S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Akreditační komise

Vytvořeno: 6. 3. 2021 Poslední aktualizace: 9. 11. 2022

Ministerstvo zdravotnictví zřizuje akreditační komisi jako svůj poradní orgán k posouzení žádostí, k posouzení odejmutí akreditace a k odbornému hodnocení žádosti o dotaci na rezidenční místo.

 

Stálými členy akreditační komise jsou jmenováni nejméně:

  • 2 zástupci ministerstva;

  • 2 zástupci pověřené organizace;

  • 2 zástupci organizace zaměstnavatelů;

  • 1 zástupce každého zdravotnického povolání, které lze vykonávat bez odborného dohledu, a to na návrh profesního sdružení, které sdružuje nejvíce fyzických osob vykonávajících takové zdravotnické povolání;

  • 1 zástupce resortu, jehož poskytovatele zdravotních služeb se akreditační řízení týká.

 

Dalšími členy akreditační komise jsou odborníci příslušného specializačního oboru, kterého se týká akreditační řízení, a to minimálně 1 zástupce na návrh příslušného profesního sdružení.

 

Statut a jednací řád akreditační komise pro nelékařská zdravotnická povolání spolu s přehledem stálých členů akreditační komise je k dispozici v níže uvedených přílohách

 


 

Žádosti o udělení/prodloužení akreditace se předkládá jeden měsíc před zasedáním akreditační komise, podrobnosti viz níže. V termínech uvedený v tabulce musí být žádosti doručeny na podatelnu Ministerstva zdravotnictví.

Platnost akreditace lze prodloužit, pokud akreditované zařízení doručí žádost o prodloužení akreditace ministerstvu nejpozději 120 dnů přede dnem skončení její platnosti a doloží doklady uvedené v § 46 zákona č. 96/2004 Sb. Pokud je žádost o prodloužení platnosti akreditace ministerstvu ve lhůtě podle věty první doručena, považuje se akreditované zařízení za akreditované až do dne nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti o prodloužení platnosti akreditace.

 

V případě nedodržení termínu odevzdání žádostí, viz níže, budou žádosti předány do nadcházející akreditační komise!

 

TERMÍNY ZASEDÁNÍ AKREDITAČNÍ KOMISE 2022

Zasedání akreditační komise
2. 2. 2022
Termín odevzdání žádosti do akreditační komise
3. 1. 2022
Zasedání akreditační komise
13. 4. 2022
Termín odevzdání žádosti do akreditační komise
1. 3. 2022
Zasedání akreditační komise
1. 6. 2022
Termín odevzdání žádosti do akreditační komise
2. 5. 2022
Zasedání akreditační komise
5. 10. 2022
Termín odevzdání žádosti do akreditační komise
1. 9. 2022
Zasedání akreditační komise
7. 12. 2022
Termín odevzdání žádosti do akreditační komise
1. 11. 2022

 

TERMÍNY ZASEDÁNÍ AKREDITAČNÍ KOMISE 2023

Zasedání akreditační komise
1. 2. 2023
Termín odevzdání žádosti do akreditační komise
2. 1. 2023
Zasedání akreditační komise
5. 4. 2023
Termín odevzdání žádosti do akreditační komise
1. 3. 2023
Zasedání akreditační komise
7. 6. 2023
Termín odevzdání žádosti do akreditační komise
2. 5. 2023
Zasedání akreditační komise
4. 10. 2023
Termín odevzdání žádosti do akreditační komise
1. 9. 2023
Zasedání akreditační komise
6. 12. 2023
Termín odevzdání žádosti do akreditační komise
1. 11. 2023

 

Kontaktní osoby za Ministerstvo zdravotnictví jsou tajemnice akreditační komise:

Ing. Lenka Čermáková

Email: mzcr@mzcr.cz
Telefon: +420 224 972 380

Lenka Šnajdrová

E-mail: mzcr@mzcr.cz
Telefon: +420 224 972 697

Mgr. Marcela Šrámková

Email: mzcr@mzcr.cz
Telefon: +420 224 972 553

Přílohy