S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Akreditační komise

Vytvořeno: 6. 3. 2021 Poslední aktualizace: 4. 1. 2022

Ministerstvo zdravotnictví zřizuje akreditační komisi jako svůj poradní orgán k posouzení žádostí, k posouzení odejmutí akreditace a k odbornému hodnocení žádosti o dotaci na rezidenční místo.

 

Stálými členy akreditační komise jsou jmenováni nejméně:

  • 2 zástupci ministerstva;

  • 2 zástupci pověřené organizace;

  • 2 zástupci organizace zaměstnavatelů;

  • 1 zástupce každého zdravotnického povolání, které lze vykonávat bez odborného dohledu, a to na návrh profesního sdružení, které sdružuje nejvíce fyzických osob vykonávajících takové zdravotnické povolání;

  • 1 zástupce resortu, jehož poskytovatele zdravotních služeb se akreditační řízení týká.

 

Dalšími členy akreditační komise jsou odborníci příslušného specializačního oboru, kterého se týká akreditační řízení, a to minimálně 1 zástupce na návrh příslušného profesního sdružení.

 

Statut a jednací řád akreditační komise pro nelékařská zdravotnická povolání spolu s přehledem stálých členů akreditační komise je k dispozici v níže uvedených přílohách

 


 

Žádosti o udělení/prodloužení akreditace se předkládá jeden měsíc před zasedáním akreditační komise, podrobnosti viz níže. V termínech uvedený v tabulce musí být žádosti doručeny na podatelnu Ministerstva zdravotnictví.

Platnost akreditace lze prodloužit, pokud akreditované zařízení doručí žádost o prodloužení akreditace ministerstvu nejpozději 120 dnů přede dnem skončení její platnosti a doloží doklady uvedené v § 46 zákona č. 96/2004 Sb. Pokud je žádost o prodloužení platnosti akreditace ministerstvu ve lhůtě podle věty první doručena, považuje se akreditované zařízení za akreditované až do dne nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti o prodloužení platnosti akreditace.

 

V případě nedodržení termínu odevzdání žádostí, viz níže, budou žádosti předány do nadcházející akreditační komise!

 

TERMÍNY ZASEDÁNÍ AKREDITAČNÍ KOMISE 2022

Zasedání akreditační komise
2. 2. 2022
Termín odevzdání žádosti do akreditační komise
3. 1. 2022
Zasedání akreditační komise
13. 4. 2022
Termín odevzdání žádosti do akreditační komise
1. 3. 2022
Zasedání akreditační komise
1. 6. 2022
Termín odevzdání žádosti do akreditační komise
2. 5. 2022
Zasedání akreditační komise
5. 10. 2022
Termín odevzdání žádosti do akreditační komise
1. 9. 2022
Zasedání akreditační komise
7. 12. 2022
Termín odevzdání žádosti do akreditační komise
1. 11. 2022

 

 

Kontaktní osoby za Ministerstvo zdravotnictví jsou tajemnice akreditační komise:

Ing. Lenka Čermáková

Email: mzcr@mzcr.cz
Telefon: +420 224 972 380

Mgr. Marcela Šrámková

Email: mzcr@mzcr.cz
Telefon: +420 224 972 553

Přílohy