Akreditační komise

Vytvořeno: 6. 3. 2021 Poslední aktualizace: 1. 6. 2023

Ministerstvo zdravotnictví zřizuje akreditační komisi jako svůj poradní orgán k posouzení žádostí, k posouzení odejmutí akreditace a k odbornému hodnocení žádosti o dotaci na rezidenční místo.

Stálými členy akreditační komise jsou jmenováni nejméně:

  • 2 zástupci ministerstva;

  • 2 zástupci pověřené organizace;

  • 2 zástupci organizace zaměstnavatelů;

  • 1 zástupce každého zdravotnického povolání, které lze vykonávat bez odborného dohledu, a to na návrh profesního sdružení, které sdružuje nejvíce fyzických osob vykonávajících takové zdravotnické povolání;

  • 1 zástupce resortu, jehož poskytovatele zdravotních služeb se akreditační řízení týká.

 

Dalšími členy akreditační komise jsou odborníci příslušného specializačního oboru, kterého se týká akreditační řízení, a to minimálně 1 zástupce na návrh příslušného profesního sdružení.

Statut a jednací řád akreditační komise pro nelékařská zdravotnická povolání spolu s přehledem stálých členů akreditační komise je k dispozici v níže uvedených přílohách

 


Zpět na rozcestník akreditace


 

Podávání žádostí o udělení / prodloužení akreditace 

Žádosti o udělení/prodloužení akreditace se předkládají jeden měsíc před zasedáním akreditační komise, viz tabulka. V termínech uvedených v tabulce musí být žádosti doručeny. V případě nedodržení termínu doručení žádostí, budou tyto žádosti předány do nadcházející akreditační komise!

Platnost akreditace lze prodloužit, pokud akreditované zařízení doručí žádost o prodloužení akreditace ministerstvu nejpozději 120 dnů přede dnem skončení její platnosti a doloží doklady uvedené v § 46 zákona č. 96/2004 Sb. Pokud je žádost o prodloužení platnosti akreditace ministerstvu ve lhůtě podle věty první doručena, považuje se akreditované zařízení za akreditované až do dne nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti o prodloužení platnosti akreditace.

 

Termíny zasedání akreditační komise v roce 2023

Datum zasedání akreditační komise

Termín odevzdání žádosti do akreditační komise

1. 2. 2023 2. 1. 2023
5. 4. 2023 1. 3. 2023
7. 6. 2023 2. 5. 2023
4. 10. 2023 1. 9. 2023
6. 12. 2023 1. 11. 2023

 

Kontaktní osoby za Ministerstvo zdravotnictví jsou tajemnice akreditační komise:

Ing. Lenka Čermáková

Specializační vzdělávání – akreditace

Email: mzcr@mzcr.cz
Telefon: +420 224 972 380


Lenka Šnajdrová

Akreditovaný kvalifikační kurz – akreditace

E-mail: mzcr@mzcr.cz
Telefon: +420 224 972 697


Mgr. Marcela Šrámková

Certifikovaný kurz – akreditace

Email: mzcr@mzcr.cz
Telefon: +420 224 972 553

Přílohy