S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Akreditovaný kvalifikační kurz – základní informace

Vytvořeno: 24. 3. 2016 Poslední aktualizace: 18. 5. 2021

Akreditovaný kvalifikační kurz uskutečňuje akreditované zařízení, kterému byla udělena/prodloužena akreditace Ministerstvem zdravotnictví, a to na základě vzdělávacího programu uveřejněného ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, viz níže uvedené přílohy. K přípravě vzdělávacího programu je k dispozici Metodický pokyn k přípravě a realizaci vzdělávacího programu akreditovaného kvalifikačního kurzu

Absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu se získává odborná způsobilost k výkonu příslušného zdravotnického povolání, pokud je tak stanoveno v hlavě II nebo III zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních.

 

Průběh akreditovaného kvalifikačního kurzu

Průběh akreditovaného kvalifikačního kurzu zajišťuje akreditované zařízení. Akreditovaný kvalifikační kurz se ukončuje závěrečnou zkouškou před zkušební komisí podle zkušebního řádu stanoveného prováděcím právním předpisem. Zkušební komisi zřizuje akreditované zařízení. Ministerstvo může jmenovat dalšího člena této zkušební komise. O termínu a místě závěrečné zkoušky a složení zkušební komise písemně informuje akreditované zařízení ministerstvo, a to alespoň 30 dnů před dnem konání zkoušky, včetně složení zkušební komise. Podrobnosti jsou stanoveny ve vyhlášce č. 189/2009 Sb., vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských povoláních, ve znění pozdějších předpisů.

O úspěšné vykonané závěrečné zkoušce vydá akreditované zařízení osvědčení o získané odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání.

 

Vydání osvědčení o získané odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání

Je upraveno vyhláškou č. 77/2018 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání.

 

KONTAKTNÍ OSOBA:

Mgr. Marcela Šrámková

tajemnice akreditační komise
E-mail:
Marcela.Sramkova@mzcr.cz
Telefon: +420 224 972 553

Přílohy

Vzdělávací programy – Akreditované kvalifikační kurzy