Brexit

Vytvořeno: 11. 7. 2020 Poslední aktualizace: 5. 8. 2020

Shrnutí vývoje

O vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, které je zkráceně označováno jako brexit, bylo rozhodnuto v rámci referenda, které se uskutečnilo dne 23. června 2016. Následně dne 29. března 2017 Spojené království oficiálně oznámilo Evropské radě svůj záměr vystoupit z EU a z Evropského společenství pro atomovou energii, a to na základě článku 50 Smlouvy o EU. Tento článek stanovuje, že EU s vystupujícím státem sjedná dohodu o podmínkách vystoupení, včetně uspořádání vzájemných budoucích vztahů. Veškeré smlouvy EU a Smlouva o Evropském společenství pro atomovou energii se přestanou vztahovat na Spojené království datem brexitu, tj. dne 31. ledna 2020, a to na základě sjednané Dohody o vystoupení. Datu brexitu předcházela ratifikace Dohody o vystoupení, která byla dokončena na straně Spojeného království přijetím prováděcího zákona dne 22. ledna 2020 a na straně EU se jednalo o schvalovací proces institucí a členských států EU, který byl dokončen dne 30. ledna 2020. Dohoda o vystoupení vstoupila v platnost dne 1. února 2020.

Vystoupením se Spojené království formálně stane třetí zemí. V průběhu přechodného období, které bude trvat ode dne data brexitu do dne 31. prosince 2020, pokud nebude stanoveno jinak, budou vyjednávány podmínky nastavení budoucího bilaterálního vztahu mezi EU a Spojeným královstvím. Vyjednávací proces za EU povede opětovně Michel Barnier a na úrovni EU pro tyto účely byla již ustanovena pracovní skupina pro vztahy s UK. Samotné vyjednávání bude vycházet z aktualizované verze politické deklarace ze dne 17. října 2019, která se stala součástí Dohody o vystoupení. Záměrem EU bude sjednávání bilaterální smlouvy typu dohody o zóně volného obchodu. Rozsah oblastí, které by byly smlouvou upraveny, bude upřesněn v průběhu jednání. Cílem je, aby dojednaná podoba bilaterálního vztahu s UK byla podepsána a vstoupila v platnost ke dni 1. ledna 2021.

Další aktuální informace týkající se vývoje v oblasti vyjednávání jsou dostupné na webových stránkách Úřadu vlády a nadrezortní webové stránce BrexitInfo.cz. Na této stránce jsou dohledatelné také veškeré dokumenty, které k problematice brexitu vydala Evropská komise, stejně tak jako Spojené království.

Dopad brexitu na oblasti v gesci Ministerstva zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví České republiky v souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU sleduje řadu oblastí.

V souladu s Dohodou o vystoupení bude většina oblastí v gesci MZ i nadále upravena stejně jako dosud, a to až do doby konce přechodného období, tj. dne 31. prosince 2020, pokud nebude stanoveno jinak.

Skutečnosti k jednotlivým oblastem spadajícím do gesce MZ jsou popsány na dalších odkazech v sekci věnované brexitu.