Časté otázky a odpovědi – RM 2009

Vytvořeno: 9. 2. 2009 Poslední aktualizace: 9. 2. 2009

OBECNÉ

Mohou se rezidenty stát pouze absolventi?

NE. Rezidentem se může stát jak absolvent tak pracovník, který již část specializační přípravy absolvoval či pracovník, který se rekvalifikuje z jiného oboru.

V metodice jsou uvedeny celkem 3 projekty. K jakým účelům lze použít finanční prostředky získané z dotace na rezidenční místo?

Projekt 1

Projekt je určen pro lékařské zdravotnické pracovníky. Finanční prostředky u tohoto projektu lze použít na:

 • mzdové náklady na rezidenta, a to v minimální výši 55% z celkové výše dotace;
 • mzdové náklady pro školitele rezidenta, který je zaměstnancem zařízení s rezidenčním místem v maximální výši 20% z celkové výše dotace;
 • ostatní finanční prostředky lze použít na náklady k realizaci dalších částí vzdělávacího programu, které žadatel sám nezajišťuje a které zajistí formou nákupu služeb od smluvních zařízení;
 • náklady s tím související (registrační poplatek, atd.);
 • provozní náklady spojené s pobytem rezidenta v zařízení s rezidenčním místem (zdravotnické pomůcky).

Projekt 2

Projekt je určen pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Finanční prostředky u tohoto projektu lze použít na:

 • mzdové náklady na rezidenta, a to v minimální výši 55% z celkové výše dotace;
 • mzdové náklady pro školitele rezidenta, který je zaměstnancem zařízení s rezidenčním místem v maximální výši 20% z celkové výše dotace;
 • ostatní finanční prostředky lze použít na náklady k realizaci dalších částí vzdělávacího programu, které žadatel sám nezajišťuje a které zajistí formou nákupu služeb od smluvních zařízení;
 • náklady s tím související (registrační poplatek, atd.)
 • provozní náklady spojené s pobytem rezidenta v zařízení s rezidenčním místem (zdravotnické pomůcky).

U zdravotnických pracovníků uvedených v ustanoveních §§ 5 -21a zákona č. 96/2004 Sb. lze „náklady související“ použít také na jízdné a stravné resp. na náklady spojené s pobytem rezidenta mimo pracoviště zaměstnavatele v souvislosti s plněním požadavků podle vzdělávacího programu.

Projekt 3

Projekt je určen pro lékařské zdravotnické pracovníky. Finanční prostředky u tohoto projektu lze použít na:

 • mzdové náklady pro školitele rezidenta, který je zaměstnancem zařízení s rezidenčním místem ve  výši 50% z celkové výše dotace;
 • ostatní finanční prostředky lze použít na náklady k realizaci dalších částí vzdělávacího programu, které žadatel sám nezajišťuje a které zajistí formou nákupu služeb od smluvních zařízení.

Je možné vyplácení finančních prostředků retrospektivně (zpětně)?

NE. Finanční prostředky ze státního rozpočtu není možné vyplácet retrospektivně.

Částky uvedené v tabulce „Počtu rezidenčních míst“ v jednotlivých projektech jsou na jeden rok specializačního vzělávání?

NE. Částky uvedené v tabulce jsou na minimální délku specializačního vzdělávání, a to i částky uvedené v projektu č. 3.

V žádosti je uvedené, že máme žádost doložit jako 1 x originál, 2 x kopie a 1 x CD. Kopie a CD postačí pouze žádost samotnou?

NE. Jak v originále, kopii i na CD je nutné doložit kompletní žádost se všemi jejími přílohami. Ty dokumenty, které nemá v elektronické podobě musí žadatel neskenovat.

Může zdravotnické zařízení žádat o přidělení dotace na rezidenční místo na konkrétního rezidenta?

NE. Žádost o dotaci na rezidenční místo je podávána pouze na počet rezidentů, avšak rezident je na dané místo vybrán až na základě výsledku výběrového řízení, které zdravotnické zařízení, v případě získání dotace, vypíše.

Jako zdravotnické zařízení jsme žadatelem o dotaci na rezidenční místo, pokud dotaci pro rok 2009 získáme a nepodaří se nám ji pro tento rok vyčerpat, (např. rezident nezačne v roce  studovat) budeme peníze vracet?

Jednou z formálních náležitostí žádosti je uvedení předběžného plánu rezidenta, ze kterého vyplývá kde a kdy bude účastník specializačního vzdělávání, který je zároveň rezidentem, vzděláván. V případě změny žadatel napíše žádost o změnu rozhodnutí, a to buď z důvodu změny čerpání dotace a nebo žádost o přerušení čerpání dotace (rezident nezačně studovat dle plánu).

Pokud přidělená dotace na rezidenční místo pro rok 2009 nebude vyčerpána, je povinností příjemce žadatele poukázat nespotřebovanou částku dotace na depozitní účet (viz kapitola 12 Metodiky).

Součástí formálních náležitostí žádosti je i doložení smlouvy (smluv) s akreditovaným zařízením o zajištění zbývajících částí uvedených ve vzdělávacím programu. Jakou formu může tato smlouva mít?

Dohoda mezi jetnolivými zařízeními může mít formu smlouvy o spolupráci, smlouvy o smlouvě budoucí, prohlášení o partnerství, prohlášení o umožnění stážování a další dokumenty mající podobný charakter.

