových organizací (NNO). Prvotní byl konkrétně podnět Národního dobrovolnického centra Hestia, o.s. a několika dalších […]

22. 7. 2020 Celý článek »

Principy a hlavní pravidla dobrovolnického programu ve zdravotnictví

Z důvodu nutnosti zajistit požadovanou míru bezpečnosti pro pacienty, mají dobrovolnické programy ve zdravotnictví specifická pravidla pro jejich realizaci. Předpokladem pro bezpečné začlenění dobrovolnické pomoci do systému zdravotní péče v ČR […]

22. 7. 2020 Celý článek »

Legislativa a Metodická doporučení pro dobrovolnický program ve zdravotnickém zařízení

Od 1. 1. 2003 je v ČR v platnosti zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, v platném znění. Zákon má ve své gesci Ministerstvo vnitra ČR – http://www.mvcr.cz/clanek/dobrovolnicka-sluzba-500539.aspx. V současné době je […]

22. 7. 2020 Celý článek »

Užitečné informace v souvislosti s dobrovolnictvím

Prvním systémovým krokem ve vzdělávání koordinátorů specializovaných na dobrovolnické programy ve zdravotnictví byl „Certifikovaný kurz pro koordinátory dobrovolníků a dobrovolnických programů v systému zdravotní péče“.

22. 7. 2020 Celý článek »

Nejčastější otázky k dobrovolnictví ve zdravotnictví

Zde najdete odpovědi na často kladené dotazy týkající se dobrovolnictví ve zdravotnictví: Musí zdravotnické zařízení (poskytovatel zdravotních služeb) realizovat dobrovolnický program pouze prostřednictvím nestátní neziskové organizace (NNO), která má akreditaci […]

22. 7. 2020 Celý článek »

Pracovní skupina pro dobrovolnictví ve zdravotnictví

Pracovní skupina pro dobrovolnictví ve zdravotnictví byla ustanovena na MZ ČR v květnu 2016. Činnost pracovní skupiny souvisí výhradně s tvorbou, podporou a zajištěním dobrovolnictví ve zdravotnictví. Zaměřuje se zejména na oblasti […]

22. 7. 2020 Celý článek »

Ministerstvo zdravotnictví realizuje projekt na podporu dobrovolnické činnosti ve zdravotních službách

Projekt Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti (reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0007517) je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost, spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského sociálního fondu.

18. 12. 2019 Celý článek »