S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Akreditovaný kvalifikační kurz – základní informace

Vytvořeno: 24. 3. 2016 Poslední aktualizace: 17. 9. 2021

Akreditovaný kvalifikační kurz uskutečňuje akreditované zařízení, kterému byla udělena/prodloužena akreditace Ministerstvem zdravotnictví, a to na základě vzdělávacího programu uveřejněného ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, viz níže uvedené přílohy. K přípravě vzdělávacího programu je k dispozici Metodický pokyn k přípravě a realizaci vzdělávacího programu akreditovaného kvalifikačního kurzu

Absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu se získává odborná způsobilost k výkonu příslušného zdravotnického povolání, pokud je tak stanoveno v hlavě II nebo III zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních.

 


Zpět na rozcestník akreditace


 

Průběh akreditovaného kvalifikačního kurzu

Průběh akreditovaného kvalifikačního kurzu zajišťuje akreditované zařízení. Akreditovaný kvalifikační kurz se ukončuje závěrečnou zkouškou před zkušební komisí podle zkušebního řádu stanoveného prováděcím právním předpisem. Zkušební komisi zřizuje akreditované zařízení. Ministerstvo může jmenovat dalšího člena této zkušební komise. O termínu a místě závěrečné zkoušky a složení zkušební komise písemně informuje akreditované zařízení ministerstvo, a to alespoň 30 dnů před dnem konání zkoušky, včetně složení zkušební komise. Podrobnosti jsou stanoveny ve vyhlášce č. 189/2009 Sb., vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských povoláních, ve znění pozdějších předpisů.

O úspěšné vykonané závěrečné zkoušce vydá akreditované zařízení osvědčení o získané odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání.

 

Vydání osvědčení o získané odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání

Je upraveno vyhláškou č. 77/2018 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání.

 


 

Žádost o udělení / prodloužení akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu Akreditovaného kvalifikačního kurzu

 

Žádost se předkládá v trojím písemném vyhotovení v kroužkové, případně jiné vazbě a na CD, případně flash disku Ministerstvu zdravotnictví, Odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání.

 

Pokyny pro podání žádosti o udělení / prodloužení akreditace:

1
vyplnit žádost v aplikaci EZP a uložit ji
2
stáhnout žádost pro tisk
3
vytisknout žádost z formátu PDF a podepsat
4
uhradit správní poplatek ve výši 1000,- Kč – nalepením kolkové známky na vytištěnou žádost nebo bankovním převodem
5
zaslat kompletní žádost, včetně požadovaných příloh, na adresu ministerstva

 

Uhradit správní poplatek lze:

 1. formou kolkové známky (lze zakoupit na pobočkách České pošty)

 2. bankovním převodem na účet Ministerstva zdravotnictví:

Bankovní poplatky spojené s úhradou správního poplatku hradí vždy žadatel. Na účet MZ ČR musí být připsána příslušná částka. Pokud by byla připsána částka nižší, bude žadatel vyzván k doplacení stanovené částky.
Více informací o bankovních transakcích podá paní Helena Svejkovská (mail: helena.svejkovska@mzcr.cz ,
tel: +420 224 972 180).

Nezbytné podklady k provedení převodu, podle kterého bude platba dohledána finančním oddělením:

Poznámka pro příjemce (avízo): IČO a název organizace, popř. jméno a příjmení žadatele

Číslo účtu MZ pro správní poplatky: 3711-0002528001

Kód banky: 0710

Název banky: Česká národní banka, Praha 1

Mezinárodní kód účtu (IBAN): CZ45 0710 0037 1100 0252 8001

Mezinárodní kód banky (BIC): CNBACZPP

Variabilní symbol: 2553

 

Žádost o udělení / prodloužení akreditace obsahuje:

 1. Formulář žádosti o udělení/prodloužení akreditace s dokladem o zaplacení správního poplatku ve výši 1000 Kč formou kolku vyplněný prostřednictvím aplikace EZP

 2. doklady o odborné či specializované způsobilosti, popř. jiné kvalifikaci, odpovídající zaměření vzdělávacího programu fyzických osob (odborných garantů/školitelů);

 3. doklady o odborné či specializované způsobilosti, popř. jiné kvalifikaci, odpovídající zaměření vzdělávacího programu fyzických osob, které se budou podílet dále na vzdělávacím programu;

 4. Seznam lektorů s uvedením témat, předmětů či modulů, které budou zajišťovat;

 5. příslušný vzdělávací program;

 6. doklady o věcném a technickém vybavení žadatele, popř. smluvního zařízení, kterým je zabezpečen vzdělávací program; tyto doklady zle nahradit čestným prohlášením;

 7. doklady o druhu a rozsahu zdravotních služeb poskytovaných žadatelem, popř. smluvním zařízení v příslušném oboru (příspěvková organizace – zřizovací listina, nestátní zdravotnické zařízení – registrace);

 8. smlouva o vzájemné spolupráci (pokud žadatel není poskytovatelem zdravotní péče v příslušném oboru);

 9. doklad o oprávnění užívat prostory, v nichž bude probíhat vzdělávání;

 10. nejvyšší počet míst pro vzdělávání ve vzdělávacím programu; v případě, že je vzdělávací program zajišťován ve více smluvních zařízeních, počet míst pro každé zařízení;

 11. doklad o zaplacení správního poplatku za přijetí žádosti.

 

Vzdělávací program se zpracovává na základě příslušného Metodického pokynu k přípravě a realizaci vzdělávacího programu.

Ministerstvo zdravotnictví rozhodne o udělení, prodloužení, neudělení nebo odejmutí akreditace do 60 dnů po obdržení stanoviska akreditační komise.

 

V případě předkládané žádosti o prodloužení akreditace se předkládají všechny požadované podklady, které jsou nedílnou součástí žádosti o udělení akreditace. Doklady o vzdělání lektorů či školitelů je možné předkládat v prosté kopii. Platnost akreditace lze prodloužit, pokud akreditované zařízení doručí žádost o prodloužení akreditace ministerstvu nejpozději 120 dnů přede dnem skončení platnosti a doloží doklady uvedené v § 46 zákona 96/2004 Sb.

Žádost o udělení akreditace může být předložena též v prostých kopií.

 

Vyplněnou žádost zašlete i se všemi přílohami na adresu:

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Odbor ONP
Palackého náměstí 4
128 01 Praha 2

ID datové schránky: pv8aaxd

nebo zaneste osobně na podatelnu Ministerstva zdravotnictví ČR na tutéž adresu

 


KONTAKTNÍ OSOBA:

Mgr. Marcela Šrámková

tajemnice akreditační komise
E-mail:
mzcr@mzcr.cz
Telefon: +420 224 972 553

Přílohy

Vzdělávací programy – Akreditované kvalifikační kurzy