Jak máme jako žadatel (zdravotnické zařízení) vyplnit „tabulku předpokládaného plánu rezidenta“, když v době podání žádosti nám není známo kdo se  rezidentem stane, ani kde a kdy bude jeho specializační vzdělávání probíhat?!

Tabulka PŘEDBĚŽNÉHO plánu rezidenta je skutečně pouze předběžná. Při vyplňování tabulky by měl žadatel předpokládat, že přijme absolventa. Po obsazení rezidenčního místa konkrétním školencem (rezidentem) žadatel plán upraví v závislosti na tom, jakého rezidenta vybral. Změnu plánu žadatel ohlásí nejpozději do 15 dní ode dne zjištění změny na Ministerstvo zdravotnictví.

V předběžném plánu rezidenta jsou uvedeny kolonky OD – DO. Je možné do těchto kolonek napsat kalendářní měsíc absolvování praxe a nebo měsíc od nástupu na místo rezidenta?

Do kolonek OD – DO je nutné vyplnit kalendářní měsíc a rok, ve které daná stáž či kurz bude probíhat. V žádném případě, není možné vyplňovat pořadí měsíce od nástupu na místo rezidenta neboť by nebylo možné na základě plánu rezidenta vyhotovit finanční plán, který z plánu rezidena vychází.

Kdo a nebo co je statutární orgán?

Statutární orgán je označení pro osobu, která je oprávněna činit právní úkony právnických osob ve všech věcech. U OSVČ není statutární orgán a tedy není nutné v žádosti tuto kolonku vyplňovat.

Mohu se proti kterémukoliv rozhodnutí ministerstva týkající se rezidenčních míst odvolat?

Vzhledem k tomu, že dotace ze státního rozpočtu není nároková, je možné pouze podat námitky v případě, že žádost bude vyloučena pro formální nedostatky. Je nutné tak učinit nejpozději do 5 pracovních dní ode dne uveřejnění seznamu vyloučených žádostí. Ministerstvo uveřejní informaci týkající se podání námitek.

Pokud jsme jako žadatelé prošli úspěšně hodnotícím procesem a získali dotaci na rezidenční místo, kdy můžeme očekávat první uvolnění finančních prostředků?

Po získání dotace na rezidenční místo žadatel vypisuje výběrové řízení na rezidenta. Zdravotnické zařízení musí vybrat rezidenta nejpozději do 30.9.2009 (lékařská povolání) nebo do 31.8.2009 (nelékařská povolání). Prvnímu uvolnění finančních prostředků předchází podpis Stabilizační dohody školencem (budoucím rezidentem). K jejich uvolnění tedy dojde zhruba v říjnu příslušného roku.

LÉKAŘI

Jsem absolvent lékařské fakulty magisterského oboru všeobecné lékařství a nevím, jakým způsobem a u koho mám zažádat o dotaci na rezidenční místo?

Získání rezidenčního místa, a tím také dotace na rezidenční místo, je rozděleno do dvou fází. V první fázi žádají akreditovaná zdravotnická zařízení o dotaci na rezidenční místo. V druhé fázi, v případě získání dotace, vypíší výběrové řízení na rezidenta, do kterého se může přihlásit jakýkoliv školenec. Rezidentem se stanete v případě, že budete ve výběrovém řízení zdravotnickým zařízením vybráni a následně podepíšete stabilizační dohodu s ministerstvem. Seznam zařízení, která získala dotaci budou uveřejněna nejpozději do 30.6.2009 na webových stránkách ministerstva.

Může být žadatel o dotaci na rezidenční místo také neakreditované zařízení?

NE. Žadatelem o dotaci na rezidenční místo může být POUZE akreditované zdravotnické zařízení, které má akreditaci vydanou Ministerstvem zdravotnictví v příslušném oboru.

V metodice v kapitole 6.1 o minimálních požadavcích na školitele je uvedeno, že školitel musí prokázat účast na vzdělávácích aktivitách v rámci celoživotního vzdělávání v minimální délce 20 hodin za dobu 5 let. Na všech dokladech potvrzující tyto aktivity však není uveden počet hodin.

Na potvrzeních o účasti na vzdělávacích aktivitách je uveden počet kreditů. V tomto případě se 1 kredit rovná 1 hodině. Co se týče certifikátů, tak jeho hodnota je minimálně 8 hodin.

NELÉKAŘI

V jakém rozsahu musíme dokládat v rámci žádosti o rezidenční místo údaje o školitelích?

Pro splnění formálních náležitostí je třeba v žádosti uvést údaje o školiteli praktické části výuky v akreditovaném zařízení (garantu této části výuky), včetně jeho profesního životopisu. V případě, že by zdravotnické zařízení mělo problém se získáním životopisů školitelů, aby se mohlo doložit k žádosti, je možné tyto životopisy doložit dodatečně. Tato skutečnost musí být uvedena v žádosti (příloha č, 1b v části „poznámka“),

Může být žadatel o dotaci na rezidenční místo také neakreditované zařízení?

ANO. Žadatelem o dotaci na rezidenční místo může být jak neakreditované zdravotnické zařízení tak akreditované zdravotnické zařízení, které má akreditaci vydanou Ministerstvem zdravotnictví v příslušném oboru.