Aktuální novely zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Vytvořeno: 11. 1. 2012 Poslední aktualizace: 11. 1. 2012

Odbor EF si Vás dovoluje informovat o novelách zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, které přináší změny v prokazování základních kvalifikačních předpokladů.

Novelou č. 420/2011 Sb. účinnou od 1.1.2012  se zavádí nová povinnost dodavatele předložit v rámci prokazování základních kvalifikačních předpokladů doklady, které prokazují, že trestně bezúhonný ve vztahu k trestným činům uvedeným v § 53 odst. 1 písm. a) a b) je nejen fyzická osoba – statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, ale i samotný dodavatel – právnická osoba. 
 
Novelou č. 1/2012 Sb. účinnou od 5. 1. 2012 se vkládá do § 53 odst. 1 nový požadavek – základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, k) „kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu“. Splnění tohoto požadavku bude prokazováno předložením čestného prohlášení. Předchozí ustanovení pod písm. k, l se mění na písm. l,m)
 
Podle stanoviska MMR a ÚOHS se zahájená řízení před nabytím účinnosti novel dokončí podle dosavadních předpisů, tj. nové kvalifikační předpoklady se v probíhajících řízení neprokazují.