Analýza přístupnosti budovy Ministerstva zdravotnictví na Palackého náměstí v Praze 2 v souvislosti s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Vytvořeno: 26. 1. 2024 Poslední aktualizace: 26. 1. 2024

V souvislosti s plněním Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021 – 2025 byly v rámci analýzy definovány jednotlivé obecné technické požadavky na stavbu a její části tak, aby bylo v budoucnu dostatečně zabezpečeno její užívání osobami s pohybovým, zrakovým, sluchovým nebo jiným postižením. Objekt je dle kategorizace zařazen jako částečně přístupný.

Přístupy do objektu

Vstup do budovy Ministerstva zdravotnictví se nachází přímo v rámci Palackého náměstí. Vlastní vstup do budovy je výškově posunut oproti okolnímu náměstí. V stupuje se do něho přes prostoupnou podestu, která vytváří výškovou bariéru.  Na tuto podestu je z boční strany provedena / v minulých letech / bezbariérová rampa pro překonání výškového rozdílu. Tato rampa i přesto, že svojí podstatou překonává výškový rozdíl a vytváří bezbariérový přístup, tak nesplňuje dle bodu 2. přílohy č. 3 vyhlášky č. 398/2009 Sb Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

Samostatný vstup do budovy tvoří mohutná dvoukřídlé dveře, které pochází, zdob výstavby objektu a budou památkové chráněné / ceněné. Technické parametry vstupu nesplňuji z větší části bod 1.1.,bod 3. přílohy č. 3 vyhlášky č. 398/2009 Sb Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Z tohoto důvodu je u dveří umístěn zvonkový panel dle bodu 1.1.7. přílohy č. 3 vyhlášky č. 398/2009 Sb ve stanovené výšce 1200 mm, který slouží pro přivolání ostrahy budovy. Ta musí dveře otevřít a zajistit, aby mohlo dojít k volnému vjezdu či vstupu do budovy. Šířka průjezdu po otevření obou křídel dveří má nejméně šířku 1250 mm a tím je dostatečná.

Vnitřní komunikační prostory: chodby, schodiště a jednotlivá pracoviště – kanceláře

V rámci objektu jsou veškeré komunikační prostory chodby, schodiště dostatečně dimenzovaná pro pohyb s pohybovým, zrakovým, sluchovým atd. postižením. Některá schodiště nejsou dostatečně vybavena madly dle bodu 2. 1.3. přílohy přílohy č. 1 vyhlášky č. 398/2009 Sb atd.  Dále veškerý pohyb osob po objektu by měl být dostatečně značen příslušnými symboly / piktogramy pro jednoduchou orientaci.

Jednotlivé pracoviště – kanceláře mají dostačující šíři vstupních dveří min 800mm.  Jen je velký výškový rozdíl ve vstupním prahu / více jak 30 mm /a to výškový rozdíly dle vyhlášky č. 398/2009 pochozích ploch nesmí být vyšší než 20 mm. Dalším omezením v užívání kanceláří je systém otvírání oken dle bodu 4. přílohy č. 3 vyhlášky č. 398/2009 Sb

Výtahy

Přístup k výtahům je v rámci stávajících chodeb ministerstva, volná plocha před nástupními místy do výtahů je dostatečná a splňuje plochu nejméně 1500 mm x 1500 mm dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

Z celkového poštu stávajících 3 výtahů v budově, splňují částečně 2 výtahy užívání osobami s pohybovým, zrakovým, sluchovým atd. postižením. Splňuji minimální rozměrové požadavky klece dle bodu 3.1.2. přílohy č. 1 vyhlášky č. 398/2009 Sb. včetně velikosti šířky vstupu, ale nesplňují vybavením např. nejsou osazena sklopná sedátka. atd.             

  1. Výtah je po rekonstrukci a svojí výbavou odpovídá požadované vyhlášce č. 398/2009 Sb. jen z důvodů vestavby do stávající výtahové šachty nesplňuje minimální rozměrové požadavky klece dle bodu 3.1.2. přílohy č. 1 vyhlášky č. 398/2009. U všech uvedených výtahů chybí řádné značení příslušnými symboly / piktogramy pro jednoduchou orientaci.

Hygienická zařízení

V rámci přízemí budovy jsou umístěná dvě hygienická zařízení pro osoby s omezenou schopností pohyb.

  1. záchodová kabina je přístupná přes několik vstupních dveří a je součástí stávajících toalet pro muže. Tato kabina jen rozměrově odpovídá dle bodu 5.1.2 přílohy č. 3 vyhlášky č. 398/2009 Sb., její přístup z komunikačního prostoru/chodby objektu, umístěním zařizovacích předmětů atd. neodpovídá příloze č. 3 vyhlášky č. 398/2009 Sb.
  1. záchodová kabina je přímo přístupná z komunikačního prostoru/chodby objektu, splňuje všechny parametry dle bodu 5 přílohy č. 3 vyhlášky č. 398/2009 Sb, Šířka dveří je 980 mm, hloubka toalety je 2600 mm a šířka 2020 mm. Přístup k toaletní míse je zprava a prostor pro vozík vedle mísy splňuje min. rozměry. Toaletní mísa je vybavena jedním pevným a jedním sklopným madlem. V rámci hygienického zázemí není osazeno signalizační zařízení pro případné přivolání pomoci.

Parkování – vyhrazená stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené

V rámci vyhrazených zaměstnaneckých parkovacích stání pro ministerstvo nejsou vyhrazena stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. Veškeré stávající parkovací plochy jsou umístěny v suterénních dvorech, které nemají bezbariérový vstup do objektu. Počet vyhrazena stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené nesplňuje §4 bod 2, a přístup k nim nesplňuje §5  vyhlášky č. 398/2009 Sb.

Přílohy