Aktuality projektu PaRIS

Vytvořeno: 17. 8. 2022 Poslední aktualizace: 16. 6. 2023

Projekt PaRIS po několika letech příprav vstoupil v roce 2023 do své finální fáze, která spočívá v realizaci hlavního průzkumu ve všech 20 participujících státech, a tedy v oslovení, sběru a analýze informací od praktických lékařů a jejich pacientů.

Česká republika zahájila průzkum v květnu t.r. a stejně jako ostatní účastnické země bude do konce října t.r. sbírat potřebné údaje, aby do konce roku 2023 mohla OECD zajistit první předběžné výsledky projektu, které budou následně poprvé prezentovány v lednu 2024 ministrům zdravotnictví OECD. Detailní finální zpráva obsahující také národní doporučení bude zveřejněna v průběhu roku 2024.

Dle mezinárodní metodiky má ČR zajistit 100 dotazníků od ordinací praktických lékařů a 7500 dotazníků od pacientů (za každou ordinaci 75 pacientů). Oslovováni budou náhodně vybraní pacienti starší 45 let, kteří v posledních 6 měsících navštívili ordinaci praktického lékaře. Dotazníky budou pro pacienty k dispozici jak v elektronické, tak papírové formě. Na základě zkušeností z pilotního průzkumu je pro naplnění daných kritérií potřeba oslovit 1000 ordinací praktických lékařů a jejich prostřednictvím 25 000 pacientů (250 pacientů za každou ordinaci).

Projekt v ČR realizuje tzv. národní projektový manažer, doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D., který zajišťuje národní implementaci projektu spolu se svým týmem a za podpory Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (SVL ČLS JEP) a Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.

V první části průzkumu dojde nejprve k oslovení ordinací praktických lékařů, které budou vybrány na základě slepého strukturovaného výběru. Praktičtí lékaři, kteří projeví zájem se projektu účastnit, vyplní dotazník pro praktické lékaře. Dále budou sdílet seznam všech registrovaných pacientů, kteří splňují metodiku průzkumu k vytvoření slepého strukturovaného výběru pacientů. V druhé části budou osloveni vybraní pacienti s žádostí o zvážení účasti v projektu a vyplnění dotazníku. Dotazníky lze vyplnit v papírové formě a zaslat poštou (dotazník bude pacientovi zaslán spolu se zpětnou poštovní známkou) či i v elektronické verzi. V obou částech nabídne tým národního projektového manažera (SVL ČLS JEP) praktickým lékařům i pacientům plnou podporu při vyplnění dotazníků (pacienti se budou moci obracet přímo také na svého praktického lékaře).

Účast v hlavním průzkumu je dobrovolná a odpovědi pacientů i praktických lékařů budou považovány za zcela důvěrné. Dotazníky v papírové i elektronické verzi budou k rozborům OECD odesílány zásadně v anonymizované podobě. Odpovědi budou sloučeny s odpověďmi z dalších ordinací a výsledky nebudou obsahovat žádné údaje, podle kterých by bylo možné účastníky (praktické lékaře či pacienty) identifikovat.

Hlavní průzkum je postaven na základě zkušeností z pilotního průzkumu, jehož cílem bylo primárně otestovat metodiku projektu pro hlavní průzkum. V ČR (stejně jako v ostatních státech) se pilotní průzkum realizoval v období od poloviny května do poloviny srpna 2022. Dle nastavené metodiky bylo pro ČR potřeba získat dotazníky od 25 praktických lékařů a jejich prostřednictvím dotazníky od celkem 1250 pacientů. Výsledkem bylo zapojení 28 praktických lékařů a jejich prostřednictvím 511 pacientů. V mezinárodním srovnání ČR patřila v implementaci pilotního průzkumu mezi nejlepší státy. Pilotní průzkum provedlo 18 z 21 zúčastněných zemí. Celkem bylo ve všech státech zapojeno 529 ordinací praktických lékařů a jejich prostřednictvím bylo 10 362 dotazníků od pacientů